پیدا کردن آی پی در ابونتو

برای پیدا کردن آی پی و اطلاعات شبکه که در حال حاظر به شما اختصاص داده شده ، میتوانید از محیط دستورات لینوکس ( ترمینال ) و یا رابط گرافیکی تنظیمات شبکه استفاده کنید .

 

اطلاعات شبکه از طریق محیط دستورات

استفاده از دستور ip:

محیط دستورات لینوکس (ترمینال) را باز کنید و دستور ip را اجرا کنید :

ip a list
ip a list eth0
ip a list eth1

خروجی دستورات بالا شبیه تصویر خواهد بود :

پیدا کردن آی پی در سیستم عامل ابونتو

پیدا کردن آدرس Gateway :

برای پیداکردن Gateway پیشفرض آی پی از دستور زیر استفاده کنید :

ip r

خروجی دستور شبیه به مقدار زیر خواهد بود :

default via 192.168.1.254 dev eth1 proto static 
169.254.0.0/16 dev eth1 scope link metric 1000 
172.16.33.0/24 dev vmnet8 proto kernel scope link src 172.16.33.1 
192.168.1.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.1.5 metric 1 
192.168.136.0/24 dev vmnet1 proto kernel scope link src 192.168.136.1

نام های سرور در فایلی در مسیر /etc/resolv.conf قرار دارند . با استفاده از دستور cat محتویات فایل را مشاهده خواهید کرد :

cat /etc/resolv.conf

خروجی دستور شبیه تصویر خواهد بود :

پیدا کردن نام های سرور (DNS Server)

پیدا کرن آی پی از طریق دