شما میتوانید فقط در 5 مرحله رمز عبور ریشه(Root) پایگاه داده Mysql خود را بازیابی کنید.این مراحل عبارتند از:

  1. متوقف کردن پروسس Mysql
  2. راه اندازی پروسس Mysql با پارامتر skip-grant-tables
  3. وارد شدن به Mysql با کاربر root بدون نیاز به کلمه عبور
  4. تنظیم کردن یک کلمه عبور جدید برای کاربر root در تنظیمات Mysql
  5. ریستارت کردن پروسس Mysql برای ادامه فعالیت عادی خود

در ادامه ما قدم به قدم شما را برای انجام مراحل را با دستوراتشان راهنمایی میکنیم.

 

قبل از هر چیزی لازم است تا شما با کاربر root به ssh یا terminal متصل شوید.

متوقف کردن پروسس Mysql

service mysql stop

و تقریبا باید این متن را دریافت کنید:

Stopping MySQL database server: mysqld.

راه اندازی پروسس Mysql با پارامتر skip-grant-tables

mysqld_safe --skip-grant-tables &

و تقریبا باید این متن را دریافت کنید:

[1] 5988
Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
mysqld_safe[6025]: started

وارد شدن به Mysql با کاربر root بدون نیاز به کلمه عبور

mysql -u root

و خروجی تقریبی:

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.1.15-Debian_1-log
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>

تنظیم کردن یک کلمه عبور جدید برای کاربر root در تنظیمات Mysql

mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD("NEW-ROOT-PASSWORD") where User='root';
mysql> flush privileges;
mysql> quit

کلمه عبور جدید را جایگزین NEW-ROOT-PASSWORD در داخل دستور قبل از اجرای آن بکنید.

ریستارت کردن پروسس Mysql برای ادامه فعالیت عادی خود

service mysql restart

و حالا اگر همه کار هارا درست انجام داده باشید بعد اجرای این دستور و وارد کردن کلمه عبور باید به Mysql متصل بشوید:

mysql -u root -p

منبع: www.cyberciti.biz