خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1396/09/17 14:35 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 38,630 تومان 38,630 تومان 38,630 تومان
net 45,455 تومان 45,455 تومان 45,455 تومان
org 59,514 تومان 59,514 تومان 59,514 تومان
biz 61,380 تومان 61,380 تومان 61,380 تومان
work 31,395 تومان 31,395 تومان 31,395 تومان
agency 13,195 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
bid 149,695 تومان 149,695 تومان 149,695 تومان
company 22,295 تومان 35,945 تومان 35,945 تومان
financeial 168,000 تومان 168,000 تومان
holdings 250,250 تومان 250,250 تومان 250,250 تومان
institute 22,295 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
limited 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
money 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 38,630 تومان 38,630 تومان 38,630 تومان
net 45,455 تومان 45,455 تومان 45,455 تومان
org 59,514 تومان 59,514 تومان 59,514 تومان
info 59,196 تومان 59,196 تومان 59,196 تومان
asia 17,745 تومان 82,310 تومان 82,310 تومان
mobi 22,295 تومان 75,075 تومان 75,075 تومان
name 47,775 تومان 47,775 تومان 47,775 تومان
tel 63,245 تومان 63,245 تومان 63,245 تومان
biz 61,380 تومان 61,380 تومان 61,380 تومان
host 473,200 تومان 473,200 تومان 473,200 تومان
press 357,175 تومان 357,175 تومان 357,175 تومان
pro 22,295 تومان 66,658 تومان 66,658 تومان
run 22,295 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
site 34,125 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
wiki 149,695 تومان 149,695 تومان 149,695 تومان
website 111,475 تومان 111,475 تومان 111,475 تومان
work 31,395 تومان 31,395 تومان 31,395 تومان
xyz 60,060 تومان 60,060 تومان 60,060 تومان
academi 109,000 تومان 109,000 تومان
accountant 149,695 تومان 149,695 تومان 149,695 تومان
accountants 13,195 تومان 482,300 تومان 482,300 تومان
actor 182,000 تومان 182,000 تومان 182,000 تومان
adult 452,725 تومان 452,725 تومان 452,725 تومان
agency 13,195 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
apartments 250,250 تومان 250,250 تومان 250,250 تومان
army 108,000 تومان 108,000 تومان
audio 70,525 تومان 70,525 تومان 70,525 تومان
auto 11,375,000 تومان 11,375,000 تومان 11,375,000 تومان
band 25,025 تومان 109,200 تومان 109,200 تومان
bid 149,695 تومان 149,695 تومان 149,695 تومان
bike 22,295 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
black 265,311 تومان 265,311 تومان 265,311 تومان
blue 22,295 تومان 75,075 تومان 75,075 تومان
builders 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
business 22,295 تومان 38,675 تومان 38,675 تومان
cafe 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
camera 22,295 تومان 257,075 تومان 257,075 تومان
camp 257,075 تومان 257,075 تومان 257,075 تومان
capital 250,250 تومان 250,250 تومان 250,250 تومان
car 11,375,000 تومان 11,375,000 تومان 11,375,000 تومان
cards 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
care 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
center 22,295 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
careers 250,250 تومان 250,250 تومان 250,250 تومان
cars 11,375,000 تومان 11,375,000 تومان 11,375,000 تومان
chat 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
cheap 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
city 22,295 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
click 35,490 تومان 35,490 تومان 35,490 تومان
clinic 250,250 تومان 250,250 تومان 250,250 تومان
cloud 109,200 تومان 109,200 تومان 109,200 تومان
codes 250,250 تومان 250,250 تومان 250,250 تومان
coffee 22,295 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
company 22,295 تومان 35,945 تومان 35,945 تومان
computer 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
cooking 178,679 تومان 178,679 تومان 178,679 تومان
cool 22,295 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
country 158,795 تومان 158,795 تومان 158,795 تومان
credit 22,295 تومان 482,300 تومان 482,300 تومان
date 149,695 تومان 149,695 تومان 149,695 تومان
deals 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
delivery 250,250 تومان 250,250 تومان 250,250 تومان
dentist 182,000 تومان 182,000 تومان 182,000 تومان
design 250,250 تومان 250,250 تومان 250,250 تومان
digital 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
direct 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
directory 22,295 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
discount 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
dog 250,250 تومان 250,250 تومان 250,250 تومان
domains 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
download 149,695 تومان 149,695 تومان 149,695 تومان
educaton 79,000 تومان 79,000 تومان
email 22,295 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
energy 484,575 تومان 484,575 تومان 484,575 تومان
events 100,100 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
exepert 165,000 تومان 165,000 تومان
exeperes 109,000 تومان 109,000 تومان
fail 22,295 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
faith 149,695 تومان 149,695 تومان 149,695 تومان
family 109,200 تومان 109,200 تومان 109,200 تومان
fans 366,275 تومان 366,275 تومان 366,275 تومان
fashion 159,250 تومان 159,250 تومان 159,250 تومان
feedback 113,000 تومان 113,000 تومان
fiance 169,000 تومان 169,000 تومان
financeial 168,000 تومان 168,000 تومان
fish 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
fishing 156,975 تومان 156,975 تومان 156,975 تومان
fit 178,679 تومان 178,679 تومان 178,679 تومان
flowers 161,889 تومان 161,889 تومان 161,889 تومان
football 22,295 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
gallery 100,100 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
gift 100,100 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
glass 257,075 تومان 257,075 تومان 257,075 تومان
global 366,275 تومان 366,275 تومان 366,275 تومان
gold 22,295 تومان 482,300 تومان 482,300 تومان
golf 250,250 تومان 250,250 تومان 250,250 تومان
green 373,100 تومان 373,100 تومان 373,100 تومان
group 22,295 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
help 100,100 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
hiphop 100,100 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
holdings 250,250 تومان 250,250 تومان 250,250 تومان
hosting 149,695 تومان 149,695 تومان 149,695 تومان
house 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
institute 22,295 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
insure 250,250 تومان 250,250 تومان 250,250 تومان
internatinal 79,000 تومان 79,000 تومان
land 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
lowyer 135,000 تومان 135,000 تومان
lease 250,250 تومان 250,250 تومان 250,250 تومان
life 13,195 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
live 109,200 تومان 109,200 تومان 109,200 تومان
limited 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
link 67,795 تومان 67,795 تومان 67,795 تومان
lol 178,133 تومان 178,133 تومان 178,133 تومان
love 146,965 تومان 146,965 تومان 146,965 تومان
management 22,295 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
market 149,695 تومان 149,695 تومان 149,695 تومان
marketing 109,000 تومان 109,000 تومان
nba 109,000 تومان 109,000 تومان
media 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
men 149,695 تومان 149,695 تومان 149,695 تومان
mom 182,000 تومان 182,000 تومان 182,000 تومان
money 150,150 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
movie 1,319,500 تومان 1,319,500 تومان 1,319,500 تومان
online 184,275 تومان 184,275 تومان 184,275 تومان
space 27,300 تومان 27,300 تومان 27,300 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,000 تومان 4,000 تومان
accountants 13,195 تومان 482,300 تومان 482,300 تومان
agency 13,195 تومان 100,100 تومان 100,100 تومان
life 13,195 تومان 150,150 تومان 150,150 تومان
asia 17,745 تومان 82,310 تومان 82,310 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,000 تومان 4,000 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 49,595 تومان 136,045 تومان 136,045 تومان
cc 59,605 تومان 59,605 تومان 59,605 تومان
ca 67,795 تومان 67,795 تومان 67,795 تومان
de 38,266 تومان 38,266 تومان 38,266 تومان
ru 76,895 تومان 76,895 تومان 76,895 تومان
es 54,373 تومان 54,373 تومان 54,373 تومان
eu 59,924 تومان 59,924 تومان 59,924 تومان
me 84,812 تومان 84,812 تومان 84,812 تومان
mn 195,650 تومان 195,650 تومان 195,650 تومان
tv 109,655 تومان 109,655 تومان 109,655 تومان
us 55,965 تومان 55,965 تومان 55,965 تومان
ws 134,180 تومان 134,180 تومان 134,180 تومان
in 53,645 تومان 53,645 تومان 53,645 تومان
ae 198,198 تومان 198,198 تومان 198,198 تومان
am 450,450 تومان 450,450 تومان 450,450 تومان
at 63,291 تومان 63,291 تومان 63,291 تومان
bz 111,475 تومان 111,475 تومان 111,475 تومان
cn 88,725 تومان 88,725 تومان 88,725 تومان
fr 204,750 تومان 204,750 تومان 204,750 تومان
gg 333,379 تومان 333,379 تومان 333,379 تومان
it 222,950 تومان 222,950 تومان 222,950 تومان
nl 48,003 تومان 48,003 تومان 48,003 تومان
pw 45,045 تومان 45,045 تومان 45,045 تومان
dk 64,974 تومان 64,974 تومان 64,974 تومان
fm 389,025 تومان 389,025 تومان 389,025 تومان
mx 191,100 تومان 191,100 تومان 191,100 تومان
ag 391,300 تومان 391,300 تومان 391,300 تومان
be 64,974 تومان 64,974 تومان 64,974 تومان
ch 63,564 تومان 63,564 تومان 63,564 تومان
cz 57,512 تومان 57,512 تومان 57,512 تومان
ha 162,000 تومان 162,000 تومان
ie 152,653 تومان 152,653 تومان 152,653 تومان
je 282,692 تومان 282,692 تومان 282,692 تومان
gp 220,000 تومان 116,000 تومان
lc 118,300 تومان 118,300 تومان 118,300 تومان
li 131,950 تومان 131,950 تومان 131,950 تومان