همانطور که می‌دانید، دستور Netstat (خلاصه network statistics) ابزاری برای خط فرمان است که می‌تواند، به منظور بررسی پیکربندی و فعالیت شبکه استفاده شود. در ابتدای نصب، دستور netcat در نسخه‌های 7و 8 سیستم RHEL  و  CentOS موجود نیست. در این آموزش، چگونگی راه‌اندازی فرمان netstat در این سیستم‌ها شرح داده شده است.

 

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: ایجاد کاربر SFTP بدون دسترسی Shell در CentOS / RHEL 8

 

نکته: بسیاری از دستورات شبکه‌های قدیمی لینوکس از بین رفته‌اند. با این حال، به طور خاص دستور Netstat با دستور "ss" جایگزین شده است که بصورت پیش فرض در دسترس است. اگر هنوز به هر دلیلی از دستور netstat استفاده می‌کنید، این نکته ممکن است به شما کمک کند.

 

رفع خطای "netstat command not found" در CentOS 8 و RHEL 8

در این بخش خواهید دید که چگونه می‌توان خطای “netstat command not found” را در نسخه‌های سرور CentOS 8 و RHEL 8 رفع نمود.

با اجرای دستور زیر خواهید فهمید که کدام بسته، دستور "netstat" را فراهم می‌کند:

# dnf provides */netstat

از دستور زیر نیز می‌توانید، استفاده نمایید،

# dnf whatprovides */netstat

در این صورت خروجی، مشابه دستور زیر خواهد بود:

net-tools-2.0-0.51.20160912git.el8.x86_64 : Basic networking tools
Repo    : BaseOS
Matched from:
Filename  : /usr/bin/netstat

 

همانطور که مشاهده می‌کنید، بسته “net-tools” دستور “netstat” را ارائه می‌دهد.

بنابراین، با اجرای دستور زیر به عنوان کاربر root، بسته net-tools را نصب نمایید:

# dnf install net-tools

در این صورت، خروجی به صورت زیر خواهد بود:

CentOS-8 - AppStream                                                           1.5 kB/s | 4.3 kB   00:02  
CentOS-8 - Base                                                              4.5 kB/s | 3.8 kB   00:00  
CentOS-8 - Extras                                                             1.7 kB/s | 1.5 kB   00:00  
Dependencies resolved.
==========================================================================================================================================================================
 Package                Architecture            Version                        Repository             Size
==========================================================================================================================================================================
Installing:
 net-tools               x86_64               2.0-0.51.20160912git.el8                BaseOS               323 k

Transaction Summary
==========================================================================================================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 323 k
Installed size: 1.0 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
net-tools-2.0-0.51.20160912git.el8.x86_64.rpm                                               253 kB/s | 323 kB   00:01  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                   170 kB/s | 323 kB   00:01   
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing    :                                                                         1/1 
 Installing    : net-tools-2.0-0.51.20160912git.el8.x86_64                                                    1/1 
 Running scriptlet: net-tools-2.0-0.51.20160912git.el8.x86_64                                                    1/1 
 Verifying    : net-tools-2.0-0.51.20160912git.el8.x86_64                                                    1/1 

Installed:
 net-tools-2.0-0.51.20160912git.el8.x86_64                                                                

Complete!

اکنون می‌توانید، از دستور netstat در سیستم CentOS 8 خود استفاده کنید.

 

رفع خطای “netstat command not found” درCentOS 7  و RHEL 7

با استفاده از دستور زیر می‌توان فهمید که کدام بسته، دستور "netstat" را فراهم می‌نماید:

$ yum provides */netstat

از دستور زیر نیز می‌توان به همین منظور استفاده کرد،

$ yum whatprovides */netstat

 

در این صورت، خروجی به صورت زیر خواهد بود:

yum provides */netstat
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.nbrc.ac.in
 * extras: mirror.nbrc.ac.in
 * updates: mirror.nbrc.ac.in
net-tools-2.0-0.17.20131004git.el7.x86_64 : Basic networking tools
Repo : base
Matched from:
Filename : /bin/netstat

همانطور که در خروجی بالا مشاهده می‌کنید، برای دستیابی به دستور netstat، باید بسته net-tools را نصب نمایید.

 

به منظور نصب ابزار net-tools به عنوان کاربر root، باید دستور زیر از ترمینال اجرا کنید:

$ sudo yum install net-tools

در این صورت، خروجی به صورت زیر خواهد بود:

Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.nbrc.ac.in
 * extras: mirror.nbrc.ac.in
 * updates: mirror.nbrc.ac.in
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package net-tools.x86_64 0:2.0-0.17.20131004git.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

========================================================================================================================================================================
 Package Arch Version Repository Size
========================================================================================================================================================================
Installing:
 net-tools x86_64 2.0-0.17.20131004git.el7 base 304 k

Transaction Summary
========================================================================================================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 304 k
Installed size: 917 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
net-tools-2.0-0.17.20131004git.el7.x86_64.rpm | 304 kB 00:00:05 
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Installing : net-tools-2.0-0.17.20131004git.el7.x86_64 1/1 
 Verifying : net-tools-2.0-0.17.20131004git.el7.x86_64 1/1

Installed:
 net-tools.x86_64 0:2.0-0.17.20131004git.el7

Complete!

 

اکنون می‌توانید از دستور “netstat” استفاده نمایید.

$ netstat

خروجی اجرای این دستور، مشابه زیر خواهد بود:

Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State 
tcp 0 0 server.ostechnix.com:ssh sk:54534 ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ] DGRAM 10304 /run/systemd/shutdownd
unix 2 [ ] DGRAM 10242 @/org/freedesktop/systemd1/notify
unix 5 [ ] DGRAM 6104 /run/systemd/journal/socket
unix 13 [ ] DGRAM 6106 /dev/log
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14013 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ] DGRAM 24798 
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17856 
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17874 
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15064

[...]

unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17878 
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17832 
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17841 
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14010 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14710 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ] DGRAM 11594 
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16500 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17809 
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17836 
unix 2 [ ] DGRAM 13906 
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17845

 

 

منبع:

ostechnix