فرض کنید در سیستم‌تان فرآیندهای زمان‌بری در حال اجرا است و شما نمی‌خواهید که با بسته شدن ترمینال، این فرآیندها قطع شوند. برای رسیدن به این هدف، شما باید آن فرآیندها را از جدول فرآیندهای فعال حذف کنید. در این صورت، پس بسته شدن ترمینال، فرآیند kill یا قطع نمی‌شود.

ادامه‌ی مطلب