زبان:   فارسی
تلفن:  03134420301
ایمیل:  

سرور اختصاصی کانادا

...
 • پردازشگر :

 • فضا

 • حافظه موفت :

 • ترافیک

 • پورت

 • Raid

 • هزینه ستاپ(ماه اول) :

 • قیمت

OCS-1
 • Intel Xeon W3520

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 2.66 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 16 GB

 • بی نهایت

 • 250 Mbps

 • Soft Raid
 • 250000 تومان / راه اندازی

 • 162000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
OCS-2
 • Intel Xeon W3520

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 2.66 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 32 GB

 • بی نهایت

 • 250 Mbps

 • Soft Raid
 • 250000 تومان / راه اندازی

 • 208000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
OCS-3
 • Intel Xeon W3530

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 2.8 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 48 GB

 • بی نهایت

 • 250 Mbps

 • Soft Raid
 • 250000 تومان / راه اندازی

 • 221000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
OCS-4
 • Intel Xeon E3-1225 v2

  cores : 4, threads : 4, Frequency : 3.2 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 32 GB

 • بی نهایت

 • 250 Mbps

 • Soft Raid
 • 250000 تومان / راه اندازی

 • 185000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
OCS-5
 • Intel Xeon E3-1245 v2

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.4 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 32 GB

 • بی نهایت

 • 250 Mbps

 • Soft Raid
 • 250000 تومان / راه اندازی

 • 208000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
...
 • پردازشگر :

 • فضا

 • حافظه موفت :

 • ترافیک

 • پورت

 • Raid

 • هزینه ستاپ(ماه اول) :

 • قیمت

OCS-6
 • Intel Xeon E3-1245 v2

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.4 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 32 GB

 • بی نهایت

 • 250 Mbps

 • Hard Raid
 • 250000 تومان / راه اندازی

 • 221000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
OCS-7
 • Intel Xeon E3-1225 v2

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.2 GHz

 • 2 x 120 GB SSD

 • 32 GB

 • بی نهایت

 • 250 Mbps

 • Soft Raid
 • 250000 تومان / راه اندازی

 • 208000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
OCS-8
 • Intel Xeon E3-1245 v2

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.2 GHz

 • 2 x 120 GB SSD

 • 32 GB

 • بی نهایت

 • 250 Mbps

 • Soft Raid
 • 250000 تومان / راه اندازی

 • 221000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
OCS-9
 • Intel Xeon E3-1245 v2

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.2 GHz

 • 2 x 120 GB SSD

 • 32 GB

 • بی نهایت

 • 250 Mbps

 • Hard Raid
 • 250000 تومان / راه اندازی

 • 255000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
OCE-1
 • Intel Xeon E5-1620 v2

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.7 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 64 GB

 • بی نهایت

 • 500 Mbps

 • Soft Raid
 • 459000 تومان / راه اندازی

 • 383000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
...
 • پردازشگر :

 • فضا

 • حافظه موفت :

 • ترافیک

 • پورت

 • Raid

 • هزینه ستاپ(ماه اول) :

 • قیمت

OCE-2
 • Intel Xeon E5-1650 v2

  cores : 6, threads : 18, Frequency : 3.5 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 128 GB

 • بی نهایت

 • 500 Mbps

 • Soft Raid
 • 459000 تومان / راه اندازی

 • 598000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
OCE-3
 • Intel Xeon E5-2650 v2

  cores : 16, threads : 32, Frequency : 3.4 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 128 GB

 • بی نهایت

 • 500 Mbps

 • Soft Raid
 • 459000 تومان / راه اندازی

 • 912000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
OCE-4
 • Intel Xeon E5-2670 v2

  cores : 20, threads : 40, Frequency : 3.3 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 256 GB

 • بی نهایت

 • 500 Mbps

 • Soft Raid
 • 459000 تومان / راه اندازی

 • 1351000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
OCH-1
 • AMD Opteron 4334

  cores : 6, threads : 6, Frequency : 3.1 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 32 GB

 • بی نهایت

 • 500 Mbps

 • Soft Raid
 • 459000 تومان / راه اندازی

 • 383000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید