خدمات ثبت دامنه

.www
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 754,659 تومان 754,659 تومان 739,962 تومان سفارش
net 962,334 تومان 962,334 تومان 962,334 تومان سفارش
org 539,955 تومان 962,973 تومان 962,973 تومان سفارش
biz 1,179,594 تومان 1,179,594 تومان 1,370,016 تومان سفارش
work 517,590 تومان 438,802 تومان 438,802 تومان سفارش
agency 369,342 تومان 5,920,335 تومان 1,184,067 تومان سفارش
bid 1,851,183 تومان 9,925,268 تومان 1,985,054 تومان سفارش
company 406,404 تومان 1,950,228 تومان 487,557 تومان سفارش
holdings 1,332,954 تومان 12,676,482 تومان 3,169,121 تومان سفارش
institute 443,466 تومان 3,761,154 تومان 1,253,718 تومان سفارش
limited 665,838 تومان 5,850,684 تومان 1,950,228 تومان سفارش
money 665,838 تومان 18,805,770 تومان 1,880,577 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
ir 48,000 تومان 48,000 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
com 754,659 تومان 754,659 تومان 739,962 تومان سفارش
net 962,334 تومان 962,334 تومان 962,334 تومان سفارش
org 539,955 تومان 962,973 تومان 962,973 تومان سفارش
info 221,733 تومان 1,480,563 تومان 1,480,563 تومان سفارش
asia 948,276 تومان 948,276 تومان 948,276 تومان سفارش
mobi 332,280 تومان 20,021,148 تومان 4,004,236 تومان سفارش
name 733,572 تومان 3,447,725 تومان 689,545 تومان سفارش
tel 888,849 تومان 996,201 تومان 996,201 تومان سفارش
biz 1,179,594 تومان 1,179,594 تومان 1,370,016 تومان سفارش
host 6,036,633 تومان 17,029,670 تومان 5,676,557 تومان سفارش
press 4,555,431 تومان 4,283,537 تومان 4,283,537 تومان سفارش
pro 221,733 تومان 1,480,563 تومان 1,480,563 تومان سفارش
run 221,733 تومان 2,646,738 تومان 1,323,369 تومان سفارش
site 65,817 تومان 3,970,107 تومان 1,985,054 تومان سفارش
wiki 1,660,761 تومان 14,208,804 تومان 1,776,101 تومان سفارش
website 1,518,264 تومان 6,686,496 تومان 1,337,300 تومان سفارش
work 517,590 تومان 438,802 تومان 438,802 تومان سفارش
xyz 65,817 تومان 783,414 تومان 783,414 تومان سفارش
academy 1,073,520 تومان 1,950,228 تومان 1,950,228 تومان سفارش
accountant 1,777,059 تومان 11,910,321 تومان 1,985,054 تومان سفارش
accountants 1,258,191 تومان 24,795,756 تومان 6,198,939 تومان سفارش
actor 851,148 تومان 11,492,415 تومان 2,298,483 تومان سفارش
adult 6,628,986 تومان 62,337,645 تومان 6,233,765 تومان سفارش
agency 369,342 تومان 5,920,335 تومان 1,184,067 تومان سفارش
apartments 851,148 تومان 6,616,845 تومان 3,308,423 تومان سفارش
audio 8,517,231 تومان 8,009,163 تومان 8,009,163 تومان سفارش
auto 170,354,844 تومان 800,986,500 تومان 160,197,300 تومان سفارش
band 1,073,520 تومان 1,393,020 تومان 1,393,020 تومان سفارش
bid 1,851,183 تومان 9,925,268 تومان 1,985,054 تومان سفارش
bike 665,838 تومان 1,880,577 تومان 1,880,577 تومان سفارش
black 851,148 تومان 15,354,531 تومان 3,070,913 تومان سفارش
blue 665,838 تومان 2,879,373 تومان 959,791 تومان سفارش
builders 406,404 تومان 3,761,154 تومان 1,880,577 تومان سفارش
business 221,733 تومان 1,009,940 تومان 504,970 تومان سفارش
cafe 443,466 تومان 3,830,805 تومان 1,915,403 تومان سفارش
camera 665,838 تومان 6,129,288 تومان 3,064,644 تومان سفارش
camp 406,404 تومان 13,233,690 تومان 3,308,423 تومان سفارش
capital 665,838 تومان 145,570,590 تومان 3,308,423 تومان سفارش
car 174,058,488 تومان 163,679,850 تومان 163,679,850 تومان سفارش
cards 665,838 تومان 7,522,308 تومان 1,880,577 تومان سفارش
care 851,148 تومان 5,641,731 تومان 1,880,577 تومان سفارش
center 517,590 تومان 1,323,369 تومان 1,323,369 تومان سفارش
careers 1,777,059 تومان 13,233,690 تومان 3,308,423 تومان سفارش
cars 174,058,488 تومان 1,473,118,650 تومان 163,679,850 تومان سفارش
chat 665,838 تومان 12,119,274 تومان 2,019,879 تومان سفارش
cheap 443,466 تومان 7,522,308 تومان 1,880,577 تومان سفارش
city 406,404 تومان 1,323,369 تومان 1,323,369 تومان سفارش
click 132,273 تومان 800,987 تومان 800,987 تومان سفارش
clinic 851,148 تومان 12,676,482 تومان 3,169,121 تومان سفارش
cloud 1,518,264 تومان 7,139,228 تومان 1,427,846 تومان سفارش
codes 406,404 تومان 3,134,295 تومان 3,134,295 تومان سفارش
coffee 851,148 تومان 2,019,879 تومان 2,019,879 تومان سفارش
company 406,404 تومان 1,950,228 تومان 487,557 تومان سفارش
computer 851,148 تومان 7,522,308 تومان 1,880,577 تومان سفارش
cooking 2,556,000 تومان 12,018,249 تومان 2,403,657 تومان سفارش
cool 443,466 تومان 7,522,308 تومان 1,880,577 تومان سفارش
country 2,128,509 تومان 8,007,054 تومان 2,001,770 تومان سفارش
credit 517,590 تومان 6,261,625 تومان 6,261,625 تومان سفارش
date 1,851,183 تومان 19,850,535 تومان 1,985,054 تومان سفارش
deals 443,466 تومان 1,880,577 تومان 1,880,577 تومان سفارش
delivery 502,893 تومان 9,193,932 تومان 3,064,644 تومان سفارش
dentist 3,554,757 تومان 2,785,344 تومان 2,785,344 تومان سفارش
design 3,058,893 تومان 2,925,342 تومان 2,925,342 تومان سفارش
digital 273,492 تومان 1,880,577 تومان 1,880,577 تومان سفارش
direct 851,148 تومان 1,880,577 تومان 1,880,577 تومان سفارش
directory 221,733 تومان 6,268,590 تومان 1,253,718 تومان سفارش
discount 443,466 تومان 1,880,577 تومان 1,880,577 تومان سفارش
dog 443,466 تومان 33,084,225 تومان 3,308,423 تومان سفارش
domains 851,148 تومان 18,178,911 تومان 2,019,879 تومان سفارش
download 1,851,183 تومان 15,880,428 تومان 1,985,054 تومان سفارش
email 406,404 تومان 1,253,718 تومان 1,253,718 تومان سفارش
energy 814,086 تومان 64,496,826 تومان 6,449,683 تومان سفارش
events 665,838 تومان 1,253,718 تومان 1,253,718 تومان سفارش
fail 665,838 تومان 1,880,577 تومان 1,880,577 تومان سفارش
faith 435,798 تومان 11,910,321 تومان 1,985,054 تومان سفارش
family 851,148 تومان 8,358,121 تومان 1,393,020 تومان سفارش
fans 725,265 تومان 681,884 تومان 681,884 تومان سفارش
fashion 2,066,527 تومان 13,602,841 تومان 1,943,263 تومان سفارش
fish 851,148 تومان 2,019,879 تومان 2,019,879 تومان سفارش
fishing 2,037,132 تومان 1,915,403 تومان 1,915,403 تومان سفارش
fit 2,556,000 تومان 2,403,657 تومان 2,403,657 تومان سفارش
flowers 8,517,231 تومان 8,009,163 تومان 8,009,163 تومان سفارش
football 851,148 تومان 1,218,893 تومان 1,218,893 تومان سفارش
gallery 1,370,016 تومان 1,288,544 تومان 1,288,544 تومان سفارش
gift 1,134,864 تومان 3,201,160 تومان 1,067,054 تومان سفارش
glass 3,221,838 تومان 3,029,819 تومان 3,029,819 تومان سفارش
global 1,777,059 تومان 19,084,374 تومان 4,317,666 تومان سفارش
gold 443,466 تومان 6,449,683 تومان 6,449,683 تومان سفارش
golf 221,733 تومان 26,467,380 تومان 3,308,423 تومان سفارش
green 443,466 تومان 4,004,236 تومان 4,004,236 تومان سفارش
group 591,714 تومان 10,656,603 تومان 1,184,067 تومان سفارش
help 273,492 تومان 1,601,277 تومان 1,601,277 تومان سفارش
hiphop 8,517,231 تومان 40,045,811 تومان 8,009,163 تومان سفارش
holdings 1,332,954 تومان 12,676,482 تومان 3,169,121 تومان سفارش
hosting 25,552,332 تومان 120,144,780 تومان 24,028,893 تومان سفارش
house 665,838 تومان 1,880,577 تومان 1,880,577 تومان سفارش
institute 443,466 تومان 3,761,154 تومان 1,253,718 تومان سفارش
insure 851,148 تومان 3,169,121 تومان 3,169,121 تومان سفارش
land 851,148 تومان 3,761,154 تومان 1,880,577 تومان سفارش
lease 665,838 تومان 3,064,644 تومان 3,064,644 تومان سفارش
life 147,609 تومان 1,880,577 تومان 1,880,577 تومان سفارش
live 221,733 تومان 1,393,020 تومان 1,393,020 تومان سفارش
limited 665,838 تومان 5,850,684 تومان 1,950,228 تومان سفارش
link 595,548 تومان 1,601,973 تومان 800,987 تومان سفارش
lol 132,273 تومان 4,803,830 تومان 1,601,277 تومان سفارش
love 739,962 تومان 5,328,302 تومان 1,776,101 تومان سفارش
management 665,838 تومان 5,014,872 تومان 1,253,718 تومان سفارش
market 2,288,898 تومان 2,014,767 تومان 2,014,767 تومان سفارش
media 628,776 تومان 1,880,577 تومان 1,880,577 تومان سفارش
men 1,851,183 تومان 5,641,731 تومان 1,880,577 تومان سفارش
mom 132,273 تومان 6,005,310 تومان 2,001,770 تومان سفارش
money 665,838 تومان 18,805,770 تومان 1,880,577 تومان سفارش
movie 2,221,164 تومان 134,078,175 تومان 19,154,025 تومان سفارش
online 139,941 تومان 2,444,751 تومان 2,444,751 تومان سفارش
space 65,817 تومان 5,223,825 تومان 1,741,275 تومان سفارش
shop 73,485 تومان 2,059,504 تومان 2,059,504 تومان سفارش
marketing 591,714 تومان 2,044,161 تومان 2,044,161 تومان سفارش
trade 260,712 تومان 2,127,231 تومان 2,127,231 تومان سفارش
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
co 1,922,751 تومان 1,922,751 تومان 2,000,070 تومان سفارش
cc 866,484 تومان 866,484 تومان 866,484 تومان سفارش
ca 844,119 تومان 844,119 تومان 844,119 تومان سفارش
de 524,619 تومان 524,619 تومان 524,619 تومان سفارش
ru 1,777,698 تومان 1,777,698 تومان سفارش
es 700,983 تومان 700,983 تومان سفارش
eu 591,714 تومان 962,334 تومان 962,334 تومان سفارش
me 362,313 تومان 1,474,173 تومان 1,480,563 تومان سفارش
mn 3,044,196 تومان 3,044,196 تومان 3,044,196 تومان سفارش
tv 2,021,796 تومان 2,021,796 تومان 2,021,796 تومان سفارش
us 777,663 تومان 777,663 تومان 777,663 تومان سفارش
ws 1,888,245 تومان 1,888,245 تومان 1,888,245 تومان سفارش
in 470,304 تومان 470,304 تومان 470,304 تومان سفارش
ae 2,740,032 تومان 2,740,032 تومان 2,740,032 تومان سفارش
am 2,517,660 تومان 2,517,660 تومان سفارش
at 962,334 تومان 962,334 تومان سفارش
bz 1,577,691 تومان 1,577,691 تومان 1,577,691 تومان سفارش
cn 1,554,687 تومان 1,554,687 تومان 1,554,687 تومان سفارش
fr 962,334 تومان 962,334 تومان 962,334 تومان سفارش
gg 4,465,971 تومان 4,465,971 تومان 4,465,971 تومان سفارش
it 1,332,315 تومان 1,332,315 تومان 1,332,315 تومان سفارش
nl 702,900 تومان 702,900 تومان 702,900 تومان سفارش
pw 1,311,228 تومان 1,555,326 تومان 1,555,326 تومان سفارش
dk 887,571 تومان 887,571 تومان سفارش
fm 7,429,014 تومان 6,888,420 تومان 6,888,420 تومان سفارش
mx 3,184,137 تومان 3,184,137 تومان 3,184,137 تومان سفارش
ag 6,096,060 تومان 6,096,060 تومان 6,096,060 تومان سفارش
be 739,962 تومان 739,962 تومان 739,962 تومان سفارش
ch 1,036,458 تومان 1,036,458 تومان سفارش
cz 777,024 تومان 777,024 تومان سفارش
ie 2,088,252 تومان 2,088,252 تومان 2,088,252 تومان سفارش
je 4,421,880 تومان 4,421,880 تومان 4,421,880 تومان سفارش
lc 1,703,574 تومان 1,703,574 تومان 1,703,574 تومان سفارش
li 1,555,326 تومان 1,555,326 تومان سفارش
pl 473,499 تومان 1,036,458 تومان سفارش
uk 518,229 تومان 518,229 تومان سفارش
ge 1,777,698 تومان 1,777,698 تومان 1,777,698 تومان سفارش
لیست دامنه های رند
به محض پیدا کردن دامنه رند، در این قسمت براتون اضافه میکنیم.
domain
دامنه های ثبت شده

+ 19356

hosting
پسوند های پشتیبانی شده

+ 156

client
سابقه ثبت دامنه

بیش از 9 سال

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما پیرامون خدمات ثبت دامنه جی سرور

اغلب کاربران سوال می کنند که بعد از خرید هاست و دامنه چه باید کرد؟ در اولین گام می بایست منتظر باشید تا دامنه شما فعال شود و سپس نیم سرور هاست خود را روی دامنه مریوطه ست نمایید و مدت زمانی را برای نشر شدن نیم سرورها منتظر بمانید. اصولا اغلب کاربران بعد از ثبت سفارش تصور می کنند اتصال هاست و دامنه سریعا برقرار می شود. اما کمی بعد متوجه می شوند دامنه به هاست متصل نیست! اگر دامنه فعال شد، نیم سرورها را نیز به درستی ست کردید و از نشر آن نیز 24 ساعت گذشت اما همچنان سایت در دسترس قرار نگرفت این مورد را با پشتیبانی خود مطرح نمایید. در این آموزش از پایگاه دانش میزبان فا تصمیم داریم مراحل اتصال هاست و دامنه و دلایلی که موجب عدم اتصال هاست به دامنه می شوند را به طور کامل بررسی کنیم.

هر وب سایتی به یک آدرس قابل دسترس نیاز دارد، این آدرس همان نام دامنه‌ای است که برای سایت به ثبت می‌رسد و علاوه بر یکتا بودن می‌بایست پسوندی متناسب با فعالیت سایت باشد. همچنین ثبت دامنه با پسوند مرتبط با منطقه تجاری که به اصطلاح دامنه تجاری معروف است، در سئو سایت موثر خواهد بود. چرا که موتورهای جستجو مانند گوگل ربات های جستجوگر وب سایت‌هایی را در نتایج ابتدایی خود نشان می‌دهند که پسوند دامنه آن‌ها متناسب با منطقه جغرافیایی جستجوگر باشد.
1077
0
URL وب سایت چیست؟

در این مقاله، 3 بخش مهم ساختار URL ,fshdj و همچنین نحوه ارتباط هر یک از آن بخش‌ها به سایت وردپرس شرح داده و تجزیه و تحلیل شده است.

بیشتر بخوانید
1181
0
تنظیم Redirect در دایرکت ادمین

دایرکت ادمین یک قابلیت در پنل خود به نام Site Redirection در سطح فروشنده (reseller) دارد. در این راهنما، مراحل نحوه راه‌اندازی Redirect سایت شرح داده شده است.

بیشتر بخوانید
756
0
آموزش Redirect در cPanel

رابط redirect به شما امکان ارسال تمام بازدیدکنندگان یا ترافیک یک دامنه یا یک صفحه وب خاص را به یک دامنه جدید می‌دهد. در اینجا، انواع rediret در cPanel شرح داده شده است.

بیشتر بخوانید