خدمات ثبت دامنه

.www
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 525,300 تومان 525,300 تومان 525,300 تومان سفارش
net 608,400 تومان 608,400 تومان 608,400 تومان سفارش
org 452,700 تومان 719,600 تومان 719,600 تومان سفارش
biz 881,500 تومان 881,500 تومان 1,023,800 تومان سفارش
work 348,600 تومان 327,900 تومان 327,900 تومان سفارش
agency 159,500 تومان 4,424,100 تومان 884,900 تومان سفارش
bid 194,900 تومان 7,416,800 تومان 1,483,400 تومان سفارش
company 159,500 تومان 1,457,400 تومان 364,400 تومان سفارش
holdings 996,100 تومان 9,472,700 تومان 2,368,200 تومان سفارش
institute 318,100 تومان 2,810,600 تومان 936,900 تومان سفارش
limited 477,500 تومان 4,372,000 تومان 1,457,400 تومان سفارش
money 477,500 تومان 14,052,900 تومان 1,405,300 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 14,000 تومان 14,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 14,000 تومان 14,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 525,300 تومان 525,300 تومان 525,300 تومان سفارش
net 608,400 تومان 608,400 تومان 608,400 تومان سفارش
org 452,700 تومان 719,600 تومان 719,600 تومان سفارش
info 127,500 تومان 940,200 تومان 940,200 تومان سفارش
asia 708,700 تومان 708,700 تومان 708,700 تومان سفارش
mobi 146,600 تومان 14,961,100 تومان 2,992,300 تومان سفارش
name 548,200 تومان 2,576,400 تومان 515,300 تومان سفارش
tel 664,300 تومان 744,500 تومان 744,500 تومان سفارش
biz 881,500 تومان 881,500 تومان 1,023,800 تومان سفارش
host 4,511,000 تومان 12,725,700 تومان 4,241,900 تومان سفارش
press 3,404,100 تومان 3,201,000 تومان 3,201,000 تومان سفارش
pro 127,500 تومان 1,349,900 تومان 1,349,900 تومان سفارش
run 159,500 تومان 1,977,900 تومان 989,000 تومان سفارش
site 49,200 تومان 2,966,800 تومان 1,483,400 تومان سفارش
wiki 97,900 تومان 10,617,700 تومان 1,327,300 تومان سفارش
website 1,063,000 تومان 4,996,600 تومان 999,400 تومان سفارش
work 348,600 تومان 327,900 تومان 327,900 تومان سفارش
xyz 110,400 تومان 585,500 تومان 585,500 تومان سفارش
academy 830,400 تومان 1,457,400 تومان 1,457,400 تومان سفارش
accountant 651,800 تومان 8,900,200 تومان 1,483,400 تومان سفارش
accountants 954,600 تومان 18,529,000 تومان 4,632,300 تومان سفارش
actor 636,600 تومان 8,587,900 تومان 1,717,600 تومان سفارش
adult 4,953,600 تومان 46,582,600 تومان 4,658,300 تومان سفارش
agency 159,500 تومان 4,424,100 تومان 884,900 تومان سفارش
apartments 636,600 تومان 4,944,600 تومان 2,472,300 تومان سفارش
audio 6,364,600 تومان 5,985,000 تومان 5,985,000 تومان سفارش
auto 127,299,600 تومان 598,546,300 تومان 119,709,300 تومان سفارش
band 636,600 تومان 1,041,000 تومان 1,041,000 تومان سفارش
bid 194,900 تومان 7,416,800 تومان 1,483,400 تومان سفارش
bike 477,500 تومان 1,405,300 تومان 1,405,300 تومان سفارش
black 636,600 تومان 11,473,900 تومان 2,294,800 تومان سفارش
blue 477,500 تومان 2,151,700 تومان 717,300 تومان سفارش
builders 254,600 تومان 2,810,600 تومان 1,405,300 تومان سفارش
business 159,500 تومان 754,700 تومان 377,400 تومان سفارش
cafe 477,500 تومان 2,862,700 تومان 1,431,400 تومان سفارش
camera 477,500 تومان 4,580,200 تومان 2,290,100 تومان سفارش
camp 254,600 تومان 9,889,100 تومان 2,472,300 تومان سفارش
capital 636,600 تومان 108,779,300 تومان 2,472,300 تومان سفارش
car 130,067,200 تومان 122,311,700 تومان 122,311,700 تومان سفارش
cards 477,500 تومان 5,621,200 تومان 1,405,300 تومان سفارش
care 636,600 تومان 4,215,900 تومان 1,405,300 تومان سفارش
center 382,000 تومان 989,000 تومان 989,000 تومان سفارش
careers 1,273,100 تومان 9,889,100 تومان 2,472,300 تومان سفارش
cars 130,067,200 تومان 1,100,804,700 تومان 122,311,700 تومان سفارش
chat 477,500 تومان 9,056,300 تومان 1,509,400 تومان سفارش
cheap 318,100 تومان 5,621,200 تومان 1,405,300 تومان سفارش
city 254,600 تومان 989,000 تومان 989,000 تومان سفارش
click 445,100 تومان 598,600 تومان 598,600 تومان سفارش
clinic 636,600 تومان 9,472,700 تومان 2,368,200 تومان سفارش
cloud 1,134,600 تومان 5,334,900 تومان 1,067,000 تومان سفارش
codes 254,600 تومان 2,342,200 تومان 2,342,200 تومان سفارش
coffee 382,000 تومان 1,509,400 تومان 1,509,400 تومان سفارش
company 159,500 تومان 1,457,400 تومان 364,400 تومان سفارش
computer 636,600 تومان 5,621,200 تومان 1,405,300 تومان سفارش
cooking 1,910,000 تومان 8,980,800 تومان 1,796,200 تومان سفارش
cool 318,100 تومان 5,621,200 تومان 1,405,300 تومان سفارش
country 1,590,600 تومان 5,983,400 تومان 1,495,900 تومان سفارش
credit 382,000 تومان 4,679,100 تومان 4,679,100 تومان سفارش
date 194,900 تومان 14,833,600 تومان 1,483,400 تومان سفارش
deals 318,100 تومان 1,405,300 تومان 1,405,300 تومان سفارش
delivery 382,000 تومان 6,870,300 تومان 2,290,100 تومان سفارش
dentist 2,656,400 تومان 2,081,400 تومان 2,081,400 تومان سفارش
design 2,285,800 تومان 2,186,000 تومان 2,186,000 تومان سفارش
digital 127,500 تومان 1,405,300 تومان 1,405,300 تومان سفارش
direct 636,600 تومان 1,405,300 تومان 1,405,300 تومان سفارش
directory 159,500 تومان 4,684,300 تومان 936,900 تومان سفارش
discount 477,500 تومان 1,405,300 تومان 1,405,300 تومان سفارش
dog 318,100 تومان 24,722,600 تومان 2,472,300 تومان سفارش
domains 636,600 تومان 13,584,400 تومان 1,509,400 تومان سفارش
download 194,900 تومان 11,866,900 تومان 1,483,400 تومان سفارش
email 254,600 تومان 936,900 تومان 936,900 تومان سفارش
energy 477,500 تومان 48,196,000 تومان 4,819,600 تومان سفارش
events 477,500 تومان 936,900 تومان 936,900 تومان سفارش
fail 477,500 تومان 1,405,300 تومان 1,405,300 تومان سفارش
faith 325,700 تومان 8,900,200 تومان 1,483,400 تومان سفارش
family 636,600 تومان 6,245,800 تومان 1,041,000 تومان سفارش
fans 542,000 تومان 509,600 تومان 509,600 تومان سفارش
fashion 1,544,300 تومان 10,164,900 تومان 1,452,200 تومان سفارش
fish 636,600 تومان 1,509,400 تومان 1,509,400 تومان سفارش
fishing 1,522,300 تومان 1,431,400 تومان 1,431,400 تومان سفارش
fit 1,910,000 تومان 1,796,200 تومان 1,796,200 تومان سفارش
flowers 6,364,600 تومان 5,985,000 تومان 5,985,000 تومان سفارش
football 636,600 تومان 910,900 تومان 910,900 تومان سفارش
gallery 1,023,800 تومان 962,900 تومان 962,900 تومان سفارش
gift 848,100 تومان 2,392,200 تومان 797,400 تومان سفارش
glass 2,407,600 تومان 2,264,100 تومان 2,264,100 تومان سفارش
global 1,273,100 تومان 14,261,100 تومان 3,226,500 تومان سفارش
gold 318,100 تومان 4,819,600 تومان 4,819,600 تومان سفارش
golf 159,500 تومان 19,778,100 تومان 2,472,300 تومان سفارش
green 636,600 تومان 2,992,300 تومان 2,992,300 تومان سفارش
group 318,100 تومان 7,963,300 تومان 884,900 تومان سفارش
help 1,272,600 تومان 1,196,600 تومان 1,196,600 تومان سفارش
hiphop 6,364,600 تومان 29,924,700 تومان 5,985,000 تومان سفارش
holdings 996,100 تومان 9,472,700 تومان 2,368,200 تومان سفارش
hosting 19,094,300 تومان 89,779,600 تومان 17,955,900 تومان سفارش
house 477,500 تومان 1,405,300 تومان 1,405,300 تومان سفارش
institute 318,100 تومان 2,810,600 تومان 936,900 تومان سفارش
insure 636,600 تومان 2,368,200 تومان 2,368,200 تومان سفارش
land 636,600 تومان 2,810,600 تومان 1,405,300 تومان سفارش
lease 477,500 تومان 2,290,100 تومان 2,290,100 تومان سفارش
life 96,000 تومان 1,405,300 تومان 1,405,300 تومان سفارش
live 96,000 تومان 1,041,000 تومان 1,041,000 تومان سفارش
limited 477,500 تومان 4,372,000 تومان 1,457,400 تومان سفارش
link 445,100 تومان 1,197,100 تومان 598,600 تومان سفارش
lol 1,272,600 تومان 3,589,800 تومان 1,196,600 تومان سفارش
love 1,411,500 تومان 3,981,700 تومان 1,327,300 تومان سفارش
management 477,500 تومان 3,747,500 تومان 936,900 تومان سفارش
market 1,494,600 تومان 1,505,600 تومان 1,505,600 تومان سفارش
media 191,000 تومان 1,405,300 تومان 1,405,300 تومان سفارش
men 194,900 تومان 4,215,900 تومان 1,405,300 تومان سفارش
mom 1,590,600 تومان 4,487,600 تومان 1,495,900 تومان سفارش
money 477,500 تومان 14,052,900 تومان 1,405,300 تومان سفارش
movie 1,591,100 تومان 100,191,500 تومان 14,313,100 تومان سفارش
online 104,600 تومان 1,826,900 تومان 1,826,900 تومان سفارش
space 49,200 تومان 3,903,600 تومان 1,301,200 تومان سفارش
shop 382,000 تومان 1,539,000 تومان 1,539,000 تومان سفارش
marketing 318,100 تومان 2,235,700 تومان 2,235,700 تومان سفارش
trade 194,900 تومان 1,589,600 تومان 1,589,600 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
co 1,436,800 تومان 1,436,800 تومان 1,494,600 تومان سفارش
cc 647,500 تومان 647,500 تومان 647,500 تومان سفارش
ca 630,800 تومان 630,800 تومان 630,800 تومان سفارش
de 392,100 تومان 392,100 تومان 392,100 تومان سفارش
ru 863,400 تومان 863,400 تومان سفارش
es 523,900 تومان 523,900 تومان سفارش
eu 442,200 تومان 719,200 تومان 719,200 تومان سفارش
me 193,400 تومان 1,106,400 تومان 1,106,400 تومان سفارش
mn 2,274,900 تومان 2,274,900 تومان 2,274,900 تومان سفارش
tv 1,510,900 تومان 1,510,900 تومان 1,510,900 تومان سفارش
us 581,200 تومان 581,200 تومان 581,200 تومان سفارش
ws 1,411,100 تومان 1,411,100 تومان 1,411,100 تومان سفارش
in 351,500 تومان 351,500 تومان 351,500 تومان سفارش
ae 2,047,600 تومان 2,047,600 تومان 2,047,600 تومان سفارش
am 1,881,400 تومان 1,881,400 تومان 1,881,400 تومان سفارش
at 719,200 تومان 719,200 تومان 719,200 تومان سفارش
bz 1,179,000 تومان 1,179,000 تومان 1,179,000 تومان سفارش
cn 1,272,600 تومان 1,272,600 تومان 1,272,600 تومان سفارش
fr 719,200 تومان 719,200 تومان 719,200 تومان سفارش
gg 3,337,300 تومان 3,337,300 تومان 3,337,300 تومان سفارش
it 995,600 تومان 995,600 تومان 995,600 تومان سفارش
nl 469,900 تومان 469,900 تومان 469,900 تومان سفارش
pw 979,900 تومان 1,162,300 تومان 1,162,300 تومان سفارش
dk 663,300 تومان 663,300 تومان سفارش
fm 5,551,500 تومان 5,147,500 تومان 5,147,500 تومان سفارش
mx 2,379,400 تومان 2,379,400 تومان 2,379,400 تومان سفارش
ag 4,555,400 تومان 4,555,400 تومان 4,555,400 تومان سفارش
be 553,000 تومان 553,000 تومان 553,000 تومان سفارش
ch 636,600 تومان 636,600 تومان 636,600 تومان سفارش
cz 498,100 تومان 498,100 تومان 498,100 تومان سفارش
ie 1,560,500 تومان 1,560,500 تومان 1,560,500 تومان سفارش
je 3,304,300 تومان 3,304,300 تومان 3,304,300 تومان سفارش
lc 1,273,100 تومان 1,273,100 تومان 1,273,100 تومان سفارش
li 1,162,300 تومان 1,162,300 تومان 1,162,300 تومان سفارش
pl 353,900 تومان 774,600 تومان سفارش
uk 387,300 تومان 387,300 تومان سفارش
لیست دامنه های رند
به محض پیدا کردن دامنه رند، در این قسمت براتون اضافه میکنیم.
domain
دامنه های ثبت شده

+ 17725

hosting
پسوند های پشتیبانی شده

+ 155

client
سابقه ثبت دامنه

بیش از 7 سال

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما پیرامون خدمات ثبت دامنه جی سرور

اغلب کاربران سوال می کنند که بعد از خرید هاست و دامنه چه باید کرد؟ در اولین گام می بایست منتظر باشید تا دامنه شما فعال شود و سپس نیم سرور هاست خود را روی دامنه مریوطه ست نمایید و مدت زمانی را برای نشر شدن نیم سرورها منتظر بمانید. اصولا اغلب کاربران بعد از ثبت سفارش تصور می کنند اتصال هاست و دامنه سریعا برقرار می شود. اما کمی بعد متوجه می شوند دامنه به هاست متصل نیست! اگر دامنه فعال شد، نیم سرورها را نیز به درستی ست کردید و از نشر آن نیز 24 ساعت گذشت اما همچنان سایت در دسترس قرار نگرفت این مورد را با پشتیبانی خود مطرح نمایید. در این آموزش از پایگاه دانش میزبان فا تصمیم داریم مراحل اتصال هاست و دامنه و دلایلی که موجب عدم اتصال هاست به دامنه می شوند را به طور کامل بررسی کنیم.

هر وب سایتی به یک آدرس قابل دسترس نیاز دارد، این آدرس همان نام دامنه‌ای است که برای سایت به ثبت می‌رسد و علاوه بر یکتا بودن می‌بایست پسوندی متناسب با فعالیت سایت باشد. همچنین ثبت دامنه با پسوند مرتبط با منطقه تجاری که به اصطلاح دامنه تجاری معروف است، در سئو سایت موثر خواهد بود. چرا که موتورهای جستجو مانند گوگل ربات های جستجوگر وب سایت‌هایی را در نتایج ابتدایی خود نشان می‌دهند که پسوند دامنه آن‌ها متناسب با منطقه جغرافیایی جستجوگر باشد.
139
0
نحوه انتخاب نام دامنه

شاید در حال راه‌اندازی یک شرکت جدید، یک برند جدید، یا یک برند موجود هستید که می‌خواهید آن را آنلاین کنید. در اینجا، به اصول انتخاب نام دامنه پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید
350
0
تنظیم Domain Pointer در دایرکت ادمین

دایرکت ادمین توانایی تنظیم pointer Domain دارد. در این آموزش، مراحل مورد نیاز برای راه‌اندازی یک Domain Pointers شرح داده شده است.

بیشتر بخوانید
727
0
مدیریت نام دامنه در سی پنل

چنانچه به تازگی با cPanel آشنا شده‌اید، را هنمایی‌های ما را در این زمینه دنبال کنید. در این مقاله، نحوه تنظیم و مدیریت نام دامنه در cPanel به شما آموزش داده می‌شود.

بیشتر بخوانید