خدمات ثبت دامنه

.www
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 366,900 تومان 366,900 تومان 366,900 تومان سفارش
net 424,900 تومان 424,900 تومان 424,900 تومان سفارش
org 316,200 تومان 502,600 تومان 502,600 تومان سفارش
biz 615,700 تومان 615,700 تومان 715,100 تومان سفارش
work 243,500 تومان 229,100 تومان 229,100 تومان سفارش
agency 111,400 تومان 3,089,900 تومان 618,000 تومان سفارش
bid 136,100 تومان 5,180,100 تومان 1,036,100 تومان سفارش
company 111,400 تومان 1,017,900 تومان 254,500 تومان سفارش
holdings 695,700 تومان 6,616,000 تومان 1,654,000 تومان سفارش
institute 222,200 تومان 1,963,000 تومان 654,400 تومان سفارش
limited 333,500 تومان 3,053,600 تومان 1,017,900 تومان سفارش
money 333,500 تومان 9,815,000 تومان 981,500 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 14,000 تومان 14,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 14,000 تومان 14,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 366,900 تومان 366,900 تومان 366,900 تومان سفارش
net 424,900 تومان 424,900 تومان 424,900 تومان سفارش
org 316,200 تومان 502,600 تومان 502,600 تومان سفارش
info 89,100 تومان 942,900 تومان 942,900 تومان سفارش
asia 495,000 تومان 495,000 تومان 495,000 تومان سفارش
mobi 102,400 تومان 10,449,300 تومان 2,089,900 تومان سفارش
name 382,900 تومان 1,799,400 تومان 359,900 تومان سفارش
tel 463,900 تومان 520,000 تومان 520,000 تومان سفارش
biz 615,700 تومان 615,700 تومان 715,100 تومان سفارش
host 3,150,600 تومان 8,888,000 تومان 2,962,700 تومان سفارش
press 2,377,600 تومان 2,235,700 تومان 2,235,700 تومان سفارش
pro 89,100 تومان 942,900 تومان 942,900 تومان سفارش
run 111,400 تومان 1,381,400 تومان 690,700 تومان سفارش
site 34,400 تومان 2,072,100 تومان 1,036,100 تومان سفارش
wiki 68,400 تومان 7,415,800 تومان 927,000 تومان سفارش
website 742,400 تومان 3,489,800 تومان 698,000 تومان سفارش
work 243,500 تومان 229,100 تومان 229,100 تومان سفارش
xyz 77,100 تومان 408,900 تومان 408,900 تومان سفارش
academy 580,000 تومان 1,017,900 تومان 1,017,900 تومان سفارش
accountant 455,300 تومان 6,216,200 تومان 1,036,100 تومان سفارش
accountants 666,700 تومان 12,941,200 تومان 3,235,300 تومان سفارش
actor 444,600 تومان 5,998,000 تومان 1,199,600 تومان سفارش
adult 3,459,800 تومان 32,534,600 تومان 3,253,500 تومان سفارش
agency 111,400 تومان 3,089,900 تومان 618,000 تومان سفارش
apartments 444,600 تومان 3,453,400 تومان 1,726,700 تومان سفارش
audio 4,445,300 تومان 4,180,100 تومان 4,180,100 تومان سفارش
auto 88,909,800 تومان 418,042,300 تومان 83,608,500 تومان سفارش
band 444,600 تومان 727,100 تومان 727,100 تومان سفارش
bid 136,100 تومان 5,180,100 تومان 1,036,100 تومان سفارش
bike 333,500 تومان 981,500 تومان 981,500 تومان سفارش
black 444,600 تومان 8,013,700 تومان 1,602,800 تومان سفارش
blue 333,500 تومان 1,502,800 تومان 501,000 تومان سفارش
builders 177,800 تومان 1,963,000 تومان 981,500 تومان سفارش
business 111,400 تومان 527,100 تومان 263,600 تومان سفارش
cafe 333,500 تومان 1,999,400 تومان 999,700 تومان سفارش
camera 333,500 تومان 3,199,000 تومان 1,599,500 تومان سفارش
camp 177,800 تومان 6,906,800 تومان 1,726,700 تومان سفارش
capital 444,600 تومان 75,974,700 تومان 1,726,700 تومان سفارش
car 90,842,800 تومان 85,426,100 تومان 85,426,100 تومان سفارش
cards 333,500 تومان 3,926,000 تومان 981,500 تومان سفارش
care 444,600 تومان 2,944,500 تومان 981,500 تومان سفارش
center 266,800 تومان 690,700 تومان 690,700 تومان سفارش
careers 889,200 تومان 6,906,800 تومان 1,726,700 تومان سفارش
cars 90,842,800 تومان 768,834,300 تومان 85,426,100 تومان سفارش
chat 333,500 تومان 6,325,200 تومان 1,054,200 تومان سفارش
cheap 222,200 تومان 3,926,000 تومان 981,500 تومان سفارش
city 177,800 تومان 690,700 تومان 690,700 تومان سفارش
click 310,900 تومان 418,100 تومان 418,100 تومان سفارش
clinic 444,600 تومان 6,616,000 تومان 1,654,000 تومان سفارش
cloud 792,400 تومان 3,726,100 تومان 745,300 تومان سفارش
codes 177,800 تومان 1,635,900 تومان 1,635,900 تومان سفارش
coffee 266,800 تومان 1,054,200 تومان 1,054,200 تومان سفارش
company 111,400 تومان 1,017,900 تومان 254,500 تومان سفارش
computer 444,600 تومان 3,926,000 تومان 981,500 تومان سفارش
cooking 1,334,000 تومان 6,272,500 تومان 1,254,500 تومان سفارش
cool 222,200 تومان 3,926,000 تومان 981,500 تومان سفارش
country 1,110,900 تومان 4,179,000 تومان 1,044,800 تومان سفارش
credit 266,800 تومان 3,268,000 تومان 3,268,000 تومان سفارش
date 136,100 تومان 10,360,200 تومان 1,036,100 تومان سفارش
deals 222,200 تومان 981,500 تومان 981,500 تومان سفارش
delivery 266,800 تومان 4,798,400 تومان 1,599,500 تومان سفارش
dentist 1,855,300 تومان 1,453,700 تومان 1,453,700 تومان سفارش
design 1,596,500 تومان 1,526,800 تومان 1,526,800 تومان سفارش
digital 89,100 تومان 981,500 تومان 981,500 تومان سفارش
direct 444,600 تومان 981,500 تومان 981,500 تومان سفارش
directory 111,400 تومان 3,271,700 تومان 654,400 تومان سفارش
discount 333,500 تومان 981,500 تومان 981,500 تومان سفارش
dog 222,200 تومان 17,267,000 تومان 1,726,700 تومان سفارش
domains 444,600 تومان 9,487,800 تومان 1,054,200 تومان سفارش
download 136,100 تومان 8,288,200 تومان 1,036,100 تومان سفارش
email 177,800 تومان 654,400 تومان 654,400 تومان سفارش
energy 333,500 تومان 33,661,500 تومان 3,366,200 تومان سفارش
events 333,500 تومان 654,400 تومان 654,400 تومان سفارش
fail 333,500 تومان 981,500 تومان 981,500 تومان سفارش
faith 227,500 تومان 6,216,200 تومان 1,036,100 تومان سفارش
family 444,600 تومان 4,362,200 تومان 727,100 تومان سفارش
fans 378,600 تومان 355,900 تومان 355,900 تومان سفارش
fashion 1,078,600 تومان 7,099,500 تومان 1,014,300 تومان سفارش
fish 444,600 تومان 1,054,200 تومان 1,054,200 تومان سفارش
fishing 1,063,200 تومان 999,700 تومان 999,700 تومان سفارش
fit 1,334,000 تومان 1,254,500 تومان 1,254,500 تومان سفارش
flowers 4,445,300 تومان 4,180,100 تومان 4,180,100 تومان سفارش
football 444,600 تومان 636,200 تومان 636,200 تومان سفارش
gallery 715,100 تومان 672,600 تومان 672,600 تومان سفارش
gift 592,300 تومان 1,670,800 تومان 557,000 تومان سفارش
glass 1,681,600 تومان 1,581,300 تومان 1,581,300 تومان سفارش
global 889,200 تومان 9,960,400 تومان 2,253,500 تومان سفارش
gold 222,200 تومان 3,366,200 تومان 3,366,200 تومان سفارش
golf 111,400 تومان 13,813,600 تومان 1,726,700 تومان سفارش
green 444,600 تومان 2,089,900 تومان 2,089,900 تومان سفارش
group 222,200 تومان 5,561,800 تومان 618,000 تومان سفارش
help 888,800 تومان 835,800 تومان 835,800 تومان سفارش
hiphop 4,445,300 تومان 20,900,300 تومان 4,180,100 تومان سفارش
holdings 695,700 تومان 6,616,000 تومان 1,654,000 تومان سفارش
hosting 13,336,000 تومان 62,704,700 تومان 12,541,000 تومان سفارش
house 333,500 تومان 981,500 تومان 981,500 تومان سفارش
institute 222,200 تومان 1,963,000 تومان 654,400 تومان سفارش
insure 444,600 تومان 1,654,000 تومان 1,654,000 تومان سفارش
land 444,600 تومان 1,963,000 تومان 981,500 تومان سفارش
lease 333,500 تومان 1,599,500 تومان 1,599,500 تومان سفارش
life 67,100 تومان 981,500 تومان 981,500 تومان سفارش
live 67,100 تومان 727,100 تومان 727,100 تومان سفارش
limited 333,500 تومان 3,053,600 تومان 1,017,900 تومان سفارش
link 310,900 تومان 836,100 تومان 418,100 تومان سفارش
lol 888,800 تومان 2,507,200 تومان 835,800 تومان سفارش
love 985,900 تومان 2,780,900 تومان 927,000 تومان سفارش
management 333,500 تومان 2,617,400 تومان 654,400 تومان سفارش
market 1,043,900 تومان 1,051,600 تومان 1,051,600 تومان سفارش
media 133,400 تومان 981,500 تومان 981,500 تومان سفارش
men 136,100 تومان 2,944,500 تومان 981,500 تومان سفارش
mom 1,110,900 تومان 3,134,300 تومان 1,044,800 تومان سفارش
money 333,500 تومان 9,815,000 تومان 981,500 تومان سفارش
movie 1,111,300 تومان 69,976,700 تومان 9,996,700 تومان سفارش
online 73,100 تومان 1,276,000 تومان 1,276,000 تومان سفارش
space 34,400 تومان 2,726,400 تومان 908,800 تومان سفارش
shop 266,800 تومان 1,074,900 تومان 1,074,900 تومان سفارش
marketing 222,200 تومان 1,561,500 تومان 1,561,500 تومان سفارش
trade 136,100 تومان 1,110,300 تومان 1,110,300 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
co 1,003,600 تومان 1,003,600 تومان 1,043,900 تومان سفارش
cc 452,300 تومان 452,300 تومان 452,300 تومان سفارش
ca 440,600 تومان 440,600 تومان 440,600 تومان سفارش
de 273,900 تومان 273,900 تومان 273,900 تومان سفارش
ru 603,000 تومان 603,000 تومان سفارش
es 365,900 تومان 365,900 تومان سفارش
eu 308,900 تومان 502,300 تومان 502,300 تومان سفارش
me 45,700 تومان 772,800 تومان 772,800 تومان سفارش
mn 1,588,800 تومان 1,588,800 تومان 1,588,800 تومان سفارش
tv 1,055,200 تومان 1,055,200 تومان 1,055,200 تومان سفارش
us 405,900 تومان 405,900 تومان 405,900 تومان سفارش
ws 985,500 تومان 985,500 تومان 985,500 تومان سفارش
in 245,500 تومان 245,500 تومان 245,500 تومان سفارش
ae 1,430,100 تومان 1,430,100 تومان 1,430,100 تومان سفارش
am 1,314,000 تومان 1,314,000 تومان 1,314,000 تومان سفارش
at 502,300 تومان 502,300 تومان 502,300 تومان سفارش
bz 823,500 تومان 823,500 تومان 823,500 تومان سفارش
cn 888,800 تومان 888,800 تومان 888,800 تومان سفارش
fr 502,300 تومان 502,300 تومان 502,300 تومان سفارش
gg 2,330,900 تومان 2,330,900 تومان 2,330,900 تومان سفارش
it 695,400 تومان 695,400 تومان 695,400 تومان سفارش
nl 328,200 تومان 328,200 تومان 328,200 تومان سفارش
pw 684,400 تومان 811,800 تومان 811,800 تومان سفارش
dk 463,300 تومان 463,300 تومان سفارش
fm 3,877,300 تومان 3,595,200 تومان 3,595,200 تومان سفارش
mx 1,661,900 تومان 1,661,900 تومان 1,661,900 تومان سفارش
ag 3,181,600 تومان 3,181,600 تومان 3,181,600 تومان سفارش
be 386,200 تومان 386,200 تومان 386,200 تومان سفارش
ch 444,600 تومان 444,600 تومان 444,600 تومان سفارش
cz 347,900 تومان 347,900 تومان 347,900 تومان سفارش
ie 1,089,900 تومان 1,089,900 تومان 1,089,900 تومان سفارش
je 2,307,900 تومان 2,307,900 تومان 2,307,900 تومان سفارش
lc 889,200 تومان 889,200 تومان 889,200 تومان سفارش
li 811,800 تومان 811,800 تومان 811,800 تومان سفارش
pl 247,200 تومان 541,000 تومان سفارش
uk 270,500 تومان 270,500 تومان سفارش
لیست دامنه های رند
به محض پیدا کردن دامنه رند، در این قسمت براتون اضافه میکنیم.
domain
دامنه های ثبت شده

+ 17362

hosting
پسوند های پشتیبانی شده

+ 155

client
سابقه ثبت دامنه

بیش از 7 سال

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما پیرامون خدمات ثبت دامنه جی سرور

اغلب کاربران سوال می کنند که بعد از خرید هاست و دامنه چه باید کرد؟ در اولین گام می بایست منتظر باشید تا دامنه شما فعال شود و سپس نیم سرور هاست خود را روی دامنه مریوطه ست نمایید و مدت زمانی را برای نشر شدن نیم سرورها منتظر بمانید. اصولا اغلب کاربران بعد از ثبت سفارش تصور می کنند اتصال هاست و دامنه سریعا برقرار می شود. اما کمی بعد متوجه می شوند دامنه به هاست متصل نیست! اگر دامنه فعال شد، نیم سرورها را نیز به درستی ست کردید و از نشر آن نیز 24 ساعت گذشت اما همچنان سایت در دسترس قرار نگرفت این مورد را با پشتیبانی خود مطرح نمایید. در این آموزش از پایگاه دانش میزبان فا تصمیم داریم مراحل اتصال هاست و دامنه و دلایلی که موجب عدم اتصال هاست به دامنه می شوند را به طور کامل بررسی کنیم.

هر وب سایتی به یک آدرس قابل دسترس نیاز دارد، این آدرس همان نام دامنه‌ای است که برای سایت به ثبت می‌رسد و علاوه بر یکتا بودن می‌بایست پسوندی متناسب با فعالیت سایت باشد. همچنین ثبت دامنه با پسوند مرتبط با منطقه تجاری که به اصطلاح دامنه تجاری معروف است، در سئو سایت موثر خواهد بود. چرا که موتورهای جستجو مانند گوگل ربات های جستجوگر وب سایت‌هایی را در نتایج ابتدایی خود نشان می‌دهند که پسوند دامنه آن‌ها متناسب با منطقه جغرافیایی جستجوگر باشد.
370
0
DKIM چیست و چرا اهمیت دارد؟

DKIM (اختصار عبارت DomainKeys Identified Mail)، یک استاندارد امنیتی ایمیل است که به منظور اطمینان از عدم تغییر پیام‌ها در هنگام انتقال بین سرورهای فرستنده و گیرنده طراحی شده است.

بیشتر بخوانید
353
0
URL وب سایت چیست؟

در این مقاله، 3 بخش مهم ساختار URL ,fshdj و همچنین نحوه ارتباط هر یک از آن بخش‌ها به سایت وردپرس شرح داده و تجزیه و تحلیل شده است.

بیشتر بخوانید
123
0
تغییر رکوردهای DNS در دایرکت ادمین

در این راهنما، نحوه دسترسی به این بخش از DirectAdmin و نحوه انجام تنظیمات و افزودن رکوردهای جدید در صورت لزوم را بررسی خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید