سرور اختصاصی کانادا

  هارد پردازشگر حافظه موقت ترافیک پورت پشتیبانی قیمت
OCS-1 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon W3520
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 2.66 GHz
16 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 165000 تومان ماهیانه
1980000 تومان سالیانه
OCS-2 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon W3520
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 2.66 GHz
32 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 211000 تومان ماهیانه
2532000 تومان سالیانه
OCS-3 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon W3530
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 2.8 GHz
48 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 224000 تومان ماهیانه
2688000 تومان سالیانه
OCS-4 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon E3-1225 v2
Cores : 4, Threads : 4
Frequency : 3.2 GHz
32 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 188000 تومان ماهیانه
2256000 تومان سالیانه
OCS-5 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon E3-1245 v2
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.4 GHz
32 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 211000 تومان ماهیانه
2532000 تومان سالیانه
OCS-6 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon E3-1245 v2
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.4 GHz
32 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 224000 تومان ماهیانه
2688000 تومان سالیانه
OCS-7 3 x 120 GB SSD Intel Xeon E3-1225 v2
Cores : 4, Threads : 4
Frequency : 3.2 GHz
32 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 211000 تومان ماهیانه
2532000 تومان سالیانه
OCS-8 2 x 120 GB SSD Intel Xeon E3-1245 v2
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.2 GHz
32 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 224000 تومان ماهیانه
2688000 تومان سالیانه
OCS-9 2 x 120 GB SSD Intel Xeon E3-1245 v2
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.2 GHz
32 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 258000 تومان ماهیانه
3096000 تومان سالیانه
OCE-1 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon E5-1620 v2
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.7 GHz
64 گیگابایت بدون محدودیت 500 مگابایت 18 ساعت 386000 تومان ماهیانه
4632000 تومان سالیانه
OCE-2 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon E5-1650 v2
Cores : 6, Threads : 18
Frequency : 3.5 GHz
128 گیگابایت بدون محدودیت 500 مگابایت 18 ساعت 601000 تومان ماهیانه
7212000 تومان سالیانه
OCE-3 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon E5-2650 v2
Cores : 16, Threads : 32
Frequency : 3.4 GHz
128 گیگابایت بدون محدودیت 500 مگابایت 18 ساعت 915000 تومان ماهیانه
10980000 تومان سالیانه
OCE-4 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon E5-2670 v2
Cores : 20, Threads : 40
Frequency : 3.3 GHz
256 گیگابایت بدون محدودیت 500 مگابایت 18 ساعت 1354000 تومان ماهیانه
16248000 تومان سالیانه
OCH-1 2 x 2 TB SATA III AMD Opteron 4334
Cores : 6, Threads : 6
Frequency : 3.1 GHz
32 گیگابایت بدون محدودیت 500 مگابایت 18 ساعت 386000 تومان ماهیانه
4632000 تومان سالیانه