حتماً شما نیز هنگام کار با لینوکس، بارها سیستم‌تان هنگ کرده است. این اتفاق معمولاً به دلیل سرریز مصرف حافظه فیزیکی یا RAM رخ می‌دهد.

به منظور درک حافظه Swap در لینوکس، در اینجا به شرح مفهوم RAM و نحوه واکنش سیستم لینوکس هنگام سرریز ظرفیت RAM پرداخته شده است.

ادامه‌ی مطلب