خدمات ثبت دامنه

.www
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 323,200 تومان 323,200 تومان 323,200 تومان سفارش
net 408,900 تومان 408,900 تومان 408,900 تومان سفارش
org 304,400 تومان 483,700 تومان 483,700 تومان سفارش
biz 509,200 تومان 509,200 تومان 509,200 تومان سفارش
work 234,400 تومان 218,700 تومان 218,700 تومان سفارش
agency 111,500 تومان 2,950,000 تومان 590,000 تومان سفارش
bid 130,900 تومان 4,945,600 تومان 989,200 تومان سفارش
company 111,500 تومان 971,800 تومان 243,000 تومان سفارش
holdings 669,600 تومان 6,316,500 تومان 1,579,200 تومان سفارش
institute 223,200 تومان 1,874,200 تومان 624,800 تومان سفارش
limited 334,700 تومان 2,915,300 تومان 971,800 تومان سفارش
money 334,700 تومان 9,370,600 تومان 937,100 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 14,000 تومان 14,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 14,000 تومان 14,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 323,200 تومان 323,200 تومان 323,200 تومان سفارش
net 408,900 تومان 408,900 تومان 408,900 تومان سفارش
org 304,400 تومان 483,700 تومان 483,700 تومان سفارش
info 89,200 تومان 609,800 تومان 609,800 تومان سفارش
asia 476,100 تومان 476,100 تومان 476,100 تومان سفارش
mobi 111,500 تومان 9,976,200 تومان 1,995,300 تومان سفارش
name 368,100 تومان 1,718,000 تومان 343,600 تومان سفارش
tel 446,400 تومان 496,400 تومان 496,400 تومان سفارش
biz 509,200 تومان 509,200 تومان 509,200 تومان سفارش
host 3,031,200 تومان 8,485,600 تومان 2,828,600 تومان سفارش
press 2,287,400 تومان 2,134,400 تومان 2,134,400 تومان سفارش
pro 111,500 تومان 609,800 تومان 609,800 تومان سفارش
run 111,500 تومان 1,318,900 تومان 659,500 تومان سفارش
site 33,200 تومان 1,978,300 تومان 989,200 تومان سفارش
wiki 219,400 تومان 7,080,000 تومان 885,000 تومان سفارش
website 714,200 تومان 3,331,800 تومان 666,400 تومان سفارش
work 234,400 تومان 218,700 تومان 218,700 تومان سفارش
xyz 37,000 تومان 390,400 تومان 390,400 تومان سفارش
academy 446,400 تومان 971,800 تومان 971,800 تومان سفارش
accountant 438,200 تومان 5,934,700 تومان 989,200 تومان سفارش
accountants 669,600 تومان 12,355,200 تومان 3,088,800 تومان سفارش
actor 446,400 تومان 5,726,500 تومان 1,145,300 تومان سفارش
adult 3,328,600 تومان 31,061,600 تومان 3,106,200 تومان سفارش
agency 111,500 تومان 2,950,000 تومان 590,000 تومان سفارش
apartments 446,400 تومان 3,297,100 تومان 1,648,600 تومان سفارش
audio 4,276,800 تومان 3,990,800 تومان 3,990,800 تومان سفارش
auto 85,542,300 تومان 399,114,400 تومان 79,822,900 تومان سفارش
band 446,400 تومان 694,200 تومان 694,200 تومان سفارش
bid 130,900 تومان 4,945,600 تومان 989,200 تومان سفارش
bike 334,700 تومان 937,100 تومان 937,100 تومان سفارش
black 446,400 تومان 7,650,900 تومان 1,530,200 تومان سفارش
blue 334,700 تومان 1,434,800 تومان 478,300 تومان سفارش
builders 178,700 تومان 1,874,200 تومان 937,100 تومان سفارش
business 111,500 تومان 503,300 تومان 251,700 تومان سفارش
cafe 334,700 تومان 1,908,900 تومان 954,500 تومان سفارش
camera 334,700 تومان 3,054,100 تومان 1,527,100 تومان سفارش
camp 178,700 تومان 6,594,100 تومان 1,648,600 تومان سفارش
capital 334,700 تومان 72,534,800 تومان 1,648,600 تومان سفارش
car 87,401,800 تومان 81,558,200 تومان 81,558,200 تومان سفارش
cards 334,700 تومان 3,748,300 تومان 937,100 تومان سفارش
care 446,400 تومان 2,811,200 تومان 937,100 تومان سفارش
center 267,800 تومان 659,500 تومان 659,500 تومان سفارش
careers 892,500 تومان 6,594,100 تومان 1,648,600 تومان سفارش
cars 87,401,800 تومان 734,023,500 تومان 81,558,200 تومان سفارش
chat 334,700 تومان 6,038,800 تومان 1,006,500 تومان سفارش
cheap 223,200 تومان 3,748,300 تومان 937,100 تومان سفارش
city 178,700 تومان 659,500 تومان 659,500 تومان سفارش
click 299,000 تومان 399,200 تومان 399,200 تومان سفارش
clinic 334,700 تومان 6,316,500 تومان 1,579,200 تومان سفارش
cloud 762,600 تومان 3,557,400 تومان 711,500 تومان سفارش
codes 178,700 تومان 1,561,800 تومان 1,561,800 تومان سفارش
coffee 267,800 تومان 1,006,500 تومان 1,006,500 تومان سفارش
company 111,500 تومان 971,800 تومان 243,000 تومان سفارش
computer 446,400 تومان 3,748,300 تومان 937,100 تومان سفارش
cooking 1,283,500 تومان 5,988,500 تومان 1,197,700 تومان سفارش
cool 223,200 تومان 3,748,300 تومان 937,100 تومان سفارش
country 1,068,900 تومان 3,989,800 تومان 997,500 تومان سفارش
credit 267,800 تومان 3,120,100 تومان 3,120,100 تومان سفارش
date 130,900 تومان 9,891,100 تومان 989,200 تومان سفارش
deals 223,200 تومان 937,100 تومان 937,100 تومان سفارش
delivery 267,800 تومان 4,581,200 تومان 1,527,100 تومان سفارش
dentist 1,785,000 تومان 1,387,900 تومان 1,387,900 تومان سفارش
design 1,316,600 تومان 1,457,700 تومان 1,457,700 تومان سفارش
digital 89,200 تومان 937,100 تومان 937,100 تومان سفارش
direct 446,400 تومان 937,100 تومان 937,100 تومان سفارش
directory 111,500 تومان 3,123,600 تومان 624,800 تومان سفارش
discount 334,700 تومان 937,100 تومان 937,100 تومان سفارش
dog 223,200 تومان 16,485,200 تومان 1,648,600 تومان سفارش
domains 446,400 تومان 9,058,200 تومان 1,006,500 تومان سفارش
download 130,900 تومان 7,912,900 تومان 989,200 تومان سفارش
email 134,100 تومان 624,800 تومان 624,800 تومان سفارش
energy 334,700 تومان 32,137,400 تومان 3,213,800 تومان سفارش
events 334,700 تومان 624,800 تومان 624,800 تومان سفارش
fail 334,700 تومان 937,100 تومان 937,100 تومان سفارش
faith 218,800 تومان 5,934,700 تومان 989,200 تومان سفارش
family 446,400 تومان 4,164,700 تومان 694,200 تومان سفارش
fans 364,300 تومان 339,800 تومان 339,800 تومان سفارش
fashion 1,037,700 تومان 6,778,100 تومان 968,300 تومان سفارش
fish 446,400 تومان 1,006,500 تومان 1,006,500 تومان سفارش
fishing 1,022,800 تومان 954,500 تومان 954,500 تومان سفارش
fit 1,283,500 تومان 1,197,700 تومان 1,197,700 تومان سفارش
flowers 4,276,800 تومان 3,990,800 تومان 3,990,800 تومان سفارش
football 446,400 تومان 607,400 تومان 607,400 تومان سفارش
gallery 688,100 تومان 642,100 تومان 642,100 تومان سفارش
gift 570,000 تومان 1,595,100 تومان 531,700 تومان سفارش
glass 1,617,800 تومان 1,509,700 تومان 1,509,700 تومان سفارش
global 892,500 تومان 9,509,400 تومان 2,151,500 تومان سفارش
gold 223,200 تومان 3,213,800 تومان 3,213,800 تومان سفارش
golf 111,500 تومان 13,188,200 تومان 1,648,600 تومان سفارش
green 446,400 تومان 1,995,300 تومان 1,995,300 تومان سفارش
group 223,200 تومان 5,310,000 تومان 590,000 تومان سفارش
help 855,000 تومان 797,900 تومان 797,900 تومان سفارش
hiphop 4,276,800 تومان 19,954,000 تومان 3,990,800 تومان سفارش
holdings 669,600 تومان 6,316,500 تومان 1,579,200 تومان سفارش
hosting 12,830,900 تومان 59,865,600 تومان 11,973,100 تومان سفارش
house 334,700 تومان 937,100 تومان 937,100 تومان سفارش
institute 223,200 تومان 1,874,200 تومان 624,800 تومان سفارش
insure 446,400 تومان 1,579,200 تومان 1,579,200 تومان سفارش
land 446,400 تومان 1,874,200 تومان 937,100 تومان سفارش
lease 334,700 تومان 1,527,100 تومان 1,527,100 تومان سفارش
life 66,900 تومان 937,100 تومان 937,100 تومان سفارش
live 66,900 تومان 694,200 تومان 694,200 تومان سفارش
limited 334,700 تومان 2,915,300 تومان 971,800 تومان سفارش
link 299,000 تومان 798,300 تومان 399,200 تومان سفارش
lol 855,000 تومان 2,393,700 تومان 797,900 تومان سفارش
love 948,600 تومان 2,655,000 تومان 885,000 تومان سفارش
management 334,700 تومان 2,498,900 تومان 624,800 تومان سفارش
market 1,004,300 تومان 1,004,000 تومان 1,004,000 تومان سفارش
media 178,700 تومان 937,100 تومان 937,100 تومان سفارش
men 130,900 تومان 2,811,200 تومان 937,100 تومان سفارش
mom 1,068,900 تومان 2,992,400 تومان 997,500 تومان سفارش
money 334,700 تومان 9,370,600 تومان 937,100 تومان سفارش
movie 1,115,700 تومان 66,808,300 تومان 9,544,100 تومان سفارش
online 70,400 تومان 1,218,200 تومان 1,218,200 تومان سفارش
space 33,200 تومان 2,603,000 تومان 867,700 تومان سفارش
shop 256,700 تومان 1,026,300 تومان 1,026,300 تومان سفارش
marketing 223,200 تومان 907,200 تومان 907,200 تومان سفارش
trade 130,900 تومان 1,060,000 تومان 1,060,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
co 997,000 تومان 997,000 تومان 997,000 تومان سفارش
cc 435,300 تومان 435,300 تومان 435,300 تومان سفارش
ca 424,200 تومان 424,200 تومان 424,200 تومان سفارش
de 263,400 تومان 263,400 تومان 263,400 تومان سفارش
ru 580,200 تومان 580,200 تومان 580,200 تومان سفارش
es 351,900 تومان 351,900 تومان سفارش
eu 297,100 تومان 483,100 تومان 483,100 تومان سفارش
me 87,900 تومان 743,500 تومان 743,500 تومان سفارش
mn 1,528,700 تومان 1,528,700 تومان 1,528,700 تومان سفارش
tv 1,015,400 تومان 1,015,400 تومان 1,015,400 تومان سفارش
us 390,700 تومان 390,700 تومان 390,700 تومان سفارش
ws 947,900 تومان 947,900 تومان 947,900 تومان سفارش
in 236,300 تومان 236,300 تومان 236,300 تومان سفارش
ae 1,375,900 تومان 1,375,900 تومان 1,375,900 تومان سفارش
am 1,264,100 تومان 1,264,100 تومان 1,264,100 تومان سفارش
at 483,100 تومان 483,100 تومان 483,100 تومان سفارش
bz 792,200 تومان 792,200 تومان 792,200 تومان سفارش
cn 855,000 تومان 855,000 تومان 855,000 تومان سفارش
fr 483,100 تومان 483,100 تومان 483,100 تومان سفارش
gg 2,242,900 تومان 2,242,900 تومان 2,242,900 تومان سفارش
it 669,000 تومان 669,000 تومان 669,000 تومان سفارش
nl 315,900 تومان 315,900 تومان 315,900 تومان سفارش
pw 658,500 تومان 781,100 تومان 781,100 تومان سفارش
dk 445,500 تومان 445,500 تومان سفارش
fm 3,730,400 تومان 3,458,800 تومان 3,458,800 تومان سفارش
mx 1,413,400 تومان 1,413,400 تومان 1,413,400 تومان سفارش
ag 3,060,800 تومان 3,060,800 تومان 3,060,800 تومان سفارش
be 371,600 تومان 371,600 تومان 371,600 تومان سفارش
ch 427,700 تومان 427,700 تومان 427,700 تومان سفارش
cz 334,700 تومان 334,700 تومان 334,700 تومان سفارش
ie 1,048,500 تومان 1,048,500 تومان 1,048,500 تومان سفارش
je 2,220,600 تومان 2,220,600 تومان 2,220,600 تومان سفارش
lc 855,600 تومان 855,600 تومان 855,600 تومان سفارش
li 781,100 تومان 781,100 تومان 781,100 تومان سفارش
pl 237,600 تومان 520,300 تومان سفارش
uk 260,500 تومان 260,500 تومان سفارش
لیست دامنه های رند
به محض پیدا کردن دامنه رند، در این قسمت براتون اضافه میکنیم.
domain
دامنه های ثبت شده

+ 15921

hosting
پسوند های پشتیبانی شده

+ 155

client
سابقه ثبت دامنه

بیش از 7 سال

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما پیرامون خدمات ثبت دامنه جی سرور

اغلب کاربران سوال می کنند که بعد از خرید هاست و دامنه چه باید کرد؟ در اولین گام می بایست منتظر باشید تا دامنه شما فعال شود و سپس نیم سرور هاست خود را روی دامنه مریوطه ست نمایید و مدت زمانی را برای نشر شدن نیم سرورها منتظر بمانید. اصولا اغلب کاربران بعد از ثبت سفارش تصور می کنند اتصال هاست و دامنه سریعا برقرار می شود. اما کمی بعد متوجه می شوند دامنه به هاست متصل نیست! اگر دامنه فعال شد، نیم سرورها را نیز به درستی ست کردید و از نشر آن نیز 24 ساعت گذشت اما همچنان سایت در دسترس قرار نگرفت این مورد را با پشتیبانی خود مطرح نمایید. در این آموزش از پایگاه دانش میزبان فا تصمیم داریم مراحل اتصال هاست و دامنه و دلایلی که موجب عدم اتصال هاست به دامنه می شوند را به طور کامل بررسی کنیم.

هر وب سایتی به یک آدرس قابل دسترس نیاز دارد، این آدرس همان نام دامنه‌ای است که برای سایت به ثبت می‌رسد و علاوه بر یکتا بودن می‌بایست پسوندی متناسب با فعالیت سایت باشد. همچنین ثبت دامنه با پسوند مرتبط با منطقه تجاری که به اصطلاح دامنه تجاری معروف است، در سئو سایت موثر خواهد بود. چرا که موتورهای جستجو مانند گوگل ربات های جستجوگر وب سایت‌هایی را در نتایج ابتدایی خود نشان می‌دهند که پسوند دامنه آن‌ها متناسب با منطقه جغرافیایی جستجوگر باشد.
120
0
تنظیم Domain Pointer در دایرکت ادمین

دایرکت ادمین توانایی تنظیم pointer Domain دارد. در این آموزش، مراحل مورد نیاز برای راه‌اندازی یک Domain Pointers شرح داده شده است.

بیشتر بخوانید
123
0
تنظیم Redirect در دایرکت ادمین

دایرکت ادمین یک قابلیت در پنل خود به نام Site Redirection در سطح فروشنده (reseller) دارد. در این راهنما، مراحل نحوه راه‌اندازی Redirect سایت شرح داده شده است.

بیشتر بخوانید
184
0
اهمیت داشتن نام دامنه

حضور قدرتمند در عرصه تجارت آنلاین برای همه افراد تجاری بسیار حائز اهمیت است. چرا که معمولاً اولین کاری که مشتری بالقوه هنگام جستجوی محصول یا خدمات انجام می‌دهد، جستجوی وب است و اگر یافتن و پیمایش در وب سایت آسان باشد، احتمال فروش بالاتر می‌رود.

بیشتر بخوانید