خدمات ثبت دامنه

.www
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 297,400 تومان 297,400 تومان 297,400 تومان سفارش
net 290,700 تومان 290,700 تومان 290,700 تومان سفارش
org 342,000 تومان 410,500 تومان 376,300 تومان سفارش
biz 468,600 تومان 468,600 تومان 468,600 تومان سفارش
work 215,700 تومان 201,300 تومان 201,300 تومان سفارش
agency 102,600 تومان 2,714,700 تومان 543,000 تومان سفارش
bid 120,500 تومان 4,551,100 تومان 910,300 تومان سفارش
company 102,600 تومان 894,300 تومان 223,600 تومان سفارش
holdings 616,200 تومان 5,812,600 تومان 1,453,200 تومان سفارش
institute 205,400 تومان 1,724,600 تومان 574,900 تومان سفارش
limited 308,000 تومان 2,682,800 تومان 894,300 تومان سفارش
money 205,400 تومان 8,623,000 تومان 862,300 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 14,000 تومان 14,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 14,000 تومان 14,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 297,400 تومان 297,400 تومان 297,400 تومان سفارش
net 290,700 تومان 290,700 تومان 290,700 تومان سفارش
org 342,000 تومان 410,500 تومان 376,300 تومان سفارش
info 127,800 تومان 468,800 تومان 468,800 تومان سفارش
asia 438,100 تومان 438,100 تومان 438,100 تومان سفارش
mobi 157,100 تومان 9,180,300 تومان 1,836,100 تومان سفارش
name 338,800 تومان 1,580,900 تومان 316,200 تومان سفارش
tel 410,800 تومان 456,800 تومان 456,800 تومان سفارش
biz 468,600 تومان 468,600 تومان 468,600 تومان سفارش
host 2,789,400 تومان 7,808,600 تومان 2,602,900 تومان سفارش
press 2,105,000 تومان 1,964,200 تومان 1,964,200 تومان سفارش
pro 117,800 تومان 481,400 تومان 481,400 تومان سفارش
run 102,600 تومان 1,213,700 تومان 606,900 تومان سفارش
site 30,500 تومان 1,820,500 تومان 910,300 تومان سفارش
wiki 201,900 تومان 6,515,200 تومان 814,400 تومان سفارش
website 657,200 تومان 3,066,000 تومان 613,200 تومان سفارش
work 215,700 تومان 201,300 تومان 201,300 تومان سفارش
xyz 34,000 تومان 359,300 تومان 359,300 تومان سفارش
academy 410,800 تومان 894,300 تومان 894,300 تومان سفارش
accountant 403,200 تومان 5,461,300 تومان 910,300 تومان سفارش
accountants 616,200 تومان 11,369,600 تومان 2,842,400 تومان سفارش
actor 410,800 تومان 5,269,700 تومان 1,054,000 تومان سفارش
adult 3,063,100 تومان 28,583,700 تومان 2,858,400 تومان سفارش
agency 102,600 تومان 2,714,700 تومان 543,000 تومان سفارش
apartments 328,500 تومان 3,034,100 تومان 1,517,100 تومان سفارش
audio 3,148,300 تومان 3,672,500 تومان 3,672,500 تومان سفارش
auto 78,718,300 تومان 367,275,500 تومان 73,455,100 تومان سفارش
band 410,800 تومان 638,800 تومان 638,800 تومان سفارش
bid 120,500 تومان 4,551,100 تومان 910,300 تومان سفارش
bike 308,000 تومان 862,300 تومان 862,300 تومان سفارش
black 1,574,000 تومان 7,040,500 تومان 1,408,200 تومان سفارش
blue 157,100 تومان 1,320,300 تومان 440,100 تومان سفارش
builders 205,400 تومان 1,724,600 تومان 862,300 تومان سفارش
business 102,600 تومان 463,100 تومان 231,600 تومان سفارش
cafe 308,000 تومان 1,756,600 تومان 878,300 تومان سفارش
camera 308,000 تومان 2,810,500 تومان 1,405,300 تومان سفارش
camp 164,400 تومان 6,068,100 تومان 1,517,100 تومان سفارش
capital 308,000 تومان 66,748,400 تومان 1,517,100 تومان سفارش
car 80,429,400 تومان 75,052,000 تومان 75,052,000 تومان سفارش
cards 205,400 تومان 3,449,200 تومان 862,300 تومان سفارش
care 410,800 تومان 2,586,900 تومان 862,300 تومان سفارش
center 246,500 تومان 606,900 تومان 606,900 تومان سفارش
