خدمات ثبت دامنه

.www
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 250,400 تومان 250,400 تومان 245,400 تومان سفارش
net 260,900 تومان 260,900 تومان 260,900 تومان سفارش
org 307,000 تومان 368,500 تومان 337,700 تومان سفارش
biz 420,600 تومان 420,600 تومان 420,600 تومان سفارش
work 180,700 تومان 180,700 تومان 180,700 تومان سفارش
agency 2,063,800 تومان 2,436,700 تومان 487,400 تومان سفارش
bid 817,100 تومان 4,085,100 تومان 817,100 تومان سفارش
company 602,100 تومان 802,700 تومان 200,700 تومان سفارش
holdings 2,608,700 تومان 5,217,400 تومان 1,304,400 تومان سفارش
institute 1,261,100 تومان 1,548,100 تومان 516,100 تومان سفارش
limited 3,210,800 تومان 2,408,100 تومان 802,700 تومان سفارش
money 3,322,600 تومان 7,740,100 تومان 774,100 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 14,000 تومان 14,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 14,000 تومان 14,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 250,400 تومان 250,400 تومان 245,400 تومان سفارش
net 260,900 تومان 260,900 تومان 260,900 تومان سفارش
org 307,000 تومان 368,500 تومان 337,700 تومان سفارش
info 114,700 تومان 420,800 تومان 420,800 تومان سفارش
asia 393,200 تومان 393,200 تومان 393,200 تومان سفارش
mobi 6,921,700 تومان 8,240,400 تومان 1,648,100 تومان سفارش
name 851,500 تومان 1,419,100 تومان 283,900 تومان سفارش
tel 410,100 تومان 410,100 تومان 410,100 تومان سفارش
biz 420,600 تومان 420,600 تومان 420,600 تومان سفارش
host 4,672,800 تومان 7,009,100 تومان 2,336,400 تومان سفارش
press 3,526,100 تومان 1,763,100 تومان 1,763,100 تومان سفارش
pro 144,400 تومان 432,200 تومان 432,200 تومان سفارش
run 5,045,200 تومان 1,089,400 تومان 544,700 تومان سفارش
site 5,747,500 تومان 1,634,100 تومان 817,100 تومان سفارش
wiki 5,117,100 تومان 5,848,100 تومان 731,100 تومان سفارش
website 2,752,100 تومان 2,752,100 تومان 550,500 تومان سفارش
work 180,700 تومان 180,700 تومان 180,700 تومان سفارش
xyz 30,300 تومان 322,500 تومان 322,500 تومان سفارش
academy 372,400 تومان 802,700 تومان 802,700 تومان سفارش
accountant 10,621,200 تومان 4,902,100 تومان 817,100 تومان سفارش
accountants 8,341,900 تومان 10,205,500 تومان 2,551,400 تومان سفارش
actor 4,156,500 تومان 4,730,100 تومان 946,100 تومان سفارش
adult 2,565,700 تومان 25,657,000 تومان 2,565,700 تومان سفارش
agency 2,063,800 تومان 2,436,700 تومان 487,400 تومان سفارش
apartments 4,085,100 تومان 2,723,400 تومان 1,361,700 تومان سفارش
audio 2,637,100 تومان 3,296,500 تومان 3,296,500 تومان سفارش
auto 395,604,600 تومان 329,670,500 تومان 65,934,100 تومان سفارش
band 1,605,100 تومان 573,400 تومان 573,400 تومان سفارش
bid 817,100 تومان 4,085,100 تومان 817,100 تومان سفارش
bike 286,400 تومان 774,100 تومان 774,100 تومان سفارش
black 4,915,000 تومان 6,319,700 تومان 1,264,000 تومان سفارش
blue 921,700 تومان 1,185,100 تومان 395,100 تومان سفارش
builders 2,322,100 تومان 1,548,100 تومان 774,100 تومان سفارش
business 2,078,400 تومان 415,700 تومان 207,900 تومان سفارش
cafe 2,651,500 تومان 1,576,700 تومان 788,400 تومان سفارش
camera 6,306,800 تومان 2,522,700 تومان 1,261,400 تومان سفارش
camp 5,446,800 تومان 5,446,800 تومان 1,361,700 تومان سفارش
capital 83,062,600 تومان 59,914,100 تومان 1,361,700 تومان سفارش
car 67,367,500 تومان 67,367,500 تومان 67,367,500 تومان سفارش
cards 3,870,100 تومان 3,096,100 تومان 774,100 تومان سفارش
care 1,146,700 تومان 2,322,100 تومان 774,100 تومان سفارش
