سرور اختصاصی آلمان

  هارد پردازشگر حافظه موقت ترافیک پورت پشتیبانی قیمت
HGE-1 2 x 2 TB SATA III Intel Core i7-4770
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.4 GHz
32 گیگابایت 30 ترابایت 200 مگابایت 18 ساعت 216000 تومان ماهیانه
2592000 تومان سالیانه
HGE-2 2 x 240 GB SSD Intel Core i7-4770
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.4 GHz
32 گیگابایت 30 ترابایت 200 مگابایت 18 ساعت 259000 تومان ماهیانه
3108000 تومان سالیانه
HGE-3 2 x 2 TB SATA III Intel Core i7-920
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 2.66 GHz
32 گیگابایت 30 ترابایت 200 مگابایت 18 ساعت 303000 تومان ماهیانه
3636000 تومان سالیانه
HGE-41 2 x 4 TB SATA III Intel Core i7-6700
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.4 GHz
32 گیگابایت 30 ترابایت 1000 مگابایت 18 ساعت 205000 تومان ماهیانه
2460000 تومان سالیانه
HGE-41 2 x 500 GB SSD Intel Core i7-6700
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.4 GHz
32 گیگابایت 30 ترابایت 1000 مگابایت 18 ساعت 205000 تومان ماهیانه
2460000 تومان سالیانه
HGE-41S 2 x 2 TB SATA III Intel Core i7-6700
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.4 GHz
64 گیگابایت 30 ترابایت 1000 مگابایت 18 ساعت 205000 تومان ماهیانه
2460000 تومان سالیانه
HGE-41S 2 x 250 GB SSD Intel Core i7-6700
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.4 GHz
64 گیگابایت 30 ترابایت 1000 مگابایت 18 ساعت 205000 تومان ماهیانه
2460000 تومان سالیانه
HGE-51 2 x 4 TB SATA III Intel Core i7-6700
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.4 GHz
64 گیگابایت 30 ترابایت 1000 مگابایت 18 ساعت 256000 تومان ماهیانه
3072000 تومان سالیانه
HGE-51 2 x 500 GB SSD Intel Core i7-6700
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.4 GHz
64 گیگابایت 30 ترابایت 1000 مگابایت 18 ساعت 497000 تومان ماهیانه
5964000 تومان سالیانه
HGP-61 2 x 4 TB SATA III Intel Xeon E3-1275 v5
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.6 GHz
64 گیگابایت 30 ترابایت 1000 مگابایت 18 ساعت 308000 تومان ماهیانه
3696000 تومان سالیانه
HGP-61 2 x 480 GB SSD Intel Xeon E3-1275 v5
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.6 GHz
64 گیگابایت 30 ترابایت 200 مگابایت 18 ساعت 636000 تومان ماهیانه
7632000 تومان سالیانه
HGP-91 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon E5-1650 v3
Cores : 6, Threads : 12
Frequency : 3.5 GHz
128 گیگابایت 50 ترابایت 1000 مگابایت 18 ساعت 476000 تومان ماهیانه
5712000 تومان سالیانه
HGP-91 2 x 240 GB SSD Intel Xeon E5-1650 v3
Cores : 6, Threads : 12
Frequency : 3.5 GHz
128 گیگابایت 50 ترابایت 1000 مگابایت 18 ساعت 476000 تومان ماهیانه
5712000 تومان سالیانه
HGP-121 2 x 4 TB SATA III Intel Xeon E5-1650 v3
Cores : 6, Threads : 12
Frequency : 3.5 GHz
256 گیگابایت 50 ترابایت 1000 مگابایت 18 ساعت 606000 تومان ماهیانه
7272000 تومان سالیانه
HGP-121 2 x 480 GB SSD Intel Xeon E5-1650 v3
Cores : 6, Threads : 12
Frequency : 3.5 GHz
256 گیگابایت 50 ترابایت 1000 مگابایت 18 ساعت 606000 تومان ماهیانه
7272000 تومان سالیانه