خدمات ثبت دامنه

.www
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 291,100 تومان 291,100 تومان 291,100 تومان سفارش
net 284,500 تومان 284,500 تومان 284,500 تومان سفارش
org 274,200 تومان 435,600 تومان 435,600 تومان سفارش
biz 458,500 تومان 458,500 تومان 458,500 تومان سفارش
work 211,100 تومان 196,900 تومان 196,900 تومان سفارش
agency 100,400 تومان 2,656,600 تومان 531,400 تومان سفارش
bid 117,900 تومان 4,453,700 تومان 890,800 تومان سفارش
company 100,400 تومان 875,100 تومان 218,800 تومان سفارش
holdings 603,000 تومان 5,688,200 تومان 1,422,100 تومان سفارش
institute 201,000 تومان 1,687,700 تومان 562,600 تومان سفارش
limited 301,400 تومان 2,625,300 تومان 875,100 تومان سفارش
money 301,400 تومان 8,438,500 تومان 843,900 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 14,000 تومان 14,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 14,000 تومان 14,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 291,100 تومان 291,100 تومان 291,100 تومان سفارش
net 284,500 تومان 284,500 تومان 284,500 تومان سفارش
org 274,200 تومان 435,600 تومان 435,600 تومان سفارش
info 80,300 تومان 577,200 تومان 870,800 تومان سفارش
asia 428,700 تومان 428,700 تومان 428,700 تومان سفارش
mobi 100,400 تومان 8,983,900 تومان 1,796,800 تومان سفارش
name 331,500 تومان 1,547,100 تومان 309,500 تومان سفارش
tel 402,000 تومان 447,100 تومان 447,100 تومان سفارش
biz 458,500 تومان 458,500 تومان 458,500 تومان سفارش
host 2,729,700 تومان 7,641,500 تومان 2,547,200 تومان سفارش
press 2,059,900 تومان 1,922,100 تومان 1,922,100 تومان سفارش
pro 100,400 تومان 577,200 تومان 870,800 تومان سفارش
run 100,400 تومان 1,187,700 تومان 593,900 تومان سفارش
site 29,900 تومان 1,781,500 تومان 890,800 تومان سفارش
wiki 197,600 تومان 6,375,800 تومان 797,000 تومان سفارش
website 643,200 تومان 3,000,400 تومان 600,100 تومان سفارش
work 211,100 تومان 196,900 تومان 196,900 تومان سفارش
xyz 33,300 تومان 351,600 تومان 351,600 تومان سفارش
academy 402,000 تومان 875,100 تومان 875,100 تومان سفارش
accountant 394,600 تومان 5,344,400 تومان 890,800 تومان سفارش
accountants 603,000 تومان 11,126,300 تومان 2,781,600 تومان سفارش
actor 402,000 تومان 5,156,900 تومان 1,031,400 تومان سفارش
adult 2,997,500 تومان 27,972,000 تومان 2,797,200 تومان سفارش
agency 100,400 تومان 2,656,600 تومان 531,400 تومان سفارش
apartments 402,000 تومان 2,969,100 تومان 1,484,600 تومان سفارش
audio 3,851,400 تومان 3,593,900 تومان 3,593,900 تومان سفارش
auto 77,033,800 تومان 359,416,100 تومان 71,883,300 تومان سفارش
band 402,000 تومان 625,100 تومان 625,100 تومان سفارش
bid 117,900 تومان 4,453,700 تومان 890,800 تومان سفارش
bike 301,400 تومان 843,900 تومان 843,900 تومان سفارش
black 402,000 تومان 6,889,900 تومان 1,378,000 تومان سفارش
blue 301,400 تومان 1,292,100 تومان 430,700 تومان سفارش
builders 160,900 تومان 1,687,700 تومان 843,900 تومان سفارش
business 100,400 تومان 453,200 تومان 226,600 تومان سفارش
cafe 301,400 تومان 1,719,000 تومان 859,500 تومان سفارش
camera 301,400 تومان 2,750,400 تومان 1,375,200 تومان سفارش
camp 160,900 تومان 5,938,200 تومان 1,484,600 تومان سفارش
capital 301,400 تومان 65,320,000 تومان 1,484,600 تومان سفارش
car 78,708,300 تومان 73,445,900 تومان 73,445,900 تومان سفارش
cards 301,400 تومان 3,375,400 تومان 843,900 تومان سفارش