center 143,100 تومان 544,700 تومان 544,700 تومان سفارش
careers 1,361,700 تومان 5,446,800 تومان 1,361,700 تومان سفارش
cars 538,939,600 تومان 606,307,100 تومان 67,367,500 تومان سفارش
chat 369,900 تومان 4,988,100 تومان 831,400 تومان سفارش
cheap 2,548,500 تومان 3,096,100 تومان 774,100 تومان سفارش
city 1,834,500 تومان 544,700 تومان 544,700 تومان سفارش
click 131,600 تومان 329,700 تومان 329,700 تومان سفارش
clinic 2,608,700 تومان 5,217,400 تومان 1,304,400 تومان سفارش
cloud 3,526,100 تومان 2,938,400 تومان 587,700 تومان سفارش
codes 186,400 تومان 1,290,100 تومان 1,290,100 تومان سفارش
coffee 831,400 تومان 831,400 تومان 831,400 تومان سفارش
company 602,100 تومان 802,700 تومان 200,700 تومان سفارش
computer 2,694,700 تومان 3,096,100 تومان 774,100 تومان سفارش
cooking 1,978,600 تومان 4,946,500 تومان 989,300 تومان سفارش
cool 3,296,500 تومان 3,096,100 تومان 774,100 تومان سفارش
country 3,295,600 تومان 3,295,600 تومان 823,900 تومان سفارش
credit 229,100 تومان 2,577,200 تومان 2,577,200 تومان سفارش
date 8,170,100 تومان 8,170,100 تومان 817,100 تومان سفارش
deals 774,100 تومان 774,100 تومان 774,100 تومان سفارش
delivery 2,749,200 تومان 3,784,100 تومان 1,261,400 تومان سفارش
dentist 1,146,400 تومان 1,146,400 تومان 1,146,400 تومان سفارش
design 1,204,100 تومان 1,204,100 تومان 1,204,100 تومان سفارش
digital 143,100 تومان 774,100 تومان 774,100 تومان سفارش
direct 372,700 تومان 774,100 تومان 774,100 تومان سفارش
directory 1,258,500 تومان 2,580,100 تومان 516,100 تومان سفارش
discount 774,100 تومان 774,100 تومان 774,100 تومان سفارش
dog 8,356,500 تومان 13,616,900 تومان 1,361,700 تومان سفارش
domains 5,819,500 تومان 7,482,100 تومان 831,400 تومان سفارش
download 817,100 تومان 6,536,100 تومان 817,100 تومان سفارش
email 111,900 تومان 516,100 تومان 516,100 تومان سفارش
energy 16,207,000 تومان 26,545,700 تومان 2,654,600 تومان سفارش
events 369,900 تومان 516,100 تومان 516,100 تومان سفارش
fail 774,100 تومان 774,100 تومان 774,100 تومان سفارش
faith 4,902,100 تومان 4,902,100 تومان 817,100 تومان سفارش
family 1,720,100 تومان 3,440,100 تومان 573,400 تومان سفارش
fans 561,300 تومان 280,700 تومان 280,700 تومان سفارش
fashion 7,998,100 تومان 5,598,700 تومان 799,900 تومان سفارش
fish 3,870,100 تومان 831,400 تومان 831,400 تومان سفارش
fishing 788,400 تومان 788,400 تومان 788,400 تومان سفارش
fit 989,300 تومان 989,300 تومان 989,300 تومان سفارش
flowers 2,637,100 تومان 3,296,500 تومان 3,296,500 تومان سفارش
football 5,016,800 تومان 501,700 تومان 501,700 تومان سفارش
gallery 530,400 تومان 530,400 تومان 530,400 تومان سفارش
gift 1,756,800 تومان 1,317,600 تومان 439,200 تومان سفارش
glass 1,247,100 تومان 1,247,100 تومان 1,247,100 تومان سفارش
global 5,891,100 تومان 7,854,800 تومان 1,777,100 تومان سفارش
gold 13,499,300 تومان 2,654,600 تومان 2,654,600 تومان سفارش
golf 5,558,600 تومان 10,893,500 تومان 1,361,700 تومان سفارش
green 329,400 تومان 1,648,100 تومان 1,648,100 تومان سفارش
group 3,898,800 تومان 4,386,100 تومان 487,400 تومان سفارش
help 263,500 تومان 659,100 تومان 659,100 تومان سفارش
hiphop 5,438,800 تومان 16,482,100 تومان 3,296,500 تومان سفارش
holdings 2,608,700 تومان 5,217,400 تومان 1,304,400 تومان سفارش
hosting 6,593,200 تومان 49,449,300 تومان 9,889,900 تومان سفارش
house 279,600 تومان 774,100 تومان 774,100 تومان سفارش
institute 1,261,100 تومان 1,548,100 تومان 516,100 تومان سفارش
insure 2,608,700 تومان 1,304,400 تومان 1,304,400 تومان سفارش
land 1,920,700 تومان 1,548,100 تومان 774,100 تومان سفارش
lease 3,784,100 تومان 1,261,400 تومان 1,261,400 تومان سفارش
life 111,900 تومان 774,100 تومان 774,100 تومان سفارش
live 111,900 تومان 573,400 تومان 573,400 تومان سفارش
limited 3,210,800 تومان 2,408,100 تومان 802,700 تومان سفارش
link 1,450,300 تومان 659,400 تومان 329,700 تومان سفارش
lol 3,558,800 تومان 1,977,200 تومان 659,100 تومان سفارش
love 2,924,100 تومان 2,193,100 تومان 731,100 تومان سفارش
management 2,064,100 تومان 2,064,100 تومان 516,100 تومان سفارش
market 829,300 تومان 829,300 تومان 829,300 تومان سفارش
media 279,600 تومان 774,100 تومان 774,100 تومان سفارش
men 10,062,200 تومان 2,322,100 تومان 774,100 تومان سفارش
mom 4,382,900 تومان 2,471,700 تومان 823,900 تومان سفارش
money 3,322,600 تومان 7,740,100 تومان 774,100 تومان سفارش
movie 40,349,000 تومان 55,184,000 تومان 7,883,500 تومان سفارش
online 57,100 تومان 1,006,300 تومان 1,006,300 تومان سفارش
space 28,400 تومان 2,150,100 تومان 716,700 تومان سفارش
shop 847,700 تومان 847,700 تومان 847,700 تومان سفارش
marketing 184,400 تومان 967,900 تومان 967,900 تومان سفارش
trade 875,600 تومان 875,600 تومان 875,600 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
co 823,500 تومان 823,500 تومان 823,500 تومان سفارش
cc 359,600 تومان 359,600 تومان 359,600 تومان سفارش
ca 350,400 تومان 350,400 تومان 350,400 تومان سفارش
de 217,600 تومان 217,600 تومان 217,600 تومان سفارش
ru 479,200 تومان 479,200 تومان 479,200 تومان سفارش
es 290,700 تومان 290,700 تومان سفارش
eu 87,900 تومان 553,100 تومان 522,400 تومان سفارش
me 91,800 تومان 460,600 تومان 460,600 تومان سفارش
mn 1,262,700 تومان 1,262,700 تومان 1,262,700 تومان سفارش
tv 838,800 تومان 838,800 تومان 838,800 تومان سفارش
us 322,800 تومان 322,800 تومان 322,800 تومان سفارش
ws 783,000 تومان 783,000 تومان 783,000 تومان سفارش
in 173,400 تومان 173,400 تومان 173,400 تومان سفارش
ae 1,136,500 تومان 1,136,500 تومان 1,136,500 تومان سفارش
am 1,044,200 تومان 1,044,200 تومان 1,044,200 تومان سفارش
at 399,000 تومان 399,000 تومان 399,000 تومان سفارش
bz 654,400 تومان 654,400 تومان 654,400 تومان سفارش
cn 706,200 تومان 706,200 تومان 706,200 تومان سفارش
fr 399,000 تومان 399,000 تومان 399,000 تومان سفارش
gg 1,852,600 تومان 1,852,600 تومان 1,852,600 تومان سفارش
it 552,600 تومان 552,600 تومان 552,600 تومان سفارش
nl 260,900 تومان 260,900 تومان 260,900 تومان سفارش
pw 543,900 تومان 645,200 تومان 645,200 تومان سفارش
dk 368,000 تومان 368,000 تومان سفارش
fm 3,081,400 تومان 2,857,000 تومان 2,857,000 تومان سفارش
mx 1,167,500 تومان 1,167,500 تومان 1,167,500 تومان سفارش
ag 2,528,300 تومان 2,528,300 تومان 2,528,300 تومان سفارش
be 307,000 تومان 307,000 تومان 307,000 تومان سفارش
ch 353,300 تومان 353,300 تومان 353,300 تومان سفارش
cz 276,500 تومان 276,500 تومان 276,500 تومان سفارش
ie 866,100 تومان 866,100 تومان 866,100 تومان سفارش
je 1,834,200 تومان 1,834,200 تومان 1,834,200 تومان سفارش
lc 706,700 تومان 706,700 تومان 706,700 تومان سفارش
li 645,200 تومان 645,200 تومان 645,200 تومان سفارش
pl 196,200 تومان 429,800 تومان سفارش
uk 215,200 تومان 215,200 تومان سفارش
لیست دامنه های رند
دامنه هزینه ثبت سفارش
j7fa.com 250,400 تومان
1ula.com 250,400 تومان
5wga.com 250,400 تومان
5oaa.com 250,400 تومان
9aja.com 250,400 تومان
3jja.com 250,400 تومان
x0ga.com 250,400 تومان
0fja.com 250,400 تومان
x5na.com 250,400 تومان
9cla.com 250,400 تومان
domain
دامنه های ثبت شده

+ 12833

hosting
پسوند های پشتیبانی شده

+ 155

client
سابقه ثبت دامنه

بیش از 6 سال

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما پیرامون خدمات ثبت دامنه جی سرور

اغلب کاربران سوال می کنند که بعد از خرید هاست و دامنه چه باید کرد؟ در اولین گام می بایست منتظر باشید تا دامنه شما فعال شود و سپس نیم سرور هاست خود را روی دامنه مریوطه ست نمایید و مدت زمانی را برای نشر شدن نیم سرورها منتظر بمانید. اصولا اغلب کاربران بعد از ثبت سفارش تصور می کنند اتصال هاست و دامنه سریعا برقرار می شود. اما کمی بعد متوجه می شوند دامنه به هاست متصل نیست! اگر دامنه فعال شد، نیم سرورها را نیز به درستی ست کردید و از نشر آن نیز 24 ساعت گذشت اما همچنان سایت در دسترس قرار نگرفت این مورد را با پشتیبانی خود مطرح نمایید. در این آموزش از پایگاه دانش میزبان فا تصمیم داریم مراحل اتصال هاست و دامنه و دلایلی که موجب عدم اتصال هاست به دامنه می شوند را به طور کامل بررسی کنیم.

هر وب سایتی به یک آدرس قابل دسترس نیاز دارد، این آدرس همان نام دامنه‌ای است که برای سایت به ثبت می‌رسد و علاوه بر یکتا بودن می‌بایست پسوندی متناسب با فعالیت سایت باشد. همچنین ثبت دامنه با پسوند مرتبط با منطقه تجاری که به اصطلاح دامنه تجاری معروف است، در سئو سایت موثر خواهد بود. چرا که موتورهای جستجو مانند گوگل ربات های جستجوگر وب سایت‌هایی را در نتایج ابتدایی خود نشان می‌دهند که پسوند دامنه آن‌ها متناسب با منطقه جغرافیایی جستجوگر باشد.
166
0
URL وب سایت چیست؟

در این مقاله، 3 بخش مهم ساختار URL ,fshdj و همچنین نحوه ارتباط هر یک از آن بخش‌ها به سایت وردپرس شرح داده و تجزیه و تحلیل شده است.

بیشتر بخوانید
99
0
اهمیت داشتن نام دامنه

حضور قدرتمند در عرصه تجارت آنلاین برای همه افراد تجاری بسیار حائز اهمیت است. چرا که معمولاً اولین کاری که مشتری بالقوه هنگام جستجوی محصول یا خدمات انجام می‌دهد، جستجوی وب است و اگر یافتن و پیمایش در وب سایت آسان باشد، احتمال فروش بالاتر می‌رود.

بیشتر بخوانید
219
0
محافظت از اعتبار دامنه و ارسال ایمیل با رکورد SPF

رکورد SPF، یکی از استانداردها در جهت کمک به مهار روند پیشرفت مشکلات امنتی مربوط به ایمیل‌هاست. در این آموزش به شرح جزئیات این استاندارد پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید