خدمات ثبت دامنه

.www
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 637,800 تومان 637,800 تومان 637,800 تومان سفارش
net 677,131 تومان 677,131 تومان 677,131 تومان سفارش
org 503,862 تومان 800,971 تومان 800,971 تومان سفارش
biz 981,149 تومان 981,149 تومان 1,139,536 تومان سفارش
work 387,995 تومان 364,982 تومان 364,982 تومان سفارش
agency 177,521 تومان 4,924,348 تومان 984,870 تومان سفارش
bid 216,852 تومان 8,255,524 تومان 1,651,105 تومان سفارش
company 177,521 تومان 1,622,138 تومان 405,535 تومان سفارش
holdings 1,108,709 تومان 10,543,897 تومان 2,635,975 تومان سفارش
institute 353,979 تومان 3,128,409 تومان 1,042,803 تومان سفارش
limited 531,500 تومان 4,866,414 تومان 1,622,138 تومان سفارش
money 531,500 تومان 15,642,045 تومان 1,564,205 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 48,000 تومان 48,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 637,800 تومان 637,800 تومان 637,800 تومان سفارش
net 677,131 تومان 677,131 تومان 677,131 تومان سفارش
org 503,862 تومان 800,971 تومان 800,971 تومان سفارش
info 141,911 تومان 1,046,524 تومان 1,046,524 تومان سفارش
asia 788,746 تومان 788,746 تومان 788,746 تومان سفارش
mobi 163,171 تومان 16,652,958 تومان 3,330,597 تومان سفارش
name 610,162 تومان 2,867,709 تومان 573,542 تومان سفارش
tel 739,317 تومان 828,609 تومان 828,609 تومان سفارش
biz 981,149 تومان 981,149 تومان 1,139,536 تومان سفارش
host 5,021,081 تومان 14,164,741 تومان 4,721,581 تومان سفارش
press 3,789,064 تومان 3,562,911 تومان 3,562,911 تومان سفارش
pro 141,911 تومان 1,502,551 تومان 1,502,551 تومان سفارش
run 177,521 تومان 2,201,473 تومان 1,100,737 تومان سفارش
site 54,745 تومان 3,302,210 تومان 1,651,105 تومان سفارش
wiki 108,958 تومان 11,818,434 تومان 1,477,305 تومان سفارش
website 1,183,119 تومان 5,561,616 تومان 1,112,324 تومان سفارش
work 387,995 تومان 364,982 تومان 364,982 تومان سفارش
xyz 122,777 تومان 651,619 تومان 651,619 تومان سفارش
academy 924,279 تومان 1,622,138 تومان 1,622,138 تومان سفارش
accountant 725,498 تومان 9,906,629 تومان 1,651,105 تومان سفارش
accountants 1,062,469 تومان 20,624,326 تومان 5,156,082 تومان سفارش
actor 708,490 تومان 9,559,028 تومان 1,911,806 تومان سفارش
adult 5,513,781 تومان 51,850,483 تومان 5,185,049 تومان سفارش
agency 177,521 تومان 4,924,348 تومان 984,870 تومان سفارش
apartments 708,490 تومان 5,503,683 تومان 2,751,842 تومان سفارش
audio 7,084,364 تومان 6,661,768 تومان 6,661,768 تومان سفارش
auto 141,695,774 تومان 666,235,250 تومان 133,247,050 تومان سفارش
band 708,490 تومان 1,158,670 تومان 1,158,670 تومان سفارش
bid 216,852 تومان 8,255,524 تومان 1,651,105 تومان سفارش
bike 531,500 تومان 1,564,205 تومان 1,564,205 تومان سفارش
black 708,490 تومان 12,771,414 تومان 2,554,289 تومان سفارش
blue 531,500 تومان 2,394,971 تومان 798,324 تومان سفارش
builders 283,290 تومان 3,128,409 تومان 1,564,205 تومان سفارش
business 177,521 تومان 840,036 تومان 420,018 تومان سفارش
cafe 531,500 تومان 3,186,343 تومان 1,593,172 تومان سفارش
camera 531,500 تومان 5,098,148 تومان 2,549,074 تومان سفارش
camp 283,290 تومان 11,007,365 تومان 2,751,842 تومان سفارش
capital 708,490 تومان 121,081,015 تومان 2,751,842 تومان سفارش
car 144,776,348 تومان 136,143,725 تومان 136,143,725 تومان سفارش
cards 531,500 تومان 6,256,818 تومان 1,564,205 تومان سفارش
care 708,490 تومان 4,692,614 تومان 1,564,205 تومان سفارش
center 425,200 تومان 1,100,737 تومان 1,100,737 تومان سفارش
careers 1,416,979 تومان 11,007,365 تومان 2,751,842 تومان سفارش
cars 144,776,348 تومان 1,225,293,525 تومان 136,143,725 تومان سفارش
chat 531,500 تومان 10,080,429 تومان 1,680,072 تومان سفارش
cheap 353,979 تومان 6,256,818 تومان 1,564,205 تومان سفارش
city 283,290 تومان 1,100,737 تومان 1,100,737 تومان سفارش
click 495,358 تومان 666,236 تومان 666,236 تومان سفارش
clinic 708,490 تومان 10,543,897 تومان 2,635,975 تومان سفارش
cloud 1,262,844 تومان 5,938,184 تومان 1,187,637 تومان سفارش
codes 283,290 تومان 2,607,008 تومان 2,607,008 تومان سفارش
coffee 425,200 تومان 1,680,072 تومان 1,680,072 تومان سفارش
company 177,521 تومان 1,622,138 تومان 405,535 تومان سفارش
computer 708,490 تومان 6,256,818 تومان 1,564,205 تومان سفارش
cooking 2,126,000 تومان 9,996,399 تومان 1,999,286 تومان سفارش
cool 353,979 تومان 6,256,818 تومان 1,564,205 تومان سفارش
country 1,770,427 تومان 6,660,014 تومان 1,665,009 تومان سفارش
credit 425,200 تومان 5,208,222 تومان 5,208,222 تومان سفارش
date 216,852 تومان 16,511,048 تومان 1,651,105 تومان سفارش
deals 353,979 تومان 1,564,205 تومان 1,564,205 تومان سفارش
delivery 425,200 تومان 7,647,222 تومان 2,549,074 تومان سفارش
dentist 2,956,735 تومان 2,316,761 تومان 2,316,761 تومان سفارش
design 2,544,291 تومان 2,433,207 تومان 2,433,207 تومان سفارش
digital 141,911 تومان 1,564,205 تومان 1,564,205 تومان سفارش
direct 708,490 تومان 1,564,205 تومان 1,564,205 تومان سفارش
directory 177,521 تومان 5,214,015 تومان 1,042,803 تومان سفارش
discount 531,500 تومان 1,564,205 تومان 1,564,205 تومان سفارش
dog 353,979 تومان 27,518,413 تومان 2,751,842 تومان سفارش
domains 708,490 تومان 15,120,644 تومان 1,680,072 تومان سفارش
download 216,852 تومان 13,208,838 تومان 1,651,105 تومان سفارش
email 283,290 تومان 1,042,803 تومان 1,042,803 تومان سفارش
energy 531,500 تومان 53,646,421 تومان 5,364,643 تومان سفارش
events 531,500 تومان 1,042,803 تومان 1,042,803 تومان سفارش
fail 531,500 تومان 1,564,205 تومان 1,564,205 تومان سفارش
faith 362,483 تومان 9,906,629 تومان 1,651,105 تومان سفارش
family 708,490 تومان 6,952,021 تومان 1,158,670 تومان سفارش
fans 603,253 تومان 567,169 تومان 567,169 تومان سفارش
fashion 1,718,872 تومان 11,314,413 تومان 1,616,345 تومان سفارش
fish 708,490 تومان 1,680,072 تومان 1,680,072 تومان سفارش
fishing 1,694,422 تومان 1,593,172 تومان 1,593,172 تومان سفارش
fit 2,126,000 تومان 1,999,286 تومان 1,999,286 تومان سفارش
flowers 7,084,364 تومان 6,661,768 تومان 6,661,768 تومان سفارش
football 708,490 تومان 1,013,837 تومان 1,013,837 تومان سفارش
gallery 1,139,536 تومان 1,071,770 تومان 1,071,770 تومان سفارش
gift 943,945 تومان 2,662,624 تومان 887,542 تومان سفارش
glass 2,679,823 تومان 2,520,108 تومان 2,520,108 تومان سفارش
global 1,416,979 تومان 15,873,780 تومان 3,591,298 تومان سفارش
gold 353,979 تومان 5,364,643 تومان 5,364,643 تومان سفارش
golf 177,521 تومان 22,014,730 تومان 2,751,842 تومان سفارش
green 708,490 تومان 3,330,597 تومان 3,330,597 تومان سفارش
group 353,979 تومان 8,863,826 تومان 984,870 تومان سفارش
help 1,416,448 تومان 1,331,892 تومان 1,331,892 تومان سفارش
hiphop 7,084,364 تومان 33,308,840 تومان 6,661,768 تومان سفارش
holdings 1,108,709 تومان 10,543,897 تومان 2,635,975 تومان سفارش
hosting 21,253,622 تومان 99,932,630 تومان 19,986,473 تومان سفارش
house 531,500 تومان 1,564,205 تومان 1,564,205 تومان سفارش
institute 353,979 تومان 3,128,409 تومان 1,042,803 تومان سفارش
insure 708,490 تومان 2,635,975 تومان 2,635,975 تومان سفارش
land 708,490 تومان 3,128,409 تومان 1,564,205 تومان سفارش
lease 531,500 تومان 2,549,074 تومان 2,549,074 تومان سفارش
life 106,832 تومان 1,564,205 تومان 1,564,205 تومان سفارش
live 106,832 تومان 1,158,670 تومان 1,158,670 تومان سفارش
limited 531,500 تومان 4,866,414 تومان 1,622,138 تومان سفارش
link 495,358 تومان 1,332,471 تومان 666,236 تومان سفارش
lol 1,416,448 تومان 3,995,674 تومان 1,331,892 تومان سفارش
love 1,571,114 تومان 4,431,913 تومان 1,477,305 تومان سفارش
management 531,500 تومان 4,171,212 تومان 1,042,803 تومان سفارش
market 1,663,595 تومان 1,675,820 تومان 1,675,820 تومان سفارش
media 212,600 تومان 1,564,205 تومان 1,564,205 تومان سفارش
men 216,852 تومان 4,692,614 تومان 1,564,205 تومان سفارش
mom 1,770,427 تومان 4,995,027 تومان 1,665,009 تومان سفارش
money 531,500 تومان 15,642,045 تومان 1,564,205 تومان سفارش
movie 1,770,958 تومان 111,521,988 تومان 15,931,713 تومان سفارش
online 116,399 تومان 2,033,466 تومان 2,033,466 تومان سفارش
space 54,745 تومان 4,345,013 تومان 1,448,338 تومان سفارش
shop 425,200 تومان 1,713,030 تومان 1,713,030 تومان سفارش
marketing 353,979 تومان 2,488,483 تومان 2,488,483 تومان سفارش
trade 216,852 تومان 1,769,364 تومان 1,769,364 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
co 1,599,284 تومان 1,599,284 تومان 1,663,595 تومان سفارش
cc 720,714 تومان 720,714 تومان 720,714 تومان سفارش
ca 702,112 تومان 702,112 تومان 702,112 تومان سفارش
de 436,362 تومان 436,362 تومان 436,362 تومان سفارش
ru 960,952 تومان 960,952 تومان سفارش
es 583,056 تومان 583,056 تومان سفارش
eu 492,169 تومان 800,439 تومان 800,439 تومان سفارش
me 215,258 تومان 1,231,486 تومان 1,231,486 تومان سفارش
mn 2,532,066 تومان 2,532,066 تومان 2,532,066 تومان سفارش
tv 1,681,666 تومان 1,681,666 تومان 1,681,666 تومان سفارش
us 646,836 تومان 646,836 تومان 646,836 تومان سفارش
ws 1,570,583 تومان 1,570,583 تومان 1,570,583 تومان سفارش
in 391,184 تومان 391,184 تومان 391,184 تومان سفارش
ae 2,279,072 تومان 2,279,072 تومان 2,279,072 تومان سفارش
am 2,094,110 تومان 2,094,110 تومان 2,094,110 تومان سفارش
at 800,439 تومان 800,439 تومان 800,439 تومان سفارش
bz 1,312,274 تومان 1,312,274 تومان 1,312,274 تومان سفارش
cn 1,416,448 تومان 1,416,448 تومان 1,416,448 تومان سفارش
fr 800,439 تومان 800,439 تومان 800,439 تومان سفارش
gg 3,714,654 تومان 3,714,654 تومان 3,714,654 تومان سفارش
it 1,108,178 تومان 1,108,178 تومان 1,108,178 تومان سفارش
nl 522,996 تومان 522,996 تومان 522,996 تومان سفارش
pw 1,090,638 تومان 1,293,671 تومان 1,293,671 تومان سفارش
dk 738,254 تومان 738,254 تومان سفارش
fm 6,179,219 تومان 5,729,570 تومان 5,729,570 تومان سفارش
mx 2,648,465 تومان 2,648,465 تومان 2,648,465 تومان سفارش
ag 5,070,510 تومان 5,070,510 تومان 5,070,510 تومان سفارش
be 615,477 تومان 615,477 تومان 615,477 تومان سفارش
ch 708,490 تومان 708,490 تومان 708,490 تومان سفارش
cz 554,355 تومان 554,355 تومان 554,355 تومان سفارش
ie 1,736,942 تومان 1,736,942 تومان 1,736,942 تومان سفارش
je 3,677,980 تومان 3,677,980 تومان 3,677,980 تومان سفارش
lc 1,416,979 تومان 1,416,979 تومان 1,416,979 تومان سفارش
li 1,293,671 تومان 1,293,671 تومان 1,293,671 تومان سفارش
pl 393,842 تومان 862,093 تومان سفارش
uk 431,047 تومان 431,047 تومان سفارش
ge 1,479,696 تومان 1,479,696 تومان 1,479,696 تومان سفارش
لیست دامنه های رند
به محض پیدا کردن دامنه رند، در این قسمت براتون اضافه میکنیم.
domain
دامنه های ثبت شده

+ 18281

hosting
پسوند های پشتیبانی شده

+ 156

client
سابقه ثبت دامنه

بیش از 8 سال

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما پیرامون خدمات ثبت دامنه جی سرور

اغلب کاربران سوال می کنند که بعد از خرید هاست و دامنه چه باید کرد؟ در اولین گام می بایست منتظر باشید تا دامنه شما فعال شود و سپس نیم سرور هاست خود را روی دامنه مریوطه ست نمایید و مدت زمانی را برای نشر شدن نیم سرورها منتظر بمانید. اصولا اغلب کاربران بعد از ثبت سفارش تصور می کنند اتصال هاست و دامنه سریعا برقرار می شود. اما کمی بعد متوجه می شوند دامنه به هاست متصل نیست! اگر دامنه فعال شد، نیم سرورها را نیز به درستی ست کردید و از نشر آن نیز 24 ساعت گذشت اما همچنان سایت در دسترس قرار نگرفت این مورد را با پشتیبانی خود مطرح نمایید. در این آموزش از پایگاه دانش میزبان فا تصمیم داریم مراحل اتصال هاست و دامنه و دلایلی که موجب عدم اتصال هاست به دامنه می شوند را به طور کامل بررسی کنیم.

هر وب سایتی به یک آدرس قابل دسترس نیاز دارد، این آدرس همان نام دامنه‌ای است که برای سایت به ثبت می‌رسد و علاوه بر یکتا بودن می‌بایست پسوندی متناسب با فعالیت سایت باشد. همچنین ثبت دامنه با پسوند مرتبط با منطقه تجاری که به اصطلاح دامنه تجاری معروف است، در سئو سایت موثر خواهد بود. چرا که موتورهای جستجو مانند گوگل ربات های جستجوگر وب سایت‌هایی را در نتایج ابتدایی خود نشان می‌دهند که پسوند دامنه آن‌ها متناسب با منطقه جغرافیایی جستجوگر باشد.
749
0
تنظیم Redirect در دایرکت ادمین

دایرکت ادمین یک قابلیت در پنل خود به نام Site Redirection در سطح فروشنده (reseller) دارد. در این راهنما، مراحل نحوه راه‌اندازی Redirect سایت شرح داده شده است.

بیشتر بخوانید
1319
0
آموزش رکوردهای DNS Zone

DNS، پایه و رکن اساسی اینترنت است که به ما امکان می‌دهد به راحتی به سایت‌های مورد علاقه خود متصل شویم. در این مقاله، انواع رکوردهای DNS Zone شرح داده شده است.

بیشتر بخوانید
549
0
افزودن دامنه جدید به DirectAdmin (addon domain)

یکی از قابلیت‌های هر کنترل پنل میزبانی، امکان افزودن دامنه جدید و استفاده از چند دامنه در یک هاست می‌باشد. در اینجا به آموزش این قابلیت در دایرکت ادمین می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید