Docker، یک پلتفرم دارای container است که به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید به سرعت برنامه‌های کاربردی را به صورت containerهای مستقل از سیستم عامل و جابه‌جاپذیر در سیستم‌های مختلف ساخته، آزمایش کرده و مستقر نمایید.

این پلتفرم یک ابزار اساسی برای مهندسی DevOps و یکپارچه سازی مداوم و موازی سازی تحویل برنامه‌ها است.

 

در این مقاله، نحوه لیست کردن containerها درDocker  شرح داده شده است.

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: نحوه اتصال به Docker Container

 

نمایش containerهای Docker  

دستور Docker برای نمایش containerها به شرح زیر است:

$ docker container ls [options]

نسخه‌های قدیمی Docker (یعنی از نسخه 1.13 به قبل)، برای لیست کردن containerها از دستور دیگری استفاده می‌کنند:

$ docker ps [options]

دستور فوق در نسخه‌های Docker جدیدتر نیز پشتیبانی می‌شود که در آن، دستور ps نشان‌دهنده container ls است.

 

برای نمایش container در حال اجرا، دستور docker konten ls را بدون هیچ گزینه دیگری اجرا نمایید:

$ docker container ls

خروجی چیزی شبیه به این خواهد بود:

Output:
CONTAINER ID  IMAGE    COMMAND         CREATED    STATUS    PORTS    NAMES
c8bded53da86  postgres   "docker-entrypoint.s…"  2 hours ago  Up 2 hours  5432/tcp  pg
571c3a115fcf  redis    "docker-entrypoint.s…"  4 hours ago  Up 4 hours  6379/tcp  cache
05ef6d8680ba  nginx    "nginx -g 'daemon of…"  2 hours ago  Up 2 hours  80/tcp   web

 

هر خط از خروجی شامل ستون‌های زیر می‌باشد:

Container ID: رشته الفبایی منحصر به فرد که هر container را مشخص می‌کند.

Image: فایل Image مربوط به Docker که برای ایجاد container استفاده می‌شود.

Command: دستوری که هنگام راه‌اندازی container اجرا می‌شود.

Created: زمان ایجاد container را نشان می‌دهد.

Status: وضعیت container را نشان می‌دهد.

Ports: پورت‌های منتشر شده container را نشان می‌دهد.

Name: نام container را نشان می‌دهد.

 

در صورت عدم وجود containerهای در حال اجرا، فقط خط هدر نمایش داده می‌شود.

گزینه a ،--all- به docker konten ls می‌گوید لیستی از تمام containerها را نمایش دهد:

$ docker container ls -a
Output:
CONTAINER ID  IMAGE    COMMAND         CREATED    STATUS          PORTS    NAMES
b28cbaa91f15  couchbase  "/entrypoint.sh couc…"  5 hours ago  Exited (0) 3 hours ago        db
c8bded53da86  postgres   "docker-entrypoint.s…"  2 hours ago  Up 2 hours        5432/tcp  pg
571c3a115fcf  redis    "docker-entrypoint.s…"  4 hours ago  Up 4 hours        6379/tcp  cache
05ef6d8680ba  nginx    "nginx -g 'daemon of…"  2 hours ago  Up 2 hours        80/tcp   web

 

به‌طور پیش فرض، ستون‌هایی با طول بیش از یک حد مشخص، کوتاه می‌شوند. برای غیرفعال کردن این کار از گزینه no-trunc-- استفاده کنید:

$ docker container ls --no-trunc

برای نمایش فقط شناسه containerها از گزینه q ،--quiet- استفاده نمایید:

$ docker container ls -q
Output:
c8bded53da86
571c3a115fcf
05ef6d8680ba

گزینه format-- به شما امکان می‌دهد تا خروجی را با استفاده از یک الگوی Go قالب بندی کنید. به‌عنوان‌مثال، برای چاپ تنها نام و وضعیت containerها، باید دستور زیر را اجرا نمایید:

$ docker container ls --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'
Output:
NAMES  STATUS
pg    Up 2 hours
cache  Up 4 hours
web   Up 2 hours

 

برای مشاهده اندازه containerها از گزینه s ،--size- استفاده کنید:

$ docker container ls -s

هر خط شامل ستونی با نام SIZE است که اندازه container را نشان می‌دهد:

Output:
CONTAINER ID  IMAGE    COMMAND         CREATED    STATUS    PORTS    NAMES  SIZE
c8bded53da86  postgres   "docker-entrypoint.s…"  2 hours ago  Up 2 hours  5432/tcp  pg    63B (virtual 394MB)
571c3a115fcf  redis    "docker-entrypoint.s…"  4 hours ago  Up 4 hours  6379/tcp  cache  0B (virtual 98.2MB)
05ef6d8680ba  nginx    "nginx -g 'daemon of…"  2 hours ago  Up 2 hours  80/tcp   web   2B (virtual 126MB)

گزینه last ،-n-- به این دستور می‌گوید، به تعداد nتا container ایجاد شده آخر را به همراه همه حالت‌ها نشان دهد. به‌عنوان‌مثال، برای مشاهده دو containerها ایجاد شده آخر، باید دستور زیر را اجرا نمایید:

$ docker container ls -n 2
Output:
CONTAINER ID  IMAGE    COMMAND         CREATED    STATUS          PORTS    NAMES
b28cbaa91f15  couchbase  "/entrypoint.sh couc…"  5 hours ago  Exited (0) 3 hours ago        db
c8bded53da86  postgres   "docker-entrypoint.s…"  2 hours ago  Up 2 hours        5432/tcp  pg

 

همچنین برای نمایش تنها جدیدترین container ایجاد شده، از گزینه latest ،-l-- استفاده نمایید که مشابه n 1- عمل می‌کند:

$ docker container ls -l

گزینه filter ،-f-- به شما امکان می‌دهد، خروجی را بر اساس معیارهای خاصی فیلتر نمایید. به عنوان مثال، برای مشاهده تنها containerهای دارای وضعیت exited، باید از دستور زیر استفاده کنید:

$ docker container ls -f "status=exited"
Output:
CONTAINER ID  IMAGE    COMMAND         CREATED    STATUS          PORTS    NAMES
b28cbaa91f15  couchbase  "/entrypoint.sh couc…"  5 hours ago  Exited (0) 3 hours ago        db

فیلتر‌های پشتیبانی شده دیگری نیز وجود دارد که برای یادگیری آن‌ها باید مستندات Docker را بررسی نمایید.

 

 

منبع:

linuxize