هنگامی‌که Docker containerها ایجاد می‌شوند، سیستم به طور خودکار یک شماره شناسه منحصر به فرد (UUID) به هر container اختصاص می‌دهد تا از هرگونه تعارض نام‌گذاری جلوگیری کرده و خودکارسازی بدون دخالت انسان را بهبود بخشد.

در این مقاله، نحوه شناسایی آسان Docker containerها و نامگذاری یا تغییر نام آن‌ها در لینوکس شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب