howto-change-default-SSH-port-on-ESXi-6اگر شما مایل به غیر فعال کردن SSH در سرور خود نیستید ، با طی کردن مراحل زیر میتوانید پورت پیشفرض (22) را برای امنیت بیشتر تغییر دهید .

چنانچه از نسخه ی ESXi 5 استفاده میکنید ، میتوانید از این آموزش استفاده کنید .

1. برای شروع کار نیاز است تا ۲ فایل را کپی کنید و محتوای آن را تغییر دهید .

 

البته فایل ها را به صورت کامل کپی نکنید ، چرا که سطح دسترسی فایل ها فقط خواندنی ( read-only ) است که اجازه ی تغییر را نمی دهد . برای همین محتوای این دو فایل را در فایل های جدید کپی کنید .

با استفاده از دستور cd به مسیر VMFS volume بروید : ( /vmfs/volumes ) :

cd /vmfs/volume/datastore1

با استفاده از دستور cat محتوای دو فایل service.xml و services را در فایل هایی با اسم مشابه در مسیری که هستید، بریزید :

cat /etc/vmware/firewall/services.xml > ./service.xml
cat /etc/services > ./services

2. با استفاده از ویرایشگری که استفاده میکنید ، فایل service.xml که جدید ایجاد کردید را باز کنید :

ویرایشگر استفاده شده در اینجا ، ویرایشگر nano است . (اگر نانو بر روی سرور شما نصب نیست به این مقاله مراجعه کنید)

nano service.xml

باید مقداری مشابه زیر در فایل وجود داشته باشد :

<id>sshServer</id>

که در کنار آن مقدار پورت را مشاهده خواهید کرد :

<port>22</port>

مقدار آن را ، با پورت دلخواهی که در نظر گرفتید ، جایگزین کنید . پورت انتخابی باید یک عدد از 0 تا 65536 باشد که توسط هیچ نرم افزار دیگری در حال استفاده نباشد .

فایل را با استفاده از کلید ترکیبی Ctrl + o ذخیره کنید و با کلید ترکیبی ctrl + x از نانو خارج شوید .

3. فایل services را با ویرایشگر باز کنید :

nano services

به دنبال متنی شبیه به متن زیر در فایل باشید :

ssh   22/tcp   # SSH Remote Login Protocol
ssh   22/udp   # SSH Remote Login Protocol

اکنون مقدار های روبه روی هر کدام را با مقدار پورتی که در فایل قبلی وارد کردید ، جایگزین کنید .

فایل را ذخیره کنید و خارج شوید .

4. حال باید فایل /etc/rc.local.d/local.sh را ویرایش کنید و مسیر فایل های جدید با مسیر های قبلی آن جایگزین کنید تا مطمئن شوید تنظیمات جدید که ایجاد کردید ، اعمال میشوند :

nano /etc/rc.local.d/local.sh

اگر برای اولین بار است که این فایل را ویرایش میکنید ، محتوایی در این فایل وجود ندارد ، محتوای زیر را در آن کپی کنید :

/sbin/cp path to service.xml file /etc/vmware/firewall/service.xml
/sbin/esxcli network firewall refresh
/sbin/cp path to services file /etc/services
/sbin/kill -HUP `cat /var/run/inetd.pid`

بجای cp path to service.xml ، مسیر فایل جدید service.xml و بجای cp path to services file هم باید مسیر فایل جدید services را جایگزین کنید .

سرور را با استفاده از دستور reboot ، مجددا راه اندازی نمایید تا تغییرات جدید اعمال شوند .

 

منبع : considerednormal