careers 821,300 تومان 6,068,100 تومان 1,517,100 تومان سفارش
cars 80,429,400 تومان 675,467,600 تومان 75,052,000 تومان سفارش
chat 308,000 تومان 5,557,100 تومان 926,200 تومان سفارش
cheap 205,400 تومان 3,449,200 تومان 862,300 تومان سفارش
city 164,400 تومان 606,900 تومان 606,900 تومان سفارش
click 157,100 تومان 367,300 تومان 367,300 تومان سفارش
clinic 308,000 تومان 5,812,600 تومان 1,453,200 تومان سفارش
cloud 701,800 تومان 3,273,600 تومان 654,800 تومان سفارش
codes 164,400 تومان 1,437,200 تومان 1,437,200 تومان سفارش
coffee 246,500 تومان 926,200 تومان 926,200 تومان سفارش
company 102,600 تومان 894,300 تومان 223,600 تومان سفارش
computer 410,800 تومان 3,449,200 تومان 862,300 تومان سفارش
cooking 1,181,100 تومان 5,510,800 تومان 1,102,200 تومان سفارش
cool 205,400 تومان 3,449,200 تومان 862,300 تومان سفارش
country 983,700 تومان 3,671,500 تومان 917,900 تومان سفارش
credit 246,500 تومان 2,871,200 تومان 2,871,200 تومان سفارش
date 120,500 تومان 9,102,100 تومان 910,300 تومان سفارش
deals 205,400 تومان 862,300 تومان 862,300 تومان سفارش
delivery 246,500 تومان 4,215,700 تومان 1,405,300 تومان سفارش
dentist 1,368,700 تومان 1,277,200 تومان 1,277,200 تومان سفارش
design 403,800 تومان 1,341,400 تومان 1,341,400 تومان سفارش
digital 82,100 تومان 862,300 تومان 862,300 تومان سفارش
direct 410,800 تومان 862,300 تومان 862,300 تومان سفارش
directory 102,600 تومان 2,874,400 تومان 574,900 تومان سفارش
discount 308,000 تومان 862,300 تومان 862,300 تومان سفارش
dog 205,400 تومان 15,170,100 تومان 1,517,100 تومان سفارش
domains 410,800 تومان 8,335,600 تومان 926,200 تومان سفارش
download 120,500 تومان 7,281,700 تومان 910,300 تومان سفارش
email 187,900 تومان 574,900 تومان 574,900 تومان سفارش
energy 308,000 تومان 29,573,700 تومان 2,957,400 تومان سفارش
events 308,000 تومان 574,900 تومان 574,900 تومان سفارش
fail 308,000 تومان 862,300 تومان 862,300 تومان سفارش
faith 201,300 تومان 5,461,300 تومان 910,300 تومان سفارش
family 410,800 تومان 3,832,500 تومان 638,800 تومان سفارش
fans 335,200 تومان 312,700 تومان 312,700 تومان سفارش
fashion 954,900 تومان 6,237,300 تومان 891,100 تومان سفارش
fish 410,800 تومان 926,200 تومان 926,200 تومان سفارش
fishing 941,200 تومان 878,300 تومان 878,300 تومان سفارش
fit 1,181,100 تومان 1,102,200 تومان 1,102,200 تومان سفارش
flowers 3,148,300 تومان 3,672,500 تومان 3,672,500 تومان سفارش
football 410,800 تومان 558,900 تومان 558,900 تومان سفارش
gallery 633,200 تومان 590,900 تومان 590,900 تومان سفارش
gift 524,500 تومان 1,467,900 تومان 489,300 تومان سفارش
glass 1,488,800 تومان 1,389,300 تومان 1,389,300 تومان سفارش
global 2,121,700 تومان 8,750,800 تومان 1,979,800 تومان سفارش
gold 205,400 تومان 2,957,400 تومان 2,957,400 تومان سفارش
golf 102,600 تومان 12,136,100 تومان 1,517,100 تومان سفارش
green 393,300 تومان 1,836,100 تومان 1,836,100 تومان سفارش
group 205,400 تومان 4,886,400 تومان 543,000 تومان سفارش
help 314,400 تومان 734,300 تومان 734,300 تومان سفارش
hiphop 3,148,300 تومان 18,362,200 تومان 3,672,500 تومان سفارش
holdings 616,200 تومان 5,812,600 تومان 1,453,200 تومان سفارش
hosting 7,871,500 تومان 55,089,900 تومان 11,018,000 تومان سفارش
house 308,000 تومان 862,300 تومان 862,300 تومان سفارش
institute 205,400 تومان 1,724,600 تومان 574,900 تومان سفارش
insure 410,800 تومان 1,453,200 تومان 1,453,200 تومان سفارش
land 328,500 تومان 1,724,600 تومان 862,300 تومان سفارش
lease 308,000 تومان 1,405,300 تومان 1,405,300 تومان سفارش
life 61,600 تومان 862,300 تومان 862,300 تومان سفارش
live 61,600 تومان 638,800 تومان 638,800 تومان سفارش
limited 308,000 تومان 2,682,800 تومان 894,300 تومان سفارش
link 157,100 تومان 734,600 تومان 367,300 تومان سفارش
lol 314,400 تومان 2,202,700 تومان 734,300 تومان سفارش
love 872,900 تومان 2,443,200 تومان 814,400 تومان سفارش
management 308,000 تومان 2,299,500 تومان 574,900 تومان سفارش
market 924,200 تومان 923,900 تومان 923,900 تومان سفارش
media 164,400 تومان 862,300 تومان 862,300 تومان سفارش
men 120,500 تومان 2,586,900 تومان 862,300 تومان سفارش
mom 314,400 تومان 2,753,700 تومان 917,900 تومان سفارش
money 205,400 تومان 8,623,000 تومان 862,300 تومان سفارش
movie 1,026,700 تومان 61,478,800 تومان 8,782,700 تومان سفارش
online 64,800 تومان 1,121,000 تومان 1,121,000 تومان سفارش
space 30,500 تومان 2,395,300 تومان 798,500 تومان سفارش
shop 944,700 تومان 944,400 تومان 944,400 تومان سفارش
marketing 205,400 تومان 1,078,300 تومان 1,078,300 تومان سفارش
trade 120,500 تومان 975,400 تومان 975,400 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
co 917,400 تومان 917,400 تومان 917,400 تومان سفارش
cc 400,600 تومان 400,600 تومان 400,600 تومان سفارش
ca 390,300 تومان 390,300 تومان 390,300 تومان سفارش
de 242,400 تومان 242,400 تومان 242,400 تومان سفارش
ru 533,900 تومان 533,900 تومان 533,900 تومان سفارش
es 323,800 تومان 323,800 تومان سفارش
eu 273,400 تومان 444,500 تومان 444,500 تومان سفارش
me 102,300 تومان 513,100 تومان 513,100 تومان سفارش
mn 1,406,700 تومان 1,406,700 تومان 1,406,700 تومان سفارش
tv 934,400 تومان 934,400 تومان 934,400 تومان سفارش
us 359,600 تومان 359,600 تومان 359,600 تومان سفارش
ws 872,300 تومان 872,300 تومان 872,300 تومان سفارش
in 193,100 تومان 193,100 تومان 193,100 تومان سفارش
ae 1,266,100 تومان 1,266,100 تومان 1,266,100 تومان سفارش
am 1,163,300 تومان 1,163,300 تومان 1,163,300 تومان سفارش
at 444,500 تومان 444,500 تومان 444,500 تومان سفارش
bz 729,000 تومان 729,000 تومان 729,000 تومان سفارش
cn 786,800 تومان 786,800 تومان 786,800 تومان سفارش
fr 444,500 تومان 444,500 تومان 444,500 تومان سفارش
gg 2,063,900 تومان 2,063,900 تومان 2,063,900 تومان سفارش
it 615,600 تومان 615,600 تومان 615,600 تومان سفارش
nl 290,700 تومان 290,700 تومان 290,700 تومان سفارش
pw 606,000 تومان 718,800 تومان 718,800 تومان سفارش
dk 410,000 تومان 410,000 تومان سفارش
fm 3,432,800 تومان 3,182,900 تومان 3,182,900 تومان سفارش
mx 1,300,700 تومان 1,300,700 تومان 1,300,700 تومان سفارش
ag 2,816,700 تومان 2,816,700 تومان 2,816,700 تومان سفارش
be 342,000 تومان 342,000 تومان 342,000 تومان سفارش
ch 393,500 تومان 393,500 تومان 393,500 تومان سفارش
cz 308,000 تومان 308,000 تومان 308,000 تومان سفارش
ie 964,900 تومان 964,900 تومان 964,900 تومان سفارش
je 2,043,400 تومان 2,043,400 تومان 2,043,400 تومان سفارش
lc 787,300 تومان 787,300 تومان 787,300 تومان سفارش
li 718,800 تومان 718,800 تومان 718,800 تومان سفارش
pl 218,600 تومان 478,800 تومان سفارش
uk 239,700 تومان 239,700 تومان سفارش
لیست دامنه های رند
دامنه هزینه ثبت سفارش
l59a.com 297,400 تومان
h5wa.com 297,400 تومان
9rlb.com 297,400 تومان
y97a.com 297,400 تومان
qb1a.com 297,400 تومان
i5xa.com 297,400 تومان
lg1a.com 297,400 تومان
2t7a.com 297,400 تومان
0voa.com 297,400 تومان
8nwa.com 297,400 تومان
domain
دامنه های ثبت شده

+ 13579

hosting
پسوند های پشتیبانی شده

+ 155

client
سابقه ثبت دامنه

بیش از 6 سال

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما پیرامون خدمات ثبت دامنه جی سرور

اغلب کاربران سوال می کنند که بعد از خرید هاست و دامنه چه باید کرد؟ در اولین گام می بایست منتظر باشید تا دامنه شما فعال شود و سپس نیم سرور هاست خود را روی دامنه مریوطه ست نمایید و مدت زمانی را برای نشر شدن نیم سرورها منتظر بمانید. اصولا اغلب کاربران بعد از ثبت سفارش تصور می کنند اتصال هاست و دامنه سریعا برقرار می شود. اما کمی بعد متوجه می شوند دامنه به هاست متصل نیست! اگر دامنه فعال شد، نیم سرورها را نیز به درستی ست کردید و از نشر آن نیز 24 ساعت گذشت اما همچنان سایت در دسترس قرار نگرفت این مورد را با پشتیبانی خود مطرح نمایید. در این آموزش از پایگاه دانش میزبان فا تصمیم داریم مراحل اتصال هاست و دامنه و دلایلی که موجب عدم اتصال هاست به دامنه می شوند را به طور کامل بررسی کنیم.

هر وب سایتی به یک آدرس قابل دسترس نیاز دارد، این آدرس همان نام دامنه‌ای است که برای سایت به ثبت می‌رسد و علاوه بر یکتا بودن می‌بایست پسوندی متناسب با فعالیت سایت باشد. همچنین ثبت دامنه با پسوند مرتبط با منطقه تجاری که به اصطلاح دامنه تجاری معروف است، در سئو سایت موثر خواهد بود. چرا که موتورهای جستجو مانند گوگل ربات های جستجوگر وب سایت‌هایی را در نتایج ابتدایی خود نشان می‌دهند که پسوند دامنه آن‌ها متناسب با منطقه جغرافیایی جستجوگر باشد.
219
0
DKIM چیست و چرا اهمیت دارد؟

DKIM (اختصار عبارت DomainKeys Identified Mail)، یک استاندارد امنیتی ایمیل است که به منظور اطمینان از عدم تغییر پیام‌ها در هنگام انتقال بین سرورهای فرستنده و گیرنده طراحی شده است.

بیشتر بخوانید
152
0
افزودن WWW به وب سایت با استفاده از .htaccess

جدا از دلایل زیبایی، وجود یا عدم www قبل از آدرس وب سایت شما، تفاوت فنی ندارد. در این مقاله، به شرح نحوه افزودن WWW به وب سایت با استفاده از فایل .htaccess پرداخته می‌شود.

بیشتر بخوانید
203
0
آموزش Redirect در cPanel

رابط redirect به شما امکان ارسال تمام بازدیدکنندگان یا ترافیک یک دامنه یا یک صفحه وب خاص را به یک دامنه جدید می‌دهد. در اینجا، انواع rediret در cPanel شرح داده شده است.

بیشتر بخوانید