howto-fix-MySQL-is-running-but-PID-file-could-not-be-found

MySQL یکی از رایج ترین برنامه پایگاه داده است . زمان هایی وجود دارد که برای اعمال تغییرات جدید ، نیاز است تا MySQL را راه اندازی مجدد کنیم ، اما ممکن است در حین راه اندازی مجدد شما با خطایی مواجه شوید :

MySQL is running but PID file could not be found

ممکن است خطای فوق ناشی از پر شدن فضای سرور ، رسیدن به تعداد فایل های مجاز در پارتیشن و یا خراب شدن فایل های موتور innodb، باشد .

با طی کردن مراحل ، میتوانید خطا را برطرف کنید.

 

1. از طریق SSH و با کاربر اصلی (root) وارد سرور شوید .

2. با استفاده از دستور mkdir یک پوشه در مسیر /var/run/mysql ایجاد کنید :

mkdir /var/run/mysql

3. با استفاده از دستور touch فایلی با نام mysqld.pid ایجاد کنید :

touch mysqld.pid

4. با استفاده از دستور chown ، سطح دسترسی فایل جدید ایجاد شده را تغییر دهید :

chown mysql:mysql mysqld.pid

5. سرویس MySQL را برای اعمال تغییرات جدید راه اندازی مجدد کنید .

 

منبع : geeksterminal