دستور Host، یک برنامه CLI ساده برای جستجوی DNS است که معمولاً برای تبدیل نام به آدرس‌های IP و برعکس استفاده می‌شود.

زمانی‌که هیچ آرگمان یا گزینه‌ای به همراه این دستور ارائه نشده باشد، دستور host خلاصه‌ای کوتاه از آرگومان‌ها و گزینه‌های خط فرمان خود را چاپ می‌کند.

شما می‌توانید با افزودن یک گزینه خاص یا نوع رکورد در دستور host، انواع رکوردها را در دامنه مشاهده کنید.

ادامه‌ی مطلب