تغییر نام سرور

نام سرور در هنگام نصب سیستم عامل تنظیم میشود ولی این امکان وجود دارد تا هر زمان نیاز باشد تغییر یابد .نام سرور شما باید یکتا با www شروع نشود . نام هاست هیچ ارتباطی با سایت شما و ایمیل سرویس شما ندارد .

 

در تمامی دستورات باید مقدار example_hostname را با مقدار دلخواه جایگزین کنید .

سیستم عامل های Arch / CentOS 7 / Debian 8 / Fedora / Ubuntu 16.04

hostnamectl set-hostname example_hostname

سیستم عامل های Debian 7 / Slackware / Ubuntu 14.04

echo "example_hostname" > /etc/hostname
hostname -F /etc/hostname

سیستم عامل CentOS 6

echo "HOSTNAME=example_hostname" >> /etc/sysconfig/network
hostname "hostname"

سیستم عامل Gentoo

echo "HOSTNAME=\"example_hostname\"" > /etc/conf.d/hostname
/etc/init.d/hostname restart

 

در پایان اجرای هر دستور ، با اجرای دستور hostname از صحت اجرا اطمینان حاصل کنید .

 

منبع : linode