احتمالاً زمان‌هایی برای شما پیش آمده است که بخواهید داخل تعداد زیادی فایل PDF که در چندین پوشه و دایرکتوری قرار دارند، کلمات خاصی را جستجو کنید. یکی از راه‌های آسان برای این کار، ادغام این فایل‌های PDF است؛ بطوریکه همه آن فایل‌ها در یک فایل قرار گیرند. با این کار زمان جستجوی فایل‌های PDF شما که ممکن است در پوشه‌ها و دایرکتوری‌ها مختلف باشد، به حداقل می‌رسد.

 

ابزارهای مختلفی برای ادغام فایل‌های pdf در لینوکس ارائه شده است که در این مقاله، به چندین مورد آن در Ubuntu 18.04 پرداخته می‌شود.

 

1. استفاده از pdfunite

Pdfunite، ابزار مفیدی است که می‌تواند برای ادغام چندین فایل PDF استفاده شود. این ابزار، بخشی از بسته poppler-utils است؛ بنابراین با نصب برنامه poppler-utils، در نهایت ابزار pdfunite را نیز خواهید داشت.

به منظور نصب بسته poppler-utils کافیست دستور زیر را وارد نمایید.

apt install poppler-utils

در این صورت خروجی به صورت زیر خواهد بود:

Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  fontconfig-config fonts-dejavu-core libcairo2 libfontconfig1 liblcms2-2 libpixman-1-0 libpoppler58
  libxcb-render0 libxcb-shm0 libxrender1
Suggested packages:
  liblcms2-utils poppler-data
The following NEW packages will be installed:
  fontconfig-config fonts-dejavu-core libcairo2 libfontconfig1 liblcms2-2 libpixman-1-0 libpoppler58
  libxcb-render0 libxcb-shm0 libxrender1 poppler-utils

سپس سیستم را به صورت زیر به روز کنید.

apt update

 

در اینجا، داخل پوشه downloads، دو فایل PDF زیر را داریم:

linux_for_beginners.pdf

linux_for_beginners_2.pdf

در اینجا می‌خواهیم آن‌ها را با استفاده از ابزارهای معرفی شده ادغام نماییم.

ساختار دستور pdfunite به صورت زیر می‌باشد.

pdfunite file1.pdf file2.pdf merged_output.pdf

دستور ادغام pdfunite برای دو فایل بالا به صورت زیر است:

pdfunite linux_for_beginners.pdf linux_for_beginners_2.pdf merged_output.pdf

با اجرای دستور بالا، اخطار زیر را در خروجی دریافت خواهید کرد؛ اما نگران نباشید. فایل‌ها به درستی ادغام شده‌اند.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، در انتها فایل خروجی merged_output.pdf ایجاد شده است.

توجه: فایل‌هایی که می‌خواهید ادغام کنید، باید در همان دایرکتوری باشند که pdfunife در آن اجرا می‌شود.

 

2. استفاده از ابزار pdftk

Pdftk، یکی دیگر از ابزارها است که می‌تواند برای ادغام فایل‌های PDF در اوبونتو 18.04 استفاده شود. به منظور نصب pdftk در اوبونتو 18.04، ابتدا باید مخزن pdftk را با دستور زیر اضافه کنید.

add-apt-repository ppa:malteworld/ppa

خروجی این دستور به صورت زیر خواهد بود:

More info: https://launchpad.net/~malteworld/+archive/ubuntu/ppa
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel adding it.

Hit:1 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu bionic InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [83.2 kB]
Hit:3 http://ke.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Get:4 http://ke.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Hit:5 http://ppa.launchpad.net/dawidd0811/neofetch/ubuntu bionic InRelease
Hit:6 http://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
Get:7 http://ppa.launchpad.net/malteworld/ppa/ubuntu bionic InRelease [15.3 kB]
Hit:8 http://linux.teamviewer.com/deb preview InRelease
Get:9 http://ke.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Hit:10 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic InRelease

سپس، با دستور زیر سیستم اوبونتوی خود را به روز نمایید.

 apt update

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: 10 روش برای مشاهده فرمت های مختلف فایل در لینوکس

 

پس از به روزرسانی موفقیت آمیز سیستم خود، ابزار pdftk را به صورت زیر نصب کنید.

apt install pdftk

پس از تکمیل نصب pdftk، اکنون می‌توانید به منظور ادغام فایل‌ها، دستور pdftk را فراخوانی نمایید. این دستور مطابق زیر استفاده می‌شود.

pdftk file1.pdf file2.pdf  cat output merged_output.pdf

دستور pdftk برای فایل‌های بالا به صورت زیر است:

pdftk Linux_for_beginners.pdf Linux_for_beginners_2.pdf cat output merged_output.pdf

 

3. استفاده از ابزار Convert

به منظور استفاده از دستور convert، ابتدا آن را با استفاده از دستور زیر نصب نمایید:

apt install imagemagick

خروجی این دستور به صورت زیر خواهد بود:

The following packages will be upgraded:
  imagemagick
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 494 not upgraded.
Need to get 14.2 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://ke.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 imagemagick amd64 8:6.9.7.4+dfsg-16ubuntu6.3 [14.2 kB]
Fetched 14.2 kB in 2s (8,300 B/s)
(Reading database ... 142831 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../imagemagick_8%3a6.9.7.4+dfsg-16ubuntu6.3_amd64.deb ...
Unpacking imagemagick (8:6.9.7.4+dfsg-16ubuntu6.3) over (8:6.9.7.4+dfsg-16ubuntu5) ...
Setting up imagemagick (8:6.9.7.4+dfsg-16ubuntu6.3) ...

پس از نصب موفقیت آمیز، اکنون می‌توانید فایل‌هایPDF خود را با استفاده از دستور زیر ادغام کنید.

convert file1.pdf file2.pdf merged_output.pdf

این دستور برای فایل‌های بالا به صورت زیر خواهد بود.

convert Linux_for_beginners.pdf Linux_for_beginners_2.pdf output.pdf

خروجی این دستور به صورت زیر خواهد بود:

 

به منظور ادغام صفحات خاصی از یک فایل PDF واحد، باید شماره صفحات مورد نظر را در براکت "[]" به همراه نام فایل به دستور convert منتقل نمایید. به عنوان مثال برای ادغام صفحه 5 از فایل اول با صفحات 6 و 9 در فایل دوم، دستور زیر را وارد کنید:

convert file1.pdf[4] file2.pdf[6,9] merged_pages.pdf

این دستور برای فایل‌های ما به صورت زیر خواهد بود:

convert Linux_for_beginners.pdf[4] Linux_for_beginners_2.pdf[6,9] merged_pages.pdf

خروجی دستور به صورت زیر است:

 

به عنوان مثال دیگر، شما می‌توانید 5 صفحه اول فایل اول را با 10 صفحه اول فایل دیگر ادغام کنید. بدین منظور کافیست دستور زیر را وارد نمایید.

convert file1.pdf[0-4] file2.pdf[0-9] merged_page_ranges.pdf

این دستور برای فایل‌های ما به صورت زیر خواهد بود:

convert Linux_for_beginners.pdf[0-4] Linux_for_beginners_2.pdf[0,9] merged_page_ranges.pdf

4. استفاده از Ghostscript

شما می‌توانید از ghostscript (gs) نیز به منظور ادغام فایل‌های PDf در اوبونتو 18.04 استفاده کنید.

بدین منظور، در ابتدا برای نصب ghostscript باید دستور زیر را وارد نمایید:

 apt install ghostscript

دستورالعمل استفاده از ghostscript به منظور ادغام دو فایلPDF به صورت زیر است:

gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=combine.pdf -dBATCH file1.pdf file2.pdf

در مثال بالا، sOUTPUTFILE نشان دهنده فایل خروجی و dBATCH نشان دهنده فایل‌های PDFای است که باید ادغام شوند.

-sOUTPUTFILE denotes the output file

-dBATCH denotes the pdf documents to be merged

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: بازیابی (ریکاوری) فایل‌های حذف شده در لینوکس با ابزار TestDisk

 

این دستور برای فایل‌های ما به صورت زیر خواهد بود.

gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=combine.pdf -dBATCH Linux_for_beginners.pdf Linux_for_beginners_2.pdf

خروجی دستور به صورت زیر است:

GPL Ghostscript 9.22 (2017-10-04)
Copyright (C) 2017 Artifex Software, Inc.  All rights reserved.
This software comes with NO WARRANTY: see the file PUBLIC for details.
Processing pages 1 through 29.
Page 1
Page 2
Loading NimbusSans-Regular font from /usr/share/ghostscript/9.22/Resource/Font/NimbusSans-Regular... 5056280 3684544 3235592 1819445 3 done.
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8

 

5. استفاده از pdfsam

Pdfsam، یک ابزار رابط کاربری گرافیکی (GUI) ساده و آسان است که برای ادغام، جداسازی، چرخش، ویرایش و امضای فایل‌های PDF استفاده می‌شود. به منظور استفاده از آن، ابتدا باید آن را به صورت زیر نصب کنید:

apt install openjdk-8-jre libopenjfx-jni libopenjfx-java openjfx

پس از نصب موفقیت آمیز، فایل /etc/environment را ایجاد کرده

nano /etc/environment

و با اضافه کردن خط زیر، متغیر JAVA_HOME را در آن تعریف نمایید:

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/"

سپس فایل را ذخیره کرده و خارج شوید.

پس از آن، فایل را مجدداً بارگیری نمایید.

source /etc/environment

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: مخفی کردن فایل ها و پوشه ها در اوبونتو

 

سپس، فایل بسته دبیان را از سایت رسمی pdfsam دانلود کنید.

wget https://github.com/torakiki/pdfsam/releases/download/v3.3.6/pdfsam_3.3.6-1_all.deb

و فایل deb را به صورت زیر، با استفاده از دستور dpkg نصب نمایید.

dpkg -i pdfsam_3.3.6-1_all.deb

خروجی دستور به صورت زیر خواهد بود:

(Reading database ... 146399 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack pdfsam_3.3.6-1_all.deb ...
Unpacking pdfsam-basic (3.3.6-1) over (3.3.6-1) ...
Setting up pdfsam-basic (3.3.6-1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-9) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...

برای راه‌اندازی pdfsam کافیست دستور زیر را اجرا کنید:

pdfsam

 

پس از آن، به منظور ادغام فایل‌ها، برروی "Merge" کلیک کرده و فایل‌های مورد نظر را در بخش ارائه شده برای ادغام قرار دهید.

 

شما می‌توانید ویژگی‌های دیگری را نیز در بخش "Merge Settings" مشخص کنید و پس از پایان کار بر روی آیکون "Run" در پایین صفحه کلیک نمایید. پس از اتمام فرآیند، صدای "ding" را می‌شنوید که به شما اطلاع می‌دهد، روند ادغام کامل شده است.

 

 

 

منبع:

linoxide