خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1397/01/29 08:30 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 55,185 تومان 55,185 تومان 55,185 تومان
net 64,935 تومان 64,935 تومان 64,935 تومان
org 85,020 تومان 85,020 تومان 85,020 تومان
biz 87,685 تومان 87,685 تومان 87,685 تومان
work 44,850 تومان 44,850 تومان 44,850 تومان
agency 18,850 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
bid 213,850 تومان 213,850 تومان 213,850 تومان
company 31,850 تومان 51,350 تومان 51,350 تومان
financeial 168,000 تومان 168,000 تومان
holdings 357,500 تومان 357,500 تومان 357,500 تومان
institute 31,850 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
limited 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
money 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 55,185 تومان 55,185 تومان 55,185 تومان
net 64,935 تومان 64,935 تومان 64,935 تومان
org 85,020 تومان 85,020 تومان 85,020 تومان
info 84,565 تومان 84,565 تومان 84,565 تومان
asia 25,350 تومان 117,585 تومان 117,585 تومان
mobi 31,850 تومان 107,250 تومان 107,250 تومان
name 68,250 تومان 68,250 تومان 68,250 تومان
tel 90,350 تومان 90,350 تومان 90,350 تومان
biz 87,685 تومان 87,685 تومان 87,685 تومان
host 676,000 تومان 676,000 تومان 676,000 تومان
press 510,250 تومان 510,250 تومان 510,250 تومان
pro 31,850 تومان 95,225 تومان 95,225 تومان
run 31,850 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
site 48,750 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
wiki 213,850 تومان 213,850 تومان 213,850 تومان
website 159,250 تومان 159,250 تومان 159,250 تومان
work 44,850 تومان 44,850 تومان 44,850 تومان
xyz 85,800 تومان 85,800 تومان 85,800 تومان
academi 109,000 تومان 109,000 تومان
accountant 213,850 تومان 213,850 تومان 213,850 تومان
accountants 18,850 تومان 689,000 تومان 689,000 تومان
actor 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
adult 646,750 تومان 646,750 تومان 646,750 تومان
agency 18,850 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
apartments 357,500 تومان 357,500 تومان 357,500 تومان
army 108,000 تومان 108,000 تومان
audio 100,750 تومان 100,750 تومان 100,750 تومان
auto 16,250,000 تومان 16,250,000 تومان 16,250,000 تومان
band 35,750 تومان 156,000 تومان 156,000 تومان
bid 213,850 تومان 213,850 تومان 213,850 تومان
bike 31,850 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
black 379,015 تومان 379,015 تومان 379,015 تومان
blue 31,850 تومان 107,250 تومان 107,250 تومان
builders 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
business 31,850 تومان 55,250 تومان 55,250 تومان
cafe 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
camera 31,850 تومان 367,250 تومان 367,250 تومان
camp 367,250 تومان 367,250 تومان 367,250 تومان
capital 357,500 تومان 357,500 تومان 357,500 تومان
car 16,250,000 تومان 16,250,000 تومان 16,250,000 تومان
cards 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
care 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
center 31,850 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
careers 357,500 تومان 357,500 تومان 357,500 تومان
cars 16,250,000 تومان 16,250,000 تومان 16,250,000 تومان
chat 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
cheap 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
city 31,850 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
click 50,700 تومان 50,700 تومان 50,700 تومان
clinic 357,500 تومان 357,500 تومان 357,500 تومان
cloud 156,000 تومان 156,000 تومان 156,000 تومان
codes 357,500 تومان 357,500 تومان 357,500 تومان
coffee 31,850 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
company 31,850 تومان 51,350 تومان 51,350 تومان
computer 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
cooking 255,255 تومان 255,255 تومان 255,255 تومان
cool 31,850 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
country 226,850 تومان 226,850 تومان 226,850 تومان
credit 31,850 تومان 689,000 تومان 689,000 تومان
date 213,850 تومان 213,850 تومان 213,850 تومان
deals 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
delivery 357,500 تومان 357,500 تومان 357,500 تومان
dentist 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
design 357,500 تومان 357,500 تومان 357,500 تومان
digital 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
direct 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
directory 31,850 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
discount 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
dog 357,500 تومان 357,500 تومان 357,500 تومان
domains 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
download 213,850 تومان 213,850 تومان 213,850 تومان
educaton 79,000 تومان 79,000 تومان
email 31,850 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
energy 692,250 تومان 692,250 تومان 692,250 تومان
events 143,000 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
exepert 165,000 تومان 165,000 تومان
exeperes 109,000 تومان 109,000 تومان
fail 31,850 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
faith 213,850 تومان 213,850 تومان 213,850 تومان
family 156,000 تومان 156,000 تومان 156,000 تومان
fans 523,250 تومان 523,250 تومان 523,250 تومان
fashion 227,500 تومان 227,500 تومان 227,500 تومان
feedback 113,000 تومان 113,000 تومان
fiance 169,000 تومان 169,000 تومان
financeial 168,000 تومان 168,000 تومان
fish 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
fishing 224,250 تومان 224,250 تومان 224,250 تومان
fit 255,255 تومان 255,255 تومان 255,255 تومان
flowers 231,270 تومان 231,270 تومان 231,270 تومان
football 31,850 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
gallery 143,000 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
gift 143,000 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
glass 367,250 تومان 367,250 تومان 367,250 تومان
global 523,250 تومان 523,250 تومان 523,250 تومان
gold 31,850 تومان 689,000 تومان 689,000 تومان
golf 357,500 تومان 357,500 تومان 357,500 تومان
green 533,000 تومان 533,000 تومان 533,000 تومان
group 31,850 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
help 143,000 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
hiphop 143,000 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
holdings 357,500 تومان 357,500 تومان 357,500 تومان
hosting 213,850 تومان 213,850 تومان 213,850 تومان
house 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
institute 31,850 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
insure 357,500 تومان 357,500 تومان 357,500 تومان
internatinal 79,000 تومان 79,000 تومان
land 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
lowyer 135,000 تومان 135,000 تومان
lease 357,500 تومان 357,500 تومان 357,500 تومان
life 18,850 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
live 156,000 تومان 156,000 تومان 156,000 تومان
limited 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
link 96,850 تومان 96,850 تومان 96,850 تومان
lol 254,475 تومان 254,475 تومان 254,475 تومان
love 209,950 تومان 209,950 تومان 209,950 تومان
management 31,850 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
market 213,850 تومان 213,850 تومان 213,850 تومان
marketing 109,000 تومان 109,000 تومان
nba 109,000 تومان 109,000 تومان
media 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
men 213,850 تومان 213,850 تومان 213,850 تومان
mom 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
money 214,500 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
movie 1,885,000 تومان 1,885,000 تومان 1,885,000 تومان
online 263,250 تومان 263,250 تومان 263,250 تومان
space 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,000 تومان 4,000 تومان
accountants 18,850 تومان 689,000 تومان 689,000 تومان
agency 18,850 تومان 143,000 تومان 143,000 تومان
life 18,850 تومان 214,500 تومان 214,500 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,000 تومان 4,000 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 70,850 تومان 194,350 تومان 194,350 تومان
cc 85,150 تومان 85,150 تومان 85,150 تومان
ca 96,850 تومان 96,850 تومان 96,850 تومان
de 54,665 تومان 54,665 تومان 54,665 تومان
ru 109,850 تومان 109,850 تومان 109,850 تومان
es 77,675 تومان 77,675 تومان 77,675 تومان
eu 85,605 تومان 85,605 تومان 85,605 تومان
me 121,160 تومان 121,160 تومان 121,160 تومان
mn 279,500 تومان 279,500 تومان 279,500 تومان
tv 156,650 تومان 156,650 تومان 156,650 تومان
us 79,950 تومان 79,950 تومان 79,950 تومان
ws 191,685 تومان 191,685 تومان 191,685 تومان
in 76,635 تومان 76,635 تومان 76,635 تومان
ae 283,140 تومان 283,140 تومان 283,140 تومان
am 643,500 تومان 643,500 تومان 643,500 تومان
at 90,415 تومان 90,415 تومان 90,415 تومان
bz 159,250 تومان 159,250 تومان 159,250 تومان
cn 126,750 تومان 126,750 تومان 126,750 تومان
fr 292,500 تومان 292,500 تومان 292,500 تومان
gg 476,255 تومان 476,255 تومان 476,255 تومان
it 318,500 تومان 318,500 تومان 318,500 تومان
nl 68,575 تومان 68,575 تومان 68,575 تومان
pw 64,350 تومان 64,350 تومان 64,350 تومان
dk 92,820 تومان 92,820 تومان 92,820 تومان
fm 555,750 تومان 555,750 تومان 555,750 تومان
mx 273,000 تومان 273,000 تومان 273,000 تومان
ag 559,000 تومان 559,000 تومان 559,000 تومان
be 92,820 تومان 92,820 تومان 92,820 تومان
ch 90,805 تومان 90,805 تومان 90,805 تومان
cz 82,160 تومان 82,160 تومان 82,160 تومان
ha 162,000 تومان 162,000 تومان
ie 218,075 تومان 218,075 تومان 218,075 تومان
je 403,845 تومان 403,845 تومان 403,845 تومان
gp 220,000 تومان 116,000 تومان
lc 169,000 تومان 169,000 تومان 169,000 تومان
li 188,500 تومان 188,500 تومان 188,500 تومان