care 402,000 تومان 2,531,600 تومان 843,900 تومان سفارش
center 241,200 تومان 593,900 تومان 593,900 تومان سفارش
careers 803,800 تومان 5,938,200 تومان 1,484,600 تومان سفارش
cars 78,708,300 تومان 661,013,100 تومان 73,445,900 تومان سفارش
chat 301,400 تومان 5,438,200 تومان 906,400 تومان سفارش
cheap 201,000 تومان 3,375,400 تومان 843,900 تومان سفارش
city 160,900 تومان 593,900 تومان 593,900 تومان سفارش
click 269,300 تومان 359,500 تومان 359,500 تومان سفارش
clinic 301,400 تومان 5,688,200 تومان 1,422,100 تومان سفارش
cloud 686,800 تومان 3,203,500 تومان 640,700 تومان سفارش
codes 160,900 تومان 1,406,500 تومان 1,406,500 تومان سفارش
coffee 241,200 تومان 906,400 تومان 906,400 تومان سفارش
company 100,400 تومان 875,100 تومان 218,800 تومان سفارش
computer 402,000 تومان 3,375,400 تومان 843,900 تومان سفارش
cooking 1,155,900 تومان 5,392,800 تومان 1,078,600 تومان سفارش
cool 201,000 تومان 3,375,400 تومان 843,900 تومان سفارش
country 962,600 تومان 3,592,900 تومان 898,300 تومان سفارش
credit 241,200 تومان 2,809,700 تومان 2,809,700 تومان سفارش
date 117,900 تومان 8,907,300 تومان 890,800 تومان سفارش
deals 201,000 تومان 843,900 تومان 843,900 تومان سفارش
delivery 241,200 تومان 4,125,500 تومان 1,375,200 تومان سفارش
dentist 1,607,500 تومان 1,249,900 تومان 1,249,900 تومان سفارش
design 1,185,700 تومان 1,312,700 تومان 1,312,700 تومان سفارش
digital 80,300 تومان 843,900 تومان 843,900 تومان سفارش
direct 402,000 تومان 843,900 تومان 843,900 تومان سفارش
directory 100,400 تومان 2,812,900 تومان 562,600 تومان سفارش
discount 301,400 تومان 843,900 تومان 843,900 تومان سفارش
dog 201,000 تومان 14,845,500 تومان 1,484,600 تومان سفارش
domains 402,000 تومان 8,157,200 تومان 906,400 تومان سفارش
download 117,900 تومان 7,125,900 تومان 890,800 تومان سفارش
email 120,800 تومان 562,600 تومان 562,600 تومان سفارش
energy 301,400 تومان 28,940,900 تومان 2,894,100 تومان سفارش
events 301,400 تومان 562,600 تومان 562,600 تومان سفارش
fail 301,400 تومان 843,900 تومان 843,900 تومان سفارش
faith 197,000 تومان 5,344,400 تومان 890,800 تومان سفارش
family 402,000 تومان 3,750,500 تومان 625,100 تومان سفارش
fans 328,100 تومان 306,000 تومان 306,000 تومان سفارش
fashion 934,500 تومان 6,103,900 تومان 872,000 تومان سفارش
fish 402,000 تومان 906,400 تومان 906,400 تومان سفارش
fishing 921,000 تومان 859,500 تومان 859,500 تومان سفارش
fit 1,155,900 تومان 1,078,600 تومان 1,078,600 تومان سفارش
flowers 3,851,400 تومان 3,593,900 تومان 3,593,900 تومان سفارش
football 402,000 تومان 547,000 تومان 547,000 تومان سفارش
gallery 619,700 تومان 578,200 تومان 578,200 تومان سفارش
gift 513,300 تومان 1,436,500 تومان 478,900 تومان سفارش
glass 1,456,900 تومان 1,359,600 تومان 1,359,600 تومان سفارش
global 803,800 تومان 8,563,500 تومان 1,937,500 تومان سفارش
gold 201,000 تومان 2,894,100 تومان 2,894,100 تومان سفارش
golf 100,400 تومان 11,876,400 تومان 1,484,600 تومان سفارش
green 402,000 تومان 1,796,800 تومان 1,796,800 تومان سفارش
group 201,000 تومان 4,781,800 تومان 531,400 تومان سفارش
help 769,900 تومان 718,600 تومان 718,600 تومان سفارش
hiphop 3,851,400 تومان 17,969,300 تومان 3,593,900 تومان سفارش
holdings 603,000 تومان 5,688,200 تومان 1,422,100 تومان سفارش
hosting 11,554,700 تومان 53,911,000 تومان 10,782,200 تومان سفارش
house 301,400 تومان 843,900 تومان 843,900 تومان سفارش
institute 201,000 تومان 1,687,700 تومان 562,600 تومان سفارش
insure 402,000 تومان 1,422,100 تومان 1,422,100 تومان سفارش
land 402,000 تومان 1,687,700 تومان 843,900 تومان سفارش
lease 301,400 تومان 1,375,200 تومان 1,375,200 تومان سفارش
life 60,300 تومان 843,900 تومان 843,900 تومان سفارش
live 60,300 تومان 625,100 تومان 625,100 تومان سفارش
limited 301,400 تومان 2,625,300 تومان 875,100 تومان سفارش
link 269,300 تومان 718,900 تومان 359,500 تومان سفارش
lol 769,900 تومان 2,155,600 تومان 718,600 تومان سفارش
love 854,200 تومان 2,390,900 تومان 797,000 تومان سفارش
management 301,400 تومان 2,250,300 تومان 562,600 تومان سفارش
market 904,400 تومان 904,100 تومان 904,100 تومان سفارش
media 160,900 تومان 843,900 تومان 843,900 تومان سفارش
men 117,900 تومان 2,531,600 تومان 843,900 تومان سفارش
mom 962,600 تومان 2,694,700 تومان 898,300 تومان سفارش
money 301,400 تومان 8,438,500 تومان 843,900 تومان سفارش
movie 1,004,800 تومان 60,163,200 تومان 8,594,800 تومان سفارش
online 63,400 تومان 1,097,100 تومان 1,097,100 تومان سفارش
space 29,900 تومان 2,344,100 تومان 781,400 تومان سفارش
shop 230,900 تومان 924,200 تومان 924,200 تومان سفارش
marketing 201,000 تومان 849,600 تومان 1,071,800 تومان سفارش
trade 117,900 تومان 954,600 تومان 954,600 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
co 897,800 تومان 897,800 تومان 897,800 تومان سفارش
cc 392,000 تومان 392,000 تومان 392,000 تومان سفارش
ca 382,000 تومان 382,000 تومان 382,000 تومان سفارش
de 237,200 تومان 237,200 تومان 237,200 تومان سفارش
ru 522,500 تومان 522,500 تومان 522,500 تومان سفارش
es 316,900 تومان 316,900 تومان سفارش
eu 267,600 تومان 435,000 تومان 435,000 تومان سفارش
me 79,200 تومان 669,600 تومان 669,600 تومان سفارش
mn 1,376,600 تومان 1,376,600 تومان 1,376,600 تومان سفارش
tv 914,400 تومان 914,400 تومان 914,400 تومان سفارش
us 351,900 تومان 351,900 تومان 351,900 تومان سفارش
ws 853,600 تومان 853,600 تومان 853,600 تومان سفارش
in 212,800 تومان 212,800 تومان 212,800 تومان سفارش
ae 1,239,000 تومان 1,239,000 تومان 1,239,000 تومان سفارش
am 1,138,400 تومان 1,138,400 تومان 1,138,400 تومان سفارش
at 435,000 تومان 435,000 تومان 435,000 تومان سفارش
bz 713,400 تومان 713,400 تومان 713,400 تومان سفارش
cn 769,900 تومان 769,900 تومان 769,900 تومان سفارش
fr 435,000 تومان 435,000 تومان 435,000 تومان سفارش
gg 2,019,800 تومان 2,019,800 تومان 2,019,800 تومان سفارش
it 602,500 تومان 602,500 تومان 602,500 تومان سفارش
nl 284,500 تومان 284,500 تومان 284,500 تومان سفارش
pw 593,000 تومان 703,400 تومان 703,400 تومان سفارش
dk 401,200 تومان 401,200 تومان سفارش
fm 3,359,400 تومان 3,114,800 تومان 3,114,800 تومان سفارش
mx 1,272,800 تومان 1,272,800 تومان 1,272,800 تومان سفارش
ag 2,756,400 تومان 2,756,400 تومان 2,756,400 تومان سفارش
be 334,700 تومان 334,700 تومان 334,700 تومان سفارش
ch 385,100 تومان 385,100 تومان 385,100 تومان سفارش
cz 301,400 تومان 301,400 تومان 301,400 تومان سفارش
ie 944,300 تومان 944,300 تومان 944,300 تومان سفارش
je 1,999,700 تومان 1,999,700 تومان 1,999,700 تومان سفارش
lc 770,500 تومان 770,500 تومان 770,500 تومان سفارش
li 703,400 تومان 703,400 تومان 703,400 تومان سفارش
pl 214,000 تومان 468,600 تومان سفارش
uk 234,600 تومان 234,600 تومان سفارش
لیست دامنه های رند
به محض پیدا کردن دامنه رند، در این قسمت براتون اضافه میکنیم.
domain
دامنه های ثبت شده

+ 14647

hosting
پسوند های پشتیبانی شده

+ 155

client
سابقه ثبت دامنه

بیش از 6 سال

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما پیرامون خدمات ثبت دامنه جی سرور

اغلب کاربران سوال می کنند که بعد از خرید هاست و دامنه چه باید کرد؟ در اولین گام می بایست منتظر باشید تا دامنه شما فعال شود و سپس نیم سرور هاست خود را روی دامنه مریوطه ست نمایید و مدت زمانی را برای نشر شدن نیم سرورها منتظر بمانید. اصولا اغلب کاربران بعد از ثبت سفارش تصور می کنند اتصال هاست و دامنه سریعا برقرار می شود. اما کمی بعد متوجه می شوند دامنه به هاست متصل نیست! اگر دامنه فعال شد، نیم سرورها را نیز به درستی ست کردید و از نشر آن نیز 24 ساعت گذشت اما همچنان سایت در دسترس قرار نگرفت این مورد را با پشتیبانی خود مطرح نمایید. در این آموزش از پایگاه دانش میزبان فا تصمیم داریم مراحل اتصال هاست و دامنه و دلایلی که موجب عدم اتصال هاست به دامنه می شوند را به طور کامل بررسی کنیم.

هر وب سایتی به یک آدرس قابل دسترس نیاز دارد، این آدرس همان نام دامنه‌ای است که برای سایت به ثبت می‌رسد و علاوه بر یکتا بودن می‌بایست پسوندی متناسب با فعالیت سایت باشد. همچنین ثبت دامنه با پسوند مرتبط با منطقه تجاری که به اصطلاح دامنه تجاری معروف است، در سئو سایت موثر خواهد بود. چرا که موتورهای جستجو مانند گوگل ربات های جستجوگر وب سایت‌هایی را در نتایج ابتدایی خود نشان می‌دهند که پسوند دامنه آن‌ها متناسب با منطقه جغرافیایی جستجوگر باشد.
227
0
درک عملکرد DNS

DNS، مخفف سرویس Domain Name System است. هنگامی‌که به وب سایتی دسترسی پیدا می‌کنیم، از این سرویس برای تعیین سروری که وب سایت دامنه در آن قرار دارد استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید
58
0
تنظیم Redirect در دایرکت ادمین

دایرکت ادمین یک قابلیت در پنل خود به نام Site Redirection در سطح فروشنده (reseller) دارد. در این راهنما، مراحل نحوه راه‌اندازی Redirect سایت شرح داده شده است.

بیشتر بخوانید
76
0
مزیت استفاده از Multi Stage Build در داکر

در این آموزش نحوه ساخت imageهای کم حجم Docker با استفاده از ساخت‌های داکر چند مرحله‌ای شرح داده شده است. با استفاده از این نوع داکرها می‌توانید در فضای دیسک و مصرف اینترنت خود صرفه جویی کنید.

بیشتر بخوانید