یکی از راه‌های نصب برنامه جدید در در لینوکس، استفاده از PPA یا همان ( Personal Package Archive ) می‌باشد.

به عنوان مثال، اگر مقاله « آماده سازی ابونتو برای توسعه وب » را خوانده باشید، هنگام نصب PHP،  ما مخزن "ondrej/php" را به لیست مخازن سیستم اضافه کردیم و سپس اقدام به نصب PHP کردیم. هنگامی که میخواهیم یک مخزن جدید اضافه کنیم، از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

sudo add-apt-repository ppa:some/ppa

اما ممکن است با خطای زیر مواجه شویم:

در این مقاله می‌خواهیم روش حل این خطا را مورد بررسی قرار دهیم.

 

حل خطای sudo: add-apt-repository: command not found :

راه حل بسیار ساده است! بسته (پکیج) add-apt-repository در سیستم شما نصب نیست! اما اگر شما دستور "sudo apt-get install add-apt-repository" را اجرا کنید، نمی‌توانید این بسته را نصب کرد؛ روش نصب این بسته کمی متفاوت است. برای نصب این بسته، ابتدا ترمینال لینوکس اوبونتو یا دبیان خود را باز کنید؛ سپس دستور زیر را اجرا کنید:

sudo apt-get install software-properties-common -y

خروجی دستور بالا، مشابه زیر است:

Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
 software-properties-common
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 9,912 B of archives.
After this operation, 197 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 software-properties-common all 0.96.24.32.5 [9,912 B]
Fetched 9,912 B in 2s (5,685 B/s)           
Selecting previously unselected package software-properties-common.
(Reading database ... 265950 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../software-properties-common_0.96.24.32.5_all.deb ...
Unpacking software-properties-common (0.96.24.32.5) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2) ...
Processing triggers for dbus (1.12.2-1ubuntu1) ...
Setting up software-properties-common (0.96.24.32.5) ...

بعد از اینکه شما بسته "software-properties-common" را نصب کردید، باید دستور زیر را اجرا کنید تا لیست بسته‌های موجود در مخازن شما بروزرسانی شود:

sudo apt-get update

حال که دستور بالا را اجرا کردید، می‌توانید بسته مورد نیاز خود را با دستور زیر به سیستم خود اضافه کنید:

sudo add-apt-repository ppa:some/ppa

عنوان بسته خود را با "some/ppa" جایگزین کنید.

نکته امنیتی: در افزودن بسته‌های "PPA" به سیستم خود دقت کنید؛ از مخازن غیرمعتبر و ناشناخته استفاده نکنید.