Docker imageها اجزای ضروری مورد نیاز برای ساخت Docker containerها هستند. اگرچه این دو ارتباط تنگاتنگی با هم دارند؛ اما تفاوت عمده‌ای بین image و container در docker وجود دارد.

Docker image، پایه و اساس یک container است. این imageها با نوشتن یکسری دستورات در Dockerfileها بطور خودکار ایجاد می‌شوند.

در واقع Image ها همانند نقشه‌های یک ساختمان می‌باشند و Container ها همانند ساختمان و یا ساختمان‌های ساخته شده از آن نقشه می‌باشند.

معمولاً پس از ساختن Docker image، کاربر می‌خواهد از کوچک ماندن سایز آن اطمینان حاصل کند؛ چرا که هرچه imageها کوچک‌تر باشد، سرعت ساخت و استقرار containerها افزایش می‌یابد. بنابراین، بسیار مهم است که اندازه image را همواره برروی حداقل نگه دارید.

به منظور یادگیری نحوه کوچک نگه داشتن سایز Docker imageهای خود به ادامه مطلب بروید.

ادامه‌ی مطلب