آیا تا به حال هنگام کار با برنامه‌ای با خطای زیر رو به رو شده‌اید؟

upstream sent too big header while reading response header from upstream

ادامه‌ی مطلب