زبان:   فارسی
تلفن:  03134420301
ایمیل:  

سرور اختصاصی آلمان

...
 • پردازشگر :

 • فضا

 • حافظه موفت :

 • ترافیک

 • پورت

 • Raid

 • هزینه ستاپ(ماه اول) :

 • قیمت

HGE-1
 • Intel Core i7-4770

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.4 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 32 GB

 • 30 TB

 • 200 Mbps

 • Soft Raid
 • مهمان ما باشید!

 • 213000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
HGE-2
 • Intel Core i7-4770

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.4 GHz

 • 2 x 240 GB SSD

 • 32 GB

 • 30 TB

 • 200 Mbps

 • Soft Raid
 • مهمان ما باشید!

 • 256000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
HGE-3
 • Intel Core i7-4770

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.4 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 32 GB

 • 30 TB

 • 200 Mbps

 • Soft Raid
 • 300000 تومان / راه اندازی

 • 300000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
HGE-41
 • Intel Core i7-6700

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.4 GHz

 • 2 x 4 TB SATA III

 • 32 GB

 • 30 TB

 • 1 Gbps

 • Soft Raid
 • 408000 تومان / راه اندازی

 • 202000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
HGE-41
 • Intel Core i7-6700

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.4 GHz

 • 2 x 500 GB SSD

 • 32 GB

 • 30 TB

 • 1 Gbps

 • Soft Raid
 • 408000 تومان / راه اندازی

 • 202000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
...
 • پردازشگر :

 • فضا

 • حافظه موفت :

 • ترافیک

 • پورت

 • Raid

 • هزینه ستاپ(ماه اول) :

 • قیمت

HGE-41S
 • Intel Core i7-6700

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.4 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 64 GB

 • 30 TB

 • 1 Gbps

 • Soft Raid
 • 408000 تومان / راه اندازی

 • 202000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
HGE-41S
 • Intel Core i7-6700

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.4 GHz

 • 2 x 250 GB SSD

 • 64 GB

 • 30 TB

 • 1 Gbps

 • Soft Raid
 • 408000 تومان / راه اندازی

 • 202000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
HGE-51
 • Intel Core i7-6700

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.4 GHz

 • 2 x 4 TB SATA III

 • 64 GB

 • 30 TB

 • 1 Gbps

 • Soft Raid
 • 511000 تومان / راه اندازی

 • 253000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
HGE-51
 • Intel Core i7-6700

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.4 GHz

 • 2 x 500 GB SSD

 • 64 GB

 • 30 TB

 • 1 Gbps

 • Soft Raid
 • 511000 تومان / راه اندازی

 • 494000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
HGP-61
 • Intel Xeon E3-1275 v5

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.6 GHz

 • 2 x 4 TB SATA III

 • 64 GB

 • 30 TB

 • 1 Gbps

 • Soft Raid
 • 615000 تومان / راه اندازی

 • 305000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
...
 • پردازشگر :

 • فضا

 • حافظه موفت :

 • ترافیک

 • پورت

 • Raid

 • هزینه ستاپ(ماه اول) :

 • قیمت

HGP-61
 • Intel Xeon E3-1275 v5

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.6 GHz

 • 2 x 480 GB SSD

 • 64 GB

 • 30 TB

 • 1 Gbps

 • Soft Raid
 • 615000 تومان / راه اندازی

 • 633000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
HGP-91
 • Intel Xeon E5-1650 v3

  cores : 6, threads : 12, Frequency : 3.5 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 128 GB

 • 50 TB

 • 1 Gbps

 • Soft Raid
 • 473000 تومان / راه اندازی

 • 473000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
HGP-91
 • Intel Xeon E5-1650 v3

  cores : 6, threads : 12, Frequency : 3.5 GHz

 • 2 x 240 GB SSD

 • 128 GB

 • 50 TB

 • 1 Gbps

 • Soft Raid
 • 473000 تومان / راه اندازی

 • 473000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
HGP-121
 • Intel Xeon E5-1650 v3

  cores : 6, threads : 12, Frequency : 3.5 GHz

 • 2 x 4 TB SATA III

 • 256 GB

 • 50 TB

 • 1 Gbps

 • Soft Raid
 • 603000 تومان / راه اندازی

 • 603000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
HGP-121
 • Intel Xeon E5-1650 v3

  cores : 6, threads : 12, Frequency : 3.5 GHz

 • 2 x 480 GB SSD

 • 256 GB

 • 50 TB

 • 1 Gbps

 • Soft Raid
 • 603000 تومان / راه اندازی

 • 603000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید