هدف این مقاله، آموزش نحوه ردیابی وضعیت ارسال ایمیل شما است. به منظور دنبال کردن این راهنما، برخی از توانایی‌های خواندن از طریق لاگ سیستم مورد نیاز است.

ادامه‌ی مطلب