خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1398/10/30 12:30 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 140,934 تومان 140,934 تومان 140,934 تومان
net 165,834 تومان 165,834 تومان 165,834 تومان
org 165,834 تومان 182,102 تومان 182,102 تومان
biz 1,036,670 تومان 1,028,370 تومان 227,254 تومان
work 104,580 تومان 104,580 تومان 104,580 تومان
agency 66,234 تومان 282,200 تومان 282,200 تومان
bid 473,100 تومان 473,100 تومان 473,100 تومان
company 232,400 تومان 581,000 تومان 116,200 تومان
holdings 3,021,200 تومان 3,776,500 تومان 755,300 تومان
institute 1,029,034 تومان 1,195,200 تومان 298,800 تومان
limited 1,394,400 تومان 929,600 تومان 464,800 تومان
money 4,164,940 تومان 2,689,200 تومان 448,200 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 140,934 تومان 140,934 تومان 140,934 تومان
net 165,834 تومان 165,834 تومان 165,834 تومان
org 165,834 تومان 182,102 تومان 182,102 تومان
info 1,575,672 تومان 646,902 تومان 215,634 تومان
asia 1,487,360 تومان 2,124,800 تومان 212,480 تومان
mobi 99,434 تومان 257,300 تومان 257,300 تومان
name 164,340 تومان 164,340 تومان 164,340 تومان
tel 230,740 تومان 230,740 تومان 230,740 تومان
biz 1,036,670 تومان 1,028,370 تومان 227,254 تومان
host 2,705,800 تومان 2,705,800 تومان 1,352,900 تومان
press 2,041,800 تومان 3,062,700 تومان 1,020,900 تومان
pro 81,340 تومان 243,190 تومان 243,190 تومان
run 2,606,034 تومان 946,200 تومان 315,400 تومان
site 16,434 تومان 473,100 تومان 473,100 تومان
wiki 423,300 تومان 423,300 تومان 423,300 تومان
website 637,440 تومان 956,160 تومان 318,720 تومان
work 104,580 تومان 104,580 تومان 104,580 تومان
xyz 1,236,534 تومان 1,743,000 تومان 174,300 تومان
academy 215,634 تومان 464,800 تومان 464,800 تومان
accountant 473,100 تومان 473,100 تومان 473,100 تومان
accountants 398,234 تومان 1,477,400 تومان 1,477,400 تومان
actor 2,406,834 تومان 2,739,000 تومان 547,800 تومان
adult 13,371,300 تومان 14,857,000 تومان 1,485,700 تومان
agency 66,234 تومان 282,200 تومان 282,200 تومان
apartments 788,500 تومان 788,500 تومان 788,500 تومان
audio 9,877,000 تومان 3,950,800 تومان 1,975,400 تومان
auto 343,620,000 تومان 152,720,000 تومان 38,180,000 تومان
band 1,593,434 تومان 1,328,000 تومان 332,000 تومان
bid 473,100 تومان 473,100 تومان 473,100 تومان
bike 1,510,434 تومان 1,792,800 تومان 448,200 تومان
black 1,878,290 تومان 2,518,884 تومان 839,628 تومان
blue 99,434 تومان 240,700 تومان 240,700 تومان
builders 448,200 تومان 448,200 تومان 448,200 تومان
business 120,350 تومان 120,350 تومان 120,350 تومان
cafe 622,334 تومان 2,282,500 تومان 456,500 تومان
camera 2,921,600 تومان 3,652,000 تومان 730,400 تومان
camp 3,154,000 تومان 3,154,000 تومان 788,500 تومان
capital 44,944,500 تومان 39,425,000 تومان 788,500 تومان
car 390,100,000 تومان 156,040,000 تومان 39,010,000 تومان
cards 1,344,600 تومان 1,344,600 تومان 448,200 تومان
care 215,800 تومان 448,200 تومان 448,200 تومان
center 713,634 تومان 1,577,000 تومان 315,400 تومان
careers 788,500 تومان 788,500 تومان 788,500 تومان
cars 273,070,000 تومان 390,100,000 تومان 39,010,000 تومان
chat 214,140 تومان 481,400 تومان 481,400 تومان
cheap 131,140 تومان 448,200 تومان 448,200 تومان
city 116,034 تومان 315,400 تومان 315,400 تومان
click 328,680 تومان 657,360 تومان 164,340 تومان
clinic 755,300 تومان 755,300 تومان 755,300 تومان
cloud 340,300 تومان 340,300 تومان 340,300 تومان
codes 1,601,900 تومان 3,735,000 تومان 747,000 تومان
coffee 1,925,434 تومان 2,241,000 تومان 481,400 تومان
company 232,400 تومان 581,000 تومان 116,200 تومان
computer 1,560,400 تومان 896,400 تومان 448,200 تومان
cooking 1,718,598 تومان 2,291,464 تومان 481,400 تومان
cool 1,908,834 تومان 2,241,000 تومان 448,200 تومان
country 1,786,160 تومان 893,080 تومان 446,540 تومان
credit 132,634 تومان 1,492,340 تومان 1,492,340 تومان
date 5,677,200 تومان 6,150,300 تومان 473,100 تومان
deals 448,200 تومان 448,200 تومان 448,200 تومان
delivery 3,052,740 تومان 2,921,600 تومان 730,400 تومان
dentist 1,991,502 تومان 2,655,336 تومان 663,834 تومان
design 697,200 تومان 697,200 تومان 697,200 تومان
digital 531,034 تومان 1,344,600 تومان 448,200 تومان
direct 2,008,600 تومان 1,792,800 تومان 448,200 تومان
directory 131,140 تومان 298,800 تومان 298,800 تومان
discount 2,241,000 تومان 896,400 تومان 448,200 تومان
dog 7,204,400 تومان 2,365,500 تومان 788,500 تومان
domains 3,369,800 تومان 4,814,000 تومان 481,400 تومان
download 5,677,200 تومان 5,677,200 تومان 473,100 تومان
email 64,740 تومان 298,800 تومان 298,800 تومان
energy 6,310,490 تومان 7,685,800 تومان 1,537,160 تومان
events 214,140 تومان 298,800 تومان 298,800 تومان
fail 448,200 تومان 448,200 تومان 448,200 تومان
faith 473,100 تومان 473,100 تومان 473,100 تومان
family 664,000 تومان 1,660,000 تومان 332,000 تومان
fans 131,140 تومان 1,079,000 تومان 1,079,000 تومان
fashion 4,168,260 تومان 2,778,840 تومان 463,140 تومان
fish 481,400 تومان 481,400 تومان 481,400 تومان
fishing 1,826,000 تومان 1,369,500 تومان 456,500 تومان
fit 1,145,732 تومان 2,864,330 تومان 572,866 تومان
flowers 19,422,000 تومان 4,316,000 تومان 2,158,000 تومان
football 290,500 تومان 290,500 تومان 290,500 تومان
gallery 307,100 تومان 307,100 تومان 307,100 تومان
gift 1,452,500 تومان 581,000 تومان 290,500 تومان
glass 722,100 تومان 722,100 تومان 722,100 تومان
global 1,029,034 تومان 1,029,034 تومان 1,029,034 تومان
gold 3,205,460 تومان 4,611,480 تومان 1,537,160 تومان
golf 7,161,240 تومان 2,365,500 تومان 788,500 تومان
green 199,034 تومان 1,128,800 تومان 1,128,800 تومان
group 282,200 تومان 282,200 تومان 282,200 تومان
help 1,452,500 تومان 581,000 تومان 290,500 تومان
hiphop 597,600 تومان 597,600 تومان 298,800 تومان
holdings 3,021,200 تومان 3,776,500 تومان 755,300 تومان
hosting 448,200 تومان 448,200 تومان 448,200 تومان
house 161,850 تومان 448,200 تومان 448,200 تومان
institute 1,029,034 تومان 1,195,200 تومان 298,800 تومان
insure 755,300 تومان 755,300 تومان 755,300 تومان
land 664,000 تومان 2,241,000 تومان 448,200 تومان
lease 2,191,200 تومان 2,191,200 تومان 730,400 تومان
life 64,740 تومان 1,344,600 تومان 448,200 تومان
live 64,740 تومان 332,000 تومان 332,000 تومان
limited 1,394,400 تومان 929,600 تومان 464,800 تومان
link 527,880 تومان 879,800 تومان 175,960 تومان
lol 1,126,144 تومان 2,815,360 تومان 563,072 تومان
love 4,233,000 تومان 1,269,900 تومان 423,300 تومان
management 298,800 تومان 298,800 تومان 298,800 تومان
market 1,344,600 تومان 2,241,000 تومان 448,200 تومان
media 1,058,250 تومان 448,200 تومان 448,200 تومان
men 4,930,200 تومان 5,826,600 تومان 448,200 تومان
mom 3,834,600 تومان 4,382,400 تومان 547,800 تومان
money 4,164,940 تومان 2,689,200 تومان 448,200 تومان
movie 4,565,000 تومان 4,565,000 تومان 4,565,000 تومان
online 33,034 تومان 582,660 تومان 582,660 تومان
space 1,261,434 تومان 2,075,000 تومان 415,000 تومان
shop 1,393,736 تومان 2,240,170 تومان 448,034 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
site 16,434 تومان 473,100 تومان 473,100 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 2,224,400 تومان 889,760 تومان 444,880 تومان
cc 1,359,540 تومان 1,553,760 تومان 194,220 تومان
ca 189,240 تومان 189,240 تومان 189,240 تومان
de 139,606 تومان 139,606 تومان 139,606 تومان
ru 280,540 تومان 280,540 تومان 280,540 تومان
es 942,216 تومان 628,144 تومان
eu 218,622 تومان 218,622 تومان 218,622 تومان
me 54,780 تومان 268,754 تومان 268,754 تومان
mn 1,364,520 تومان 1,364,520 تومان 682,260 تومان
tv 4,531,800 تومان 4,078,620 تومان 453,180 تومان
us 348,600 تومان 1,743,000 تومان 174,300 تومان
ws 423,134 تومان 423,134 تومان 423,134 تومان
in 1,095,600 تومان 1,095,600 تومان 182,600 تومان
ae 1,792,302 تومان 1,792,302 تومان 597,434 تومان
am 2,821,170 تومان 2,821,170 تومان 564,234 تومان
at 215,634 تومان 215,634 تومان 215,634 تومان
bz 353,580 تومان 353,580 تومان 353,580 تومان
cn 282,200 تومان 282,200 تومان 282,200 تومان
fr 215,634 تومان 215,634 تومان 215,634 تومان
gg 2,001,960 تومان 2,001,960 تومان 1,000,980 تومان
it 813,400 تومان 813,400 تومان 813,400 تومان
nl 140,934 تومان 140,934 تومان 140,934 تومان
pw 1,165,320 تومان 647,400 تومان 129,480 تومان
dk 596,604 تومان 397,736 تومان 198,868 تومان
fm 1,253,300 تومان 1,253,300 تومان 1,253,300 تومان
mx 630,800 تومان 630,800 تومان 630,800 تومان
ag 1,366,180 تومان 1,366,180 تومان 1,366,180 تومان
be 165,834 تومان 165,834 تومان 165,834 تومان
ch 190,900 تومان 190,900 تومان 190,900 تومان
cz 1,195,200 تومان 1,494,000 تومان 149,400 تومان
ie 467,954 تومان 467,954 تومان 467,954 تومان
je 991,020 تومان 991,020 تومان 991,020 تومان
lc 3,818,000 تومان 2,290,800 تومان 381,800 تومان
li 348,600 تومان 348,600 تومان 348,600 تومان