خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1400/02/16 16:28 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 247,520 تومان 247,520 تومان 247,520 تومان
net 257,920 تومان 257,920 تومان 257,920 تومان
org 303,420 تومان 364,260 تومان 333,840 تومان
biz 415,740 تومان 415,740 تومان 415,740 تومان
work 178,542 تومان 178,542 تومان 178,542 تومان
agency 2,040,197 تومان 2,408,900 تومان 481,781 تومان
bid 807,690 تومان 4,038,450 تومان 807,690 تومان
company 595,140 تومان 793,520 تومان 198,380 تومان
holdings 2,578,940 تومان 5,157,880 تومان 1,289,470 تومان
institute 1,246,677 تومان 1,530,360 تومان 510,120 تومان
limited 3,174,080 تومان 2,380,560 تومان 793,520 تومان
money 3,284,606 تومان 7,651,800 تومان 765,180 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 247,520 تومان 247,520 تومان 247,520 تومان
net 257,920 تومان 257,920 تومان 257,920 تومان
org 303,420 تومان 364,260 تومان 333,840 تومان
info 104,520 تومان 416,000 تومان 416,000 تومان
asia 388,700 تومان 388,700 تومان 388,700 تومان
mobi 6,842,706 تومان 8,146,320 تومان 1,629,267 تومان
name 841,698 تومان 1,402,830 تومان 280,566 تومان
tel 405,340 تومان 405,340 تومان 405,340 تومان
biz 415,740 تومان 415,740 تومان 415,740 تومان
host 4,619,420 تومان 6,929,130 تومان 2,309,710 تومان
press 3,485,820 تومان 1,742,910 تومان 1,742,910 تومان
pro 142,740 تومان 427,180 تومان 427,180 تومان
run 4,987,554 تومان 1,076,920 تومان 538,460 تومان
site 5,681,884 تومان 1,615,380 تومان 807,690 تومان
wiki 5,058,690 تومان 5,781,360 تومان 722,670 تومان
website 2,720,640 تومان 2,720,640 تومان 544,128 تومان
work 178,542 تومان 178,542 تومان 178,542 تومان
xyz 29,900 تومان 318,760 تومان 318,760 تومان
academy 368,137 تومان 793,520 تومان 793,520 تومان
accountant 10,499,970 تومان 4,846,140 تومان 807,690 تومان
accountants 8,246,654 تومان 10,089,040 تومان 2,522,260 تومان
actor 4,109,014 تومان 4,676,100 تومان 935,220 تومان
adult 2,536,430 تومان 25,364,300 تومان 2,536,430 تومان
agency 2,040,197 تومان 2,408,900 تومان 481,781 تومان
apartments 4,038,450 تومان 2,692,300 تومان 1,346,150 تومان
audio 2,606,994 تومان 3,258,814 تومان 3,258,814 تومان
auto 391,092,000 تومان 325,910,000 تومان 65,182,000 تومان
band 1,586,757 تومان 566,800 تومان 566,800 تومان
bid 807,690 تومان 4,038,450 تومان 807,690 تومان
bike 283,117 تومان 765,180 تومان 765,180 تومان
black 4,858,880 تومان 6,247,540 تومان 1,249,511 تومان
blue 911,131 تومان 1,171,576 تومان 390,526 تومان
builders 2,295,540 تومان 1,530,360 تومان 765,180 تومان
business 2,054,651 تومان 410,930 تومان 205,465 تومان
cafe 2,621,164 تومان 1,558,700 تومان 779,350 تومان
camera 6,234,800 تومان 2,493,920 تومان 1,246,960 تومان
camp 5,384,600 تومان 5,384,600 تومان 1,346,150 تومان
capital 82,115,020 تومان 59,230,600 تومان 1,346,150 تومان
car 66,599,000 تومان 66,599,000 تومان 66,599,000 تومان
cards 3,825,900 تومان 3,060,720 تومان 765,180 تومان
care 1,133,600 تومان 2,295,540 تومان 765,180 تومان
center 141,417 تومان 538,460 تومان 538,460 تومان
careers 1,346,150 تومان 5,384,600 تومان 1,346,150 تومان
cars 532,792,000 تومان 599,391,000 تومان 66,599,000 تومان
chat 365,586 تومان 4,931,160 تومان 821,860 تومان
cheap 2,519,426 تومان 3,060,720 تومان 765,180 تومان
city 1,813,477 تومان 538,460 تومان 538,460 تومان
click 130,081 تومان 325,910 تومان 325,910 تومان
clinic 2,578,940 تومان 5,157,880 تومان 1,289,470 تومان
cloud 3,485,820 تومان 2,904,850 تومان 580,970 تومان
codes 184,210 تومان 1,275,300 تومان 1,275,300 تومان
coffee 821,860 تومان 821,860 تومان 821,860 تومان
company 595,140 تومان 793,520 تومان 198,380 تومان
computer 2,663,960 تومان 3,060,720 تومان 765,180 تومان
cooking 1,956,027 تومان 4,890,054 تومان 978,014 تومان
cool 3,258,814 تومان 3,060,720 تومان 765,180 تومان
country 3,257,956 تومان 3,257,956 تومان 814,492 تومان
credit 226,437 تومان 2,547,766 تومان 2,547,766 تومان
date 8,076,900 تومان 8,076,900 تومان 807,690 تومان
deals 765,180 تومان 765,180 تومان 765,180 تومان
delivery 2,717,806 تومان 3,740,880 تومان 1,246,960 تومان
dentist 1,133,317 تومان 1,133,317 تومان 1,133,317 تومان
design 1,190,280 تومان 1,190,280 تومان 1,190,280 تومان
digital 141,417 تومان 765,180 تومان 765,180 تومان
direct 368,420 تومان 765,180 تومان 765,180 تومان
directory 1,244,126 تومان 2,550,600 تومان 510,120 تومان
discount 765,180 تومان 765,180 تومان 765,180 تومان
dog 8,261,110 تومان 13,461,500 تومان 1,346,150 تومان
domains 5,753,020 تومان 7,396,740 تومان 821,860 تومان
download 807,690 تومان 6,461,520 تومان 807,690 تومان
email 110,527 تومان 510,120 تومان 510,120 تومان
energy 16,022,032 تومان 26,242,840 تومان 2,624,284 تومان
events 365,586 تومان 510,120 تومان 510,120 تومان
fail 765,180 تومان 765,180 تومان 765,180 تومان
faith 4,846,140 تومان 4,846,140 تومان 807,690 تومان
family 1,700,401 تومان 3,400,801 تومان 566,800 تومان
fans 554,898 تومان 277,449 تومان 277,449 تومان
fashion 7,906,860 تومان 5,534,802 تومان 790,686 تومان
fish 3,825,900 تومان 821,860 تومان 821,860 تومان
fishing 779,350 تومان 779,350 تومان 779,350 تومان
fit 978,014 تومان 978,014 تومان 978,014 تومان
flowers 2,606,994 تومان 3,258,814 تومان 3,258,814 تومان
football 4,959,500 تومان 495,950 تومان 495,950 تومان
gallery 524,290 تومان 524,290 تومان 524,290 تومان
gift 1,736,676 تومان 1,302,507 تومان 434,169 تومان
glass 1,232,790 تومان 1,232,790 تومان 1,232,790 تومان
global 5,823,870 تومان 7,765,161 تومان 1,756,797 تومان
gold 13,345,306 تومان 2,624,284 تومان 2,624,284 تومان
golf 5,495,126 تومان 10,769,200 تومان 1,346,150 تومان
green 325,627 تومان 1,629,267 تومان 1,629,267 تومان
group 3,854,241 تومان 4,336,020 تومان 481,781 تومان
help 260,445 تومان 651,537 تومان 651,537 تومان
hiphop 5,376,670 تومان 16,294,071 تومان 3,258,814 تومان
holdings 2,578,940 تومان 5,157,880 تومان 1,289,470 تومان
hosting 6,517,914 تومان 48,885,200 تومان 9,777,014 تومان
house 276,315 تومان 765,180 تومان 765,180 تومان
institute 1,246,677 تومان 1,530,360 تومان 510,120 تومان
insure 2,578,940 تومان 1,289,470 تومان 1,289,470 تومان
land 1,898,780 تومان 1,530,360 تومان 765,180 تومان
lease 3,740,880 تومان 1,246,960 تومان 1,246,960 تومان
life 110,527 تومان 765,180 تومان 765,180 تومان
live 110,527 تومان 566,800 تومان 566,800 تومان
limited 3,174,080 تومان 2,380,560 تومان 793,520 تومان
link 1,433,721 تومان 651,820 تومان 325,910 تومان
lol 3,518,138 تومان 1,954,610 تومان 651,537 تومان
love 2,890,680 تومان 2,168,010 تومان 722,670 تومان
management 2,040,480 تومان 2,040,480 تومان 510,120 تومان
market 819,780 تومان 819,780 تومان 819,780 تومان
media 276,315 تومان 765,180 تومان 765,180 تومان
men 9,947,340 تومان 2,295,540 تومان 765,180 تومان
mom 4,332,900 تومان 2,443,475 تومان 814,492 تومان
money 3,284,606 تومان 7,651,800 تومان 765,180 تومان
movie 39,888,680 تومان 54,554,500 تومان 7,793,500 تومان
online 56,397 تومان 994,734 تومان 994,734 تومان
space 28,057 تومان 2,125,500 تومان 708,500 تومان
shop 837,983 تومان 837,983 تومان 837,983 تومان
marketing 182,260 تومان 956,800 تومان 956,800 تومان
trade 865,540 تومان 865,540 تومان 865,540 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 814,060 تومان 814,060 تومان 814,060 تومان
cc 355,420 تومان 355,420 تومان 355,420 تومان
ca 346,320 تومان 346,320 تومان 346,320 تومان
de 215,020 تومان 215,020 تومان 215,020 تومان
ru 473,720 تومان 473,720 تومان 473,720 تومان
es 287,300 تومان 287,300 تومان
eu 332,800 تومان 332,800 تومان 332,800 تومان
me 90,740 تومان 455,261 تومان 455,261 تومان
mn 1,248,260 تومان 1,248,260 تومان 1,248,260 تومان
tv 829,140 تومان 829,140 تومان 829,140 تومان
us 319,020 تومان 319,020 تومان 319,020 تومان
ws 774,020 تومان 774,020 تومان 774,020 تومان
in 171,340 تومان 171,340 تومان 171,340 تومان
ae 1,123,460 تومان 1,123,460 تومان 1,123,460 تومان
am 1,032,201 تومان 1,032,201 تومان 1,032,201 تومان
at 394,420 تومان 394,420 تومان 394,420 تومان
bz 646,880 تومان 646,880 تومان 646,880 تومان
cn 698,100 تومان 698,100 تومان 698,100 تومان
fr 394,420 تومان 394,420 تومان 394,420 تومان
gg 1,831,440 تومان 1,831,440 تومان 1,831,440 تومان
it 546,260 تومان 546,260 تومان 546,260 تومان
nl 257,920 تومان 257,920 تومان 257,920 تومان
pw 537,680 تومان 637,780 تومان 637,780 تومان
dk 363,740 تومان 363,740 تومان
fm 3,046,160 تومان 2,824,380 تومان 2,824,380 تومان
mx 1,154,140 تومان 1,154,140 تومان 1,154,140 تومان
ag 2,499,380 تومان 2,499,380 تومان 2,499,380 تومان
be 303,420 تومان 303,420 تومان 303,420 تومان
ch 349,180 تومان 349,180 تومان 349,180 تومان
cz 273,260 تومان 273,260 تومان 273,260 تومان
ie 856,180 تومان 856,180 تومان 856,180 تومان
je 1,813,240 تومان 1,813,240 تومان 1,813,240 تومان
lc 698,620 تومان 698,620 تومان 698,620 تومان
li 637,780 تومان 637,780 تومان 637,780 تومان
pl 193,960 تومان 424,840 تومان
uk 212,680 تومان 212,680 تومان