خدمات ثبت دامنه

.www
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 600,600 تومان 600,600 تومان 600,600 تومان سفارش
net 695,700 تومان 695,700 تومان 695,700 تومان سفارش
org 517,700 تومان 822,900 تومان 822,900 تومان سفارش
biz 1,008,000 تومان 1,008,000 تومان 1,170,700 تومان سفارش
work 398,600 تومان 375,000 تومان 375,000 تومان سفارش
agency 182,400 تومان 5,058,700 تومان 1,011,800 تومان سفارش
bid 222,800 تومان 8,480,800 تومان 1,696,200 تومان سفارش
company 182,400 تومان 1,666,400 تومان 416,600 تومان سفارش
holdings 1,139,000 تومان 10,831,600 تومان 2,707,900 تومان سفارش
institute 363,700 تومان 3,213,800 تومان 1,071,300 تومان سفارش
limited 546,000 تومان 4,999,200 تومان 1,666,400 تومان سفارش
money 546,000 تومان 16,068,800 تومان 1,606,900 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 48,000 تومان 48,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 600,600 تومان 600,600 تومان 600,600 تومان سفارش
net 695,700 تومان 695,700 تومان 695,700 تومان سفارش
org 517,700 تومان 822,900 تومان 822,900 تومان سفارش
info 145,800 تومان 1,075,100 تومان 1,075,100 تومان سفارش
asia 810,300 تومان 810,300 تومان 810,300 تومان سفارش
mobi 167,700 تومان 17,107,300 تومان 3,421,500 تومان سفارش
name 626,900 تومان 2,946,000 تومان 589,200 تومان سفارش
tel 759,500 تومان 851,300 تومان 851,300 تومان سفارش
biz 1,008,000 تومان 1,008,000 تومان 1,170,700 تومان سفارش
host 5,158,100 تومان 14,551,200 تومان 4,850,400 تومان سفارش
press 3,892,500 تومان 3,660,200 تومان 3,660,200 تومان سفارش
pro 145,800 تومان 1,543,600 تومان 1,543,600 تومان سفارش
run 182,400 تومان 2,261,600 تومان 1,130,800 تومان سفارش
site 56,300 تومان 3,392,300 تومان 1,696,200 تومان سفارش
wiki 112,000 تومان 12,140,900 تومان 1,517,700 تومان سفارش
website 1,215,400 تومان 5,713,400 تومان 1,142,700 تومان سفارش
work 398,600 تومان 375,000 تومان 375,000 تومان سفارش
xyz 126,200 تومان 669,400 تومان 669,400 تومان سفارش
academy 949,500 تومان 1,666,400 تومان 1,666,400 تومان سفارش
accountant 745,300 تومان 10,176,900 تومان 1,696,200 تومان سفارش
accountants 1,091,500 تومان 21,187,000 تومان 5,296,800 تومان سفارش
actor 727,900 تومان 9,819,900 تومان 1,964,000 تومان سفارش
adult 5,664,300 تومان 53,265,100 تومان 5,326,600 تومان سفارش
agency 182,400 تومان 5,058,700 تومان 1,011,800 تومان سفارش
apartments 727,900 تومان 5,653,900 تومان 2,827,000 تومان سفارش
audio 7,277,700 تومان 6,843,600 تومان 6,843,600 تومان سفارش
auto 145,561,500 تومان 684,411,000 تومان 136,882,200 تومان سفارش
band 727,900 تومان 1,190,300 تومان 1,190,300 تومان سفارش
bid 222,800 تومان 8,480,800 تومان 1,696,200 تومان سفارش
bike 546,000 تومان 1,606,900 تومان 1,606,900 تومان سفارش
black 727,900 تومان 13,119,900 تومان 2,624,000 تومان سفارش
blue 546,000 تومان 2,460,400 تومان 820,200 تومان سفارش
builders 291,100 تومان 3,213,800 تومان 1,606,900 تومان سفارش
business 182,400 تومان 863,000 تومان 431,500 تومان سفارش
cafe 546,000 تومان 3,273,300 تومان 1,636,700 تومان سفارش
camera 546,000 تومان 5,237,300 تومان 2,618,700 تومان سفارش
camp 291,100 تومان 11,307,700 تومان 2,827,000 تومان سفارش
capital 727,900 تومان 124,384,300 تومان 2,827,000 تومان سفارش
car 148,726,100 تومان 139,857,900 تومان 139,857,900 تومان سفارش
cards 546,000 تومان 6,427,600 تومان 1,606,900 تومان سفارش
care 727,900 تومان 4,820,700 تومان 1,606,900 تومان سفارش
center 436,800 تومان 1,130,800 تومان 1,130,800 تومان سفارش
careers 1,455,700 تومان 11,307,700 تومان 2,827,000 تومان سفارش
cars 148,726,100 تومان 1,258,721,100 تومان 139,857,900 تومان سفارش
chat 546,000 تومان 10,355,500 تومان 1,726,000 تومان سفارش
cheap 363,700 تومان 6,427,600 تومان 1,606,900 تومان سفارش
city 291,100 تومان 1,130,800 تومان 1,130,800 تومان سفارش
click 508,900 تومان 684,500 تومان 684,500 تومان سفارش
clinic 727,900 تومان 10,831,600 تومان 2,707,900 تومان سفارش
cloud 1,297,300 تومان 6,100,200 تومان 1,220,100 تومان سفارش
codes 291,100 تومان 2,678,200 تومان 2,678,200 تومان سفارش
coffee 436,800 تومان 1,726,000 تومان 1,726,000 تومان سفارش
company 182,400 تومان 1,666,400 تومان 416,600 تومان سفارش
computer 727,900 تومان 6,427,600 تومان 1,606,900 تومان سفارش
cooking 2,184,000 تومان 10,269,200 تومان 2,053,900 تومان سفارش
cool 363,700 تومان 6,427,600 تومان 1,606,900 تومان سفارش
country 1,818,800 تومان 6,841,800 تومان 1,710,500 تومان سفارش
credit 436,800 تومان 5,350,400 تومان 5,350,400 تومان سفارش
date 222,800 تومان 16,961,500 تومان 1,696,200 تومان سفارش
deals 363,700 تومان 1,606,900 تومان 1,606,900 تومان سفارش
delivery 436,800 تومان 7,855,900 تومان 2,618,700 تومان سفارش
dentist 3,037,400 تومان 2,380,000 تومان 2,380,000 تومان سفارش
design 2,613,800 تومان 2,499,600 تومان 2,499,600 تومان سفارش
digital 145,800 تومان 1,606,900 تومان 1,606,900 تومان سفارش
direct 727,900 تومان 1,606,900 تومان 1,606,900 تومان سفارش
directory 182,400 تومان 5,356,300 تومان 1,071,300 تومان سفارش
discount 546,000 تومان 1,606,900 تومان 1,606,900 تومان سفارش
dog 363,700 تومان 28,269,200 تومان 2,827,000 تومان سفارش
domains 727,900 تومان 15,533,200 تومان 1,726,000 تومان سفارش
download 222,800 تومان 13,569,200 تومان 1,696,200 تومان سفارش
email 291,100 تومان 1,071,300 تومان 1,071,300 تومان سفارش
energy 546,000 تومان 55,110,000 تومان 5,511,000 تومان سفارش
events 546,000 تومان 1,071,300 تومان 1,071,300 تومان سفارش
fail 546,000 تومان 1,606,900 تومان 1,606,900 تومان سفارش
faith 372,400 تومان 10,176,900 تومان 1,696,200 تومان سفارش
family 727,900 تومان 7,141,700 تومان 1,190,300 تومان سفارش
fans 619,800 تومان 582,700 تومان 582,700 تومان سفارش
fashion 1,765,800 تومان 11,623,100 تومان 1,660,500 تومان سفارش
fish 727,900 تومان 1,726,000 تومان 1,726,000 تومان سفارش
fishing 1,740,700 تومان 1,636,700 تومان 1,636,700 تومان سفارش
fit 2,184,000 تومان 2,053,900 تومان 2,053,900 تومان سفارش
flowers 7,277,700 تومان 6,843,600 تومان 6,843,600 تومان سفارش
football 727,900 تومان 1,041,500 تومان 1,041,500 تومان سفارش
gallery 1,170,700 تومان 1,101,100 تومان 1,101,100 تومان سفارش
gift 969,700 تومان 2,735,300 تومان 911,800 تومان سفارش
glass 2,753,000 تومان 2,588,900 تومان 2,588,900 تومان سفارش
global 1,455,700 تومان 16,306,900 تومان 3,689,300 تومان سفارش
gold 363,700 تومان 5,511,000 تومان 5,511,000 تومان سفارش
golf 182,400 تومان 22,615,400 تومان 2,827,000 تومان سفارش
green 727,900 تومان 3,421,500 تومان 3,421,500 تومان سفارش
group 363,700 تومان 9,105,700 تومان 1,011,800 تومان سفارش
help 1,455,100 تومان 1,368,300 تومان 1,368,300 تومان سفارش
hiphop 7,277,700 تومان 34,217,600 تومان 6,843,600 تومان سفارش
holdings 1,139,000 تومان 10,831,600 تومان 2,707,900 تومان سفارش
hosting 21,833,500 تومان 102,659,000 تومان 20,531,800 تومان سفارش
house 546,000 تومان 1,606,900 تومان 1,606,900 تومان سفارش
institute 363,700 تومان 3,213,800 تومان 1,071,300 تومان سفارش
insure 727,900 تومان 2,707,900 تومان 2,707,900 تومان سفارش
land 727,900 تومان 3,213,800 تومان 1,606,900 تومان سفارش
lease 546,000 تومان 2,618,700 تومان 2,618,700 تومان سفارش
life 109,800 تومان 1,606,900 تومان 1,606,900 تومان سفارش
live 109,800 تومان 1,190,300 تومان 1,190,300 تومان سفارش
limited 546,000 تومان 4,999,200 تومان 1,666,400 تومان سفارش
link 508,900 تومان 1,368,900 تومان 684,500 تومان سفارش
lol 1,455,100 تومان 4,104,700 تومان 1,368,300 تومان سفارش
love 1,614,000 تومان 4,552,900 تومان 1,517,700 تومان سفارش
management 546,000 تومان 4,285,100 تومان 1,071,300 تومان سفارش
market 1,709,000 تومان 1,721,600 تومان 1,721,600 تومان سفارش
media 218,400 تومان 1,606,900 تومان 1,606,900 تومان سفارش
men 222,800 تومان 4,820,700 تومان 1,606,900 تومان سفارش
mom 1,818,800 تومان 5,131,300 تومان 1,710,500 تومان سفارش
money 546,000 تومان 16,068,800 تومان 1,606,900 تومان سفارش
movie 1,819,300 تومان 114,564,500 تومان 16,366,400 تومان سفارش
online 119,600 تومان 2,089,000 تومان 2,089,000 تومان سفارش
space 56,300 تومان 4,463,600 تومان 1,487,900 تومان سفارش
shop 436,800 تومان 1,759,800 تومان 1,759,800 تومان سفارش
marketing 363,700 تومان 2,556,400 تومان 2,556,400 تومان سفارش
trade 222,800 تومان 1,817,700 تومان 1,817,700 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
co 1,643,000 تومان 1,643,000 تومان 1,709,000 تومان سفارش
cc 740,400 تومان 740,400 تومان 740,400 تومان سفارش
ca 721,300 تومان 721,300 تومان 721,300 تومان سفارش
de 448,300 تومان 448,300 تومان 448,300 تومان سفارش
ru 987,200 تومان 987,200 تومان سفارش
es 599,000 تومان 599,000 تومان سفارش
eu 505,600 تومان 822,300 تومان 822,300 تومان سفارش
me 221,200 تومان 1,265,100 تومان 1,265,100 تومان سفارش
mn 2,601,200 تومان 2,601,200 تومان 2,601,200 تومان سفارش
tv 1,727,600 تومان 1,727,600 تومان 1,727,600 تومان سفارش
us 664,500 تومان 664,500 تومان 664,500 تومان سفارش
ws 1,613,500 تومان 1,613,500 تومان 1,613,500 تومان سفارش
in 401,900 تومان 401,900 تومان 401,900 تومان سفارش
ae 2,341,300 تومان 2,341,300 تومان 2,341,300 تومان سفارش
am 2,151,300 تومان 2,151,300 تومان 2,151,300 تومان سفارش
at 822,300 تومان 822,300 تومان 822,300 تومان سفارش
bz 1,348,100 تومان 1,348,100 تومان 1,348,100 تومان سفارش
cn 1,455,100 تومان 1,455,100 تومان 1,455,100 تومان سفارش
fr 822,300 تومان 822,300 تومان 822,300 تومان سفارش
gg 3,816,000 تومان 3,816,000 تومان 3,816,000 تومان سفارش
it 1,138,500 تومان 1,138,500 تومان 1,138,500 تومان سفارش
nl 537,300 تومان 537,300 تومان 537,300 تومان سفارش
pw 1,120,400 تومان 1,329,000 تومان 1,329,000 تومان سفارش
dk 758,400 تومان 758,400 تومان سفارش
fm 6,347,800 تومان 5,885,900 تومان 5,885,900 تومان سفارش
mx 2,720,800 تومان 2,720,800 تومان 2,720,800 تومان سفارش
ag 5,208,900 تومان 5,208,900 تومان 5,208,900 تومان سفارش
be 632,300 تومان 632,300 تومان 632,300 تومان سفارش
ch 727,900 تومان 727,900 تومان 727,900 تومان سفارش
cz 569,500 تومان 569,500 تومان 569,500 تومان سفارش
ie 1,784,400 تومان 1,784,400 تومان 1,784,400 تومان سفارش
je 3,778,400 تومان 3,778,400 تومان 3,778,400 تومان سفارش
lc 1,455,700 تومان 1,455,700 تومان 1,455,700 تومان سفارش
li 1,329,000 تومان 1,329,000 تومان 1,329,000 تومان سفارش
pl 404,600 تومان 885,700 تومان سفارش
uk 442,900 تومان 442,900 تومان سفارش
ge 1,520,100 تومان 1,520,100 تومان 1,520,100 تومان سفارش
لیست دامنه های رند
به محض پیدا کردن دامنه رند، در این قسمت براتون اضافه میکنیم.
domain
دامنه های ثبت شده

+ 17821

hosting
پسوند های پشتیبانی شده

+ 156

client
سابقه ثبت دامنه

بیش از 8 سال

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما پیرامون خدمات ثبت دامنه جی سرور

اغلب کاربران سوال می کنند که بعد از خرید هاست و دامنه چه باید کرد؟ در اولین گام می بایست منتظر باشید تا دامنه شما فعال شود و سپس نیم سرور هاست خود را روی دامنه مریوطه ست نمایید و مدت زمانی را برای نشر شدن نیم سرورها منتظر بمانید. اصولا اغلب کاربران بعد از ثبت سفارش تصور می کنند اتصال هاست و دامنه سریعا برقرار می شود. اما کمی بعد متوجه می شوند دامنه به هاست متصل نیست! اگر دامنه فعال شد، نیم سرورها را نیز به درستی ست کردید و از نشر آن نیز 24 ساعت گذشت اما همچنان سایت در دسترس قرار نگرفت این مورد را با پشتیبانی خود مطرح نمایید. در این آموزش از پایگاه دانش میزبان فا تصمیم داریم مراحل اتصال هاست و دامنه و دلایلی که موجب عدم اتصال هاست به دامنه می شوند را به طور کامل بررسی کنیم.

هر وب سایتی به یک آدرس قابل دسترس نیاز دارد، این آدرس همان نام دامنه‌ای است که برای سایت به ثبت می‌رسد و علاوه بر یکتا بودن می‌بایست پسوندی متناسب با فعالیت سایت باشد. همچنین ثبت دامنه با پسوند مرتبط با منطقه تجاری که به اصطلاح دامنه تجاری معروف است، در سئو سایت موثر خواهد بود. چرا که موتورهای جستجو مانند گوگل ربات های جستجوگر وب سایت‌هایی را در نتایج ابتدایی خود نشان می‌دهند که پسوند دامنه آن‌ها متناسب با منطقه جغرافیایی جستجوگر باشد.
2564
0
آموزش ثبت دامنه های ir

برای ثبت دامنه آی آر باید در سایت nic.ir عضو شوید. عضویت در این سایت به این دلیل است که شما صاحب و مالک دامنه هستید و جی سرور دامنه را در در پنل شما ثبت می کند.

بیشتر بخوانید
196
0
مدیریت Directory listing با htaccess

برخی از کاربران ممکن است نیاز داشته باشند که فایل‌ها را در یک دایرکتوری خاص فهرست کنند. در اینجا، نحوه فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی قابلیت فهرست کردن محتوای دایرکتوری با استفاده از فایل htaccess شرح داده شده است.

بیشتر بخوانید
396
0
درک عملکرد DNS

DNS، مخفف سرویس Domain Name System است. هنگامی‌که به وب سایتی دسترسی پیدا می‌کنیم، از این سرویس برای تعیین سروری که وب سایت دامنه در آن قرار دارد استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید