خدمات ثبت دامنه

.www
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 723,953 تومان 723,953 تومان 709,854 تومان سفارش
net 923,178 تومان 923,178 تومان 923,178 تومان سفارش
org 517,985 تومان 923,791 تومان 923,791 تومان سفارش
biz 1,131,598 تومان 1,131,598 تومان 1,314,272 تومان سفارش
work 496,530 تومان 420,948 تومان 420,948 تومان سفارش
agency 354,314 تومان 5,679,445 تومان 1,135,889 تومان سفارش
bid 1,775,861 تومان 9,521,423 تومان 1,904,285 تومان سفارش
company 389,868 تومان 1,870,876 تومان 467,719 تومان سفارش
holdings 1,278,718 تومان 12,160,694 تومان 3,040,174 تومان سفارش
institute 425,422 تومان 3,608,118 تومان 1,202,706 تومان سفارش
limited 638,746 تومان 5,612,628 تومان 1,870,876 تومان سفارش
money 638,746 تومان 18,040,590 تومان 1,804,059 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 48,000 تومان 48,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 723,953 تومان 723,953 تومان 709,854 تومان سفارش
net 923,178 تومان 923,178 تومان 923,178 تومان سفارش
org 517,985 تومان 923,791 تومان 923,791 تومان سفارش
info 212,711 تومان 1,420,321 تومان 1,420,321 تومان سفارش
asia 909,692 تومان 909,692 تومان 909,692 تومان سفارش
mobi 318,760 تومان 19,206,516 تومان 3,841,310 تومان سفارش
name 703,724 تومان 3,307,442 تومان 661,489 تومان سفارش
tel 852,683 تومان 955,667 تومان 955,667 تومان سفارش
biz 1,131,598 تومان 1,131,598 تومان 1,314,272 تومان سفارش
host 5,791,011 تومان 16,336,757 تومان 5,445,586 تومان سفارش
press 4,370,077 تومان 4,109,246 تومان 4,109,246 تومان سفارش
pro 212,711 تومان 1,420,321 تومان 1,420,321 تومان سفارش
run 212,711 تومان 2,539,046 تومان 1,269,523 تومان سفارش
site 63,139 تومان 3,808,569 تومان 1,904,285 تومان سفارش
wiki 1,593,187 تومان 13,630,668 تومان 1,703,834 تومان سفارش
website 1,456,488 تومان 6,414,432 تومان 1,282,887 تومان سفارش
work 496,530 تومان 420,948 تومان 420,948 تومان سفارش
xyz 126,891 تومان 751,538 تومان 751,538 تومان سفارش
academy 1,029,840 تومان 1,870,876 تومان 1,870,876 تومان سفارش
accountant 1,704,753 تومان 11,425,707 تومان 1,904,285 تومان سفارش
accountants 1,206,997 تومان 23,786,852 تومان 5,946,713 تومان سفارش
actor 816,516 تومان 11,024,805 تومان 2,204,961 تومان سفارش
adult 6,359,262 تومان 59,801,215 تومان 5,980,122 تومان سفارش
agency 354,314 تومان 5,679,445 تومان 1,135,889 تومان سفارش
apartments 816,516 تومان 6,347,615 تومان 3,173,808 تومان سفارش
audio 8,170,677 تومان 7,683,281 تومان 7,683,281 تومان سفارش
auto 163,423,348 تومان 768,395,500 تومان 153,679,100 تومان سفارش
band 1,029,840 تومان 1,336,340 تومان 1,336,340 تومان سفارش
bid 1,775,861 تومان 9,521,423 تومان 1,904,285 تومان سفارش
bike 638,746 تومان 1,804,059 تومان 1,804,059 تومان سفارش
black 816,516 تومان 14,729,777 تومان 2,945,962 تومان سفارش
blue 638,746 تومان 2,762,215 تومان 920,739 تومان سفارش
builders 389,868 تومان 3,608,118 تومان 1,804,059 تومان سفارش
business 212,711 تومان 968,847 تومان 484,424 تومان سفارش
cafe 425,422 تومان 3,674,935 تومان 1,837,468 تومان سفارش
camera 638,746 تومان 5,879,896 تومان 2,939,948 تومان سفارش
camp 389,868 تومان 12,695,230 تومان 3,173,808 تومان سفارش
capital 638,746 تومان 139,647,530 تومان 3,173,808 تومان سفارش
car 166,976,296 تومان 157,019,950 تومان 157,019,950 تومان سفارش
cards 638,746 تومان 7,216,236 تومان 1,804,059 تومان سفارش
care 816,516 تومان 5,412,177 تومان 1,804,059 تومان سفارش
center 496,530 تومان 1,269,523 تومان 1,269,523 تومان سفارش
careers 1,704,753 تومان 12,695,230 تومان 3,173,808 تومان سفارش
cars 166,976,296 تومان 1,413,179,550 تومان 157,019,950 تومان سفارش
chat 638,746 تومان 11,626,158 تومان 1,937,693 تومان سفارش
cheap 425,422 تومان 7,216,236 تومان 1,804,059 تومان سفارش
city 389,868 تومان 1,269,523 تومان 1,269,523 تومان سفارش
click 126,891 تومان 768,396 تومان 768,396 تومان سفارش
clinic 816,516 تومان 12,160,694 تومان 3,040,174 تومان سفارش
cloud 1,456,488 تومان 6,848,743 تومان 1,369,749 تومان سفارش
codes 389,868 تومان 3,006,765 تومان 3,006,765 تومان سفارش
coffee 816,516 تومان 1,937,693 تومان 1,937,693 تومان سفارش
company 389,868 تومان 1,870,876 تومان 467,719 تومان سفارش
computer 816,516 تومان 7,216,236 تومان 1,804,059 تومان سفارش
cooking 2,452,000 تومان 11,529,243 تومان 2,305,855 تومان سفارش
cool 425,422 تومان 7,216,236 تومان 1,804,059 تومان سفارش
country 2,041,904 تومان 7,681,258 تومان 1,920,321 تومان سفارش
credit 496,530 تومان 6,006,849 تومان 6,006,849 تومان سفارش
date 1,775,861 تومان 19,042,845 تومان 1,904,285 تومان سفارش
deals 425,422 تومان 1,804,059 تومان 1,804,059 تومان سفارش
delivery 482,431 تومان 8,819,844 تومان 2,939,948 تومان سفارش
dentist 3,410,119 تومان 2,672,012 تومان 2,672,012 تومان سفارش
design 2,934,431 تومان 2,806,314 تومان 2,806,314 تومان سفارش
digital 262,364 تومان 1,804,059 تومان 1,804,059 تومان سفارش
direct 816,516 تومان 1,804,059 تومان 1,804,059 تومان سفارش
directory 212,711 تومان 6,013,530 تومان 1,202,706 تومان سفارش
discount 425,422 تومان 1,804,059 تومان 1,804,059 تومان سفارش
dog 425,422 تومان 31,738,075 تومان 3,173,808 تومان سفارش
domains 816,516 تومان 17,439,237 تومان 1,937,693 تومان سفارش
download 1,775,861 تومان 15,234,276 تومان 1,904,285 تومان سفارش
email 389,868 تومان 1,202,706 تومان 1,202,706 تومان سفارش
energy 780,962 تومان 61,872,542 تومان 6,187,255 تومان سفارش
events 638,746 تومان 1,202,706 تومان 1,202,706 تومان سفارش
fail 638,746 تومان 1,804,059 تومان 1,804,059 تومان سفارش
faith 418,066 تومان 11,425,707 تومان 1,904,285 تومان سفارش
family 816,516 تومان 8,018,041 تومان 1,336,340 تومان سفارش
fans 695,755 تومان 654,139 تومان 654,139 تومان سفارش
fashion 1,982,443 تومان 13,049,361 تومان 1,864,195 تومان سفارش
fish 816,516 تومان 1,937,693 تومان 1,937,693 تومان سفارش
fishing 1,954,244 تومان 1,837,468 تومان 1,837,468 تومان سفارش
fit 2,452,000 تومان 2,305,855 تومان 2,305,855 تومان سفارش
flowers 8,170,677 تومان 7,683,281 تومان 7,683,281 تومان سفارش
football 816,516 تومان 1,169,298 تومان 1,169,298 تومان سفارش
gallery 1,314,272 تومان 1,236,115 تومان 1,236,115 تومان سفارش
gift 1,088,688 تومان 3,070,910 تومان 1,023,637 تومان سفارش
glass 3,090,746 تومان 2,906,540 تومان 2,906,540 تومان سفارش
global 1,704,753 تومان 18,307,858 تومان 4,141,986 تومان سفارش
gold 425,422 تومان 6,187,255 تومان 6,187,255 تومان سفارش
golf 212,711 تومان 25,390,460 تومان 3,173,808 تومان سفارش
green 425,422 تومان 3,841,310 تومان 3,841,310 تومان سفارش
group 567,638 تومان 10,223,001 تومان 1,135,889 تومان سفارش
help 262,364 تومان 1,536,123 تومان 1,536,123 تومان سفارش
hiphop 8,170,677 تومان 38,416,404 تومان 7,683,281 تومان سفارش
holdings 1,278,718 تومان 12,160,694 تومان 3,040,174 تومان سفارش
hosting 24,512,644 تومان 115,256,260 تومان 23,051,191 تومان سفارش
house 638,746 تومان 1,804,059 تومان 1,804,059 تومان سفارش
institute 425,422 تومان 3,608,118 تومان 1,202,706 تومان سفارش
insure 816,516 تومان 3,040,174 تومان 3,040,174 تومان سفارش
land 816,516 تومان 3,608,118 تومان 1,804,059 تومان سفارش
lease 638,746 تومان 2,939,948 تومان 2,939,948 تومان سفارش
life 141,603 تومان 1,804,059 تومان 1,804,059 تومان سفارش
live 212,711 تومان 1,336,340 تومان 1,336,340 تومان سفارش
limited 638,746 تومان 5,612,628 تومان 1,870,876 تومان سفارش
link 571,316 تومان 1,536,791 تومان 768,396 تومان سفارش
lol 126,891 تومان 4,608,369 تومان 1,536,123 تومان سفارش
love 709,854 تومان 5,111,501 تومان 1,703,834 تومان سفارش
management 638,746 تومان 4,810,824 تومان 1,202,706 تومان سفارش
market 1,918,690 تومان 1,932,789 تومان 1,932,789 تومان سفارش
media 603,192 تومان 1,804,059 تومان 1,804,059 تومان سفارش
men 1,775,861 تومان 5,412,177 تومان 1,804,059 تومان سفارش
mom 126,891 تومان 5,760,962 تومان 1,920,321 تومان سفارش
money 638,746 تومان 18,040,590 تومان 1,804,059 تومان سفارش
movie 2,130,788 تومان 128,622,725 تومان 18,374,675 تومان سفارش
online 134,247 تومان 2,345,277 تومان 2,345,277 تومان سفارش
space 63,139 تومان 5,011,275 تومان 1,670,425 تومان سفارش
shop 70,495 تومان 1,975,706 تومان 1,975,706 تومان سفارش
marketing 567,638 تومان 1,960,987 تومان 1,960,987 تومان سفارش
trade 250,104 تومان 2,040,677 تومان 2,040,677 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
co 1,844,517 تومان 1,844,517 تومان 1,918,690 تومان سفارش
cc 831,228 تومان 831,228 تومان 831,228 تومان سفارش
ca 809,773 تومان 809,773 تومان 809,773 تومان سفارش
de 503,274 تومان 503,274 تومان 503,274 تومان سفارش
ru 1,705,366 تومان 1,705,366 تومان سفارش
es 672,461 تومان 672,461 تومان سفارش
eu 567,638 تومان 923,178 تومان 923,178 تومان سفارش
me 347,571 تومان 1,414,191 تومان 1,420,321 تومان سفارش
mn 2,920,332 تومان 2,920,332 تومان 2,920,332 تومان سفارش
tv 1,939,532 تومان 1,939,532 تومان 1,939,532 تومان سفارش
us 746,021 تومان 746,021 تومان 746,021 تومان سفارش
ws 1,811,415 تومان 1,811,415 تومان 1,811,415 تومان سفارش
in 451,168 تومان 451,168 تومان 451,168 تومان سفارش
ae 2,628,544 تومان 2,628,544 تومان 2,628,544 تومان سفارش
am 2,415,220 تومان 2,415,220 تومان سفارش
at 923,178 تومان 923,178 تومان سفارش
bz 1,513,497 تومان 1,513,497 تومان 1,513,497 تومان سفارش
cn 1,491,429 تومان 1,491,429 تومان 1,491,429 تومان سفارش
fr 923,178 تومان 923,178 تومان 923,178 تومان سفارش
gg 4,284,257 تومان 4,284,257 تومان 4,284,257 تومان سفارش
it 1,278,105 تومان 1,278,105 تومان 1,278,105 تومان سفارش
nl 674,300 تومان 674,300 تومان 674,300 تومان سفارش
pw 1,257,876 تومان 1,492,042 تومان 1,492,042 تومان سفارش
dk 851,457 تومان 851,457 تومان سفارش
fm 7,126,738 تومان 6,608,140 تومان 6,608,140 تومان سفارش
mx 3,054,579 تومان 3,054,579 تومان 3,054,579 تومان سفارش
ag 5,848,020 تومان 5,848,020 تومان 5,848,020 تومان سفارش
be 709,854 تومان 709,854 تومان 709,854 تومان سفارش
ch 994,286 تومان 994,286 تومان سفارش
cz 639,359 تومان 639,359 تومان سفارش
ie 2,003,284 تومان 2,003,284 تومان 2,003,284 تومان سفارش
je 4,241,960 تومان 4,241,960 تومان 4,241,960 تومان سفارش
lc 1,634,258 تومان 1,634,258 تومان 1,634,258 تومان سفارش
li 1,492,042 تومان 1,492,042 تومان سفارش
pl 454,233 تومان 994,286 تومان سفارش
uk 497,143 تومان 497,143 تومان سفارش
ge 1,705,366 تومان 1,705,366 تومان 1,705,366 تومان سفارش
لیست دامنه های رند
به محض پیدا کردن دامنه رند، در این قسمت براتون اضافه میکنیم.
domain
دامنه های ثبت شده

+ 19026

hosting
پسوند های پشتیبانی شده

+ 156

client
سابقه ثبت دامنه

بیش از 8 سال

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما پیرامون خدمات ثبت دامنه جی سرور

اغلب کاربران سوال می کنند که بعد از خرید هاست و دامنه چه باید کرد؟ در اولین گام می بایست منتظر باشید تا دامنه شما فعال شود و سپس نیم سرور هاست خود را روی دامنه مریوطه ست نمایید و مدت زمانی را برای نشر شدن نیم سرورها منتظر بمانید. اصولا اغلب کاربران بعد از ثبت سفارش تصور می کنند اتصال هاست و دامنه سریعا برقرار می شود. اما کمی بعد متوجه می شوند دامنه به هاست متصل نیست! اگر دامنه فعال شد، نیم سرورها را نیز به درستی ست کردید و از نشر آن نیز 24 ساعت گذشت اما همچنان سایت در دسترس قرار نگرفت این مورد را با پشتیبانی خود مطرح نمایید. در این آموزش از پایگاه دانش میزبان فا تصمیم داریم مراحل اتصال هاست و دامنه و دلایلی که موجب عدم اتصال هاست به دامنه می شوند را به طور کامل بررسی کنیم.

هر وب سایتی به یک آدرس قابل دسترس نیاز دارد، این آدرس همان نام دامنه‌ای است که برای سایت به ثبت می‌رسد و علاوه بر یکتا بودن می‌بایست پسوندی متناسب با فعالیت سایت باشد. همچنین ثبت دامنه با پسوند مرتبط با منطقه تجاری که به اصطلاح دامنه تجاری معروف است، در سئو سایت موثر خواهد بود. چرا که موتورهای جستجو مانند گوگل ربات های جستجوگر وب سایت‌هایی را در نتایج ابتدایی خود نشان می‌دهند که پسوند دامنه آن‌ها متناسب با منطقه جغرافیایی جستجوگر باشد.
868
0
تنظیم Redirect در دایرکت ادمین

دایرکت ادمین یک قابلیت در پنل خود به نام Site Redirection در سطح فروشنده (reseller) دارد. در این راهنما، مراحل نحوه راه‌اندازی Redirect سایت شرح داده شده است.

بیشتر بخوانید
388
0
تست وب سایت قبل از به روز رسانی nameserver

یکی از سوال‌های ادمین‌های سایت این است که چگونه می‌توان وب سایت‌های خود را قبل از تغییر و به روز رسانی nameserverها آزمایش کرد. در این مقاله، به نحوه انجام این کار پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید
1101
0
محافظت از اعتبار دامنه و ارسال ایمیل با رکورد SPF

رکورد SPF، یکی از استانداردها در جهت کمک به مهار روند پیشرفت مشکلات امنتی مربوط به ایمیل‌هاست. در این آموزش به شرح جزئیات این استاندارد پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید