خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1399/09/11 17:26 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 249,424 تومان 249,424 تومان 249,424 تومان
net 259,904 تومان 259,904 تومان 259,904 تومان
org 305,754 تومان 335,622 تومان 335,622 تومان
biz 418,938 تومان 418,938 تومان 418,938 تومان
work 179,916 تومان 179,916 تومان 179,916 تومان
agency 2,055,891 تومان 2,427,430 تومان 485,487 تومان
bid 813,903 تومان 4,069,515 تومان 813,903 تومان
company 599,718 تومان 799,624 تومان 199,906 تومان
holdings 2,598,778 تومان 5,197,556 تومان 1,299,389 تومان
institute 1,256,267 تومان 1,542,132 تومان 514,044 تومان
limited 3,198,496 تومان 2,398,872 تومان 799,624 تومان
money 3,309,873 تومان 7,710,660 تومان 771,066 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 249,424 تومان 249,424 تومان 249,424 تومان
net 259,904 تومان 259,904 تومان 259,904 تومان
org 305,754 تومان 335,622 تومان 335,622 تومان
info 105,324 تومان 419,200 تومان 419,200 تومان
asia 391,690 تومان 391,690 تومان 391,690 تومان
mobi 6,895,343 تومان 8,208,984 تومان 1,641,800 تومان
name 848,173 تومان 1,413,621 تومان 282,725 تومان
tel 408,458 تومان 408,458 تومان 408,458 تومان
biz 418,938 تومان 418,938 تومان 418,938 تومان
host 4,654,954 تومان 6,982,431 تومان 2,327,477 تومان
press 3,512,634 تومان 1,756,317 تومان 1,756,317 تومان
pro 143,838 تومان 430,466 تومان 430,466 تومان
run 5,025,920 تومان 1,085,204 تومان 542,602 تومان
site 5,725,591 تومان 1,627,806 تومان 813,903 تومان
wiki 5,097,603 تومان 5,825,832 تومان 728,229 تومان
website 2,741,568 تومان 2,741,568 تومان 548,314 تومان
work 179,916 تومان 179,916 تومان 179,916 تومان
xyz 30,130 تومان 321,212 تومان 321,212 تومان
academy 370,969 تومان 799,624 تومان 799,624 تومان
accountant 10,580,739 تومان 4,883,418 تومان 813,903 تومان
accountants 8,310,090 تومان 10,166,648 تومان 2,541,662 تومان
actor 4,140,622 تومان 4,712,070 تومان 942,414 تومان
adult 2,555,941 تومان 25,559,410 تومان 2,555,941 تومان
agency 2,055,891 تومان 2,427,430 تومان 485,487 تومان
apartments 4,069,515 تومان 2,713,010 تومان 1,356,505 تومان
audio 2,627,048 تومان 3,283,882 تومان 3,283,882 تومان
auto 394,100,400 تومان 328,417,000 تومان 65,683,400 تومان
band 1,598,963 تومان 571,160 تومان 571,160 تومان
bid 813,903 تومان 4,069,515 تومان 813,903 تومان
bike 285,295 تومان 771,066 تومان 771,066 تومان
black 4,896,256 تومان 6,295,598 تومان 1,259,123 تومان
blue 918,140 تومان 1,180,588 تومان 393,530 تومان
builders 2,313,198 تومان 1,542,132 تومان 771,066 تومان
business 2,070,456 تومان 414,091 تومان 207,046 تومان
cafe 2,641,327 تومان 1,570,690 تومان 785,345 تومان
camera 6,282,760 تومان 2,513,104 تومان 1,256,552 تومان
camp 5,426,020 تومان 5,426,020 تومان 1,356,505 تومان
capital 82,746,674 تومان 59,686,220 تومان 1,356,505 تومان
car 67,111,300 تومان 67,111,300 تومان 67,111,300 تومان
cards 3,855,330 تومان 3,084,264 تومان 771,066 تومان
care 1,142,320 تومان 2,313,198 تومان 771,066 تومان
center 142,505 تومان 542,602 تومان 542,602 تومان
careers 1,356,505 تومان 5,426,020 تومان 1,356,505 تومان
cars 536,890,400 تومان 604,001,700 تومان 67,111,300 تومان
chat 368,399 تومان 4,969,092 تومان 828,182 تومان
cheap 2,538,807 تومان 3,084,264 تومان 771,066 تومان
city 1,827,427 تومان 542,602 تومان 542,602 تومان
click 131,082 تومان 328,417 تومان 328,417 تومان
clinic 2,598,778 تومان 5,197,556 تومان 1,299,389 تومان
cloud 3,512,634 تومان 2,927,195 تومان 585,439 تومان
codes 185,627 تومان 1,285,110 تومان 1,285,110 تومان
coffee 828,182 تومان 828,182 تومان 828,182 تومان
company 599,718 تومان 799,624 تومان 199,906 تومان
computer 2,684,452 تومان 3,084,264 تومان 771,066 تومان
cooking 1,971,074 تومان 4,927,670 تومان 985,537 تومان
cool 3,283,882 تومان 3,084,264 تومان 771,066 تومان
country 3,283,018 تومان 3,283,018 تومان 820,757 تومان
credit 228,179 تومان 2,567,365 تومان 2,567,365 تومان
date 8,139,030 تومان 8,139,030 تومان 813,903 تومان
deals 771,066 تومان 771,066 تومان 771,066 تومان
delivery 2,738,713 تومان 3,769,656 تومان 1,256,552 تومان
dentist 1,142,035 تومان 1,142,035 تومان 1,142,035 تومان
design 1,199,436 تومان 1,199,436 تومان 1,199,436 تومان
digital 142,505 تومان 771,066 تومان 771,066 تومان
direct 371,254 تومان 771,066 تومان 771,066 تومان
directory 1,253,697 تومان 2,570,220 تومان 514,044 تومان
discount 771,066 تومان 771,066 تومان 771,066 تومان
dog 8,324,657 تومان 13,565,050 تومان 1,356,505 تومان
domains 5,797,274 تومان 7,453,638 تومان 828,182 تومان
download 813,903 تومان 6,511,224 تومان 813,903 تومان
email 111,377 تومان 514,044 تومان 514,044 تومان
energy 16,145,279 تومان 26,444,708 تومان 2,644,471 تومان
events 368,399 تومان 514,044 تومان 514,044 تومان
fail 771,066 تومان 771,066 تومان 771,066 تومان
faith 4,883,418 تومان 4,883,418 تومان 813,903 تومان
family 1,713,481 تومان 3,426,961 تومان 571,160 تومان
fans 559,166 تومان 279,583 تومان 279,583 تومان
fashion 7,967,682 تومان 5,577,378 تومان 796,769 تومان
fish 3,855,330 تومان 828,182 تومان 828,182 تومان
fishing 785,345 تومان 785,345 تومان 785,345 تومان
fit 985,537 تومان 985,537 تومان 985,537 تومان
flowers 2,627,048 تومان 3,283,882 تومان 3,283,882 تومان
football 4,997,650 تومان 499,765 تومان 499,765 تومان
gallery 528,323 تومان 528,323 تومان 528,323 تومان
gift 1,750,035 تومان 1,312,526 تومان 437,509 تومان
glass 1,242,273 تومان 1,242,273 تومان 1,242,273 تومان
global 5,868,669 تومان 7,824,893 تومان 1,770,311 تومان
gold 13,447,963 تومان 2,644,471 تومان 2,644,471 تومان
golf 5,537,397 تومان 10,852,040 تومان 1,356,505 تومان
green 328,132 تومان 1,641,800 تومان 1,641,800 تومان
group 3,883,889 تومان 4,369,374 تومان 485,487 تومان
help 262,449 تومان 656,549 تومان 656,549 تومان
hiphop 5,418,029 تومان 16,419,410 تومان 3,283,882 تومان
holdings 2,598,778 تومان 5,197,556 تومان 1,299,389 تومان
hosting 6,568,052 تومان 49,261,240 تومان 9,852,222 تومان
house 278,441 تومان 771,066 تومان 771,066 تومان
institute 1,256,267 تومان 1,542,132 تومان 514,044 تومان
insure 2,598,778 تومان 1,299,389 تومان 1,299,389 تومان
land 1,913,386 تومان 1,542,132 تومان 771,066 تومان
lease 3,769,656 تومان 1,256,552 تومان 1,256,552 تومان
life 111,377 تومان 771,066 تومان 771,066 تومان
live 111,377 تومان 571,160 تومان 571,160 تومان
limited 3,198,496 تومان 2,398,872 تومان 799,624 تومان
link 1,444,750 تومان 656,834 تومان 328,417 تومان
lol 3,545,201 تومان 1,969,646 تومان 656,549 تومان
love 2,912,916 تومان 2,184,687 تومان 728,229 تومان
management 2,056,176 تومان 2,056,176 تومان 514,044 تومان
market 1,542,132 تومان 2,313,198 تومان 771,066 تومان
media 278,441 تومان 771,066 تومان 771,066 تومان
men 10,023,858 تومان 2,313,198 تومان 771,066 تومان
mom 4,366,230 تومان 2,462,271 تومان 820,757 تومان
money 3,309,873 تومان 7,710,660 تومان 771,066 تومان
movie 40,195,516 تومان 54,974,150 تومان 7,853,450 تومان
online 56,831 تومان 1,002,386 تومان 1,002,386 تومان
space 28,273 تومان 2,141,850 تومان 713,950 تومان
shop 228,179 تومان 770,781 تومان 770,781 تومان
marketing 198,858 تومان 826,348 تومان 826,348 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 820,322 تومان 820,322 تومان 820,322 تومان
cc 358,154 تومان 358,154 تومان 358,154 تومان
ca 348,984 تومان 348,984 تومان 348,984 تومان
de 216,674 تومان 216,674 تومان 216,674 تومان
ru 477,364 تومان 477,364 تومان 477,364 تومان
es 289,510 تومان 289,510 تومان
eu 335,360 تومان 335,360 تومان 335,360 تومان
me 60,784 تومان 458,763 تومان 458,763 تومان
mn 1,257,862 تومان 1,257,862 تومان 1,257,862 تومان
tv 835,518 تومان 835,518 تومان 835,518 تومان
us 321,474 تومان 321,474 تومان 321,474 تومان
ws 779,974 تومان 779,974 تومان 779,974 تومان
in 79,386 تومان 109,779 تومان 109,779 تومان
ae 1,132,102 تومان 1,132,102 تومان 1,132,102 تومان
am 1,040,141 تومان 1,040,141 تومان 1,040,141 تومان
at 397,454 تومان 397,454 تومان 397,454 تومان
bz 651,856 تومان 651,856 تومان 651,856 تومان
cn 703,470 تومان 703,470 تومان 703,470 تومان
fr 397,454 تومان 397,454 تومان 397,454 تومان
gg 1,845,528 تومان 1,845,528 تومان 1,845,528 تومان
it 550,462 تومان 550,462 تومان 550,462 تومان
nl 259,904 تومان 259,904 تومان 259,904 تومان
pw 238,682 تومان 238,682 تومان 238,682 تومان
dk 366,538 تومان 366,538 تومان
fm 2,310,578 تومان 2,310,578 تومان 2,310,578 تومان
mx 1,163,018 تومان 1,163,018 تومان 1,163,018 تومان
ag 2,518,606 تومان 2,518,606 تومان 2,518,606 تومان
be 305,754 تومان 305,754 تومان 305,754 تومان
ch 351,866 تومان 351,866 تومان 351,866 تومان
cz 275,362 تومان 275,362 تومان 275,362 تومان
ie 862,766 تومان 862,766 تومان 862,766 تومان
je 1,827,188 تومان 1,827,188 تومان 1,827,188 تومان
lc 703,994 تومان 703,994 تومان 703,994 تومان
li 642,686 تومان 642,686 تومان 642,686 تومان
pl 195,452 تومان 428,108 تومان
uk 214,316 تومان 214,316 تومان