Entrypoint و CMD دستورهایی در Dockerfile هستند که فرایند را در یک Docker image تعریف می‌کنند. بسته به اینکه چگونه می‌خواهید container خود را اجرا نمایید، می توانید از یکی یا هر دو دستور استفاده کنید.

یکی از تفاوت‌های این دو دستور این است که بر خلاف CMD، شما نمی‌توانید دستور ENTRYPOINT را فقط با افزودن پارامترهای خط فرمان جدید بازنویسی نمایید؛ بلکه باید دستور docker run را به همراه یک ساختار خاص تغییر دهید.

در این آموزش، نحوه بازنویسی کردن ENTRYPOINT با استفاده از دستور docker run شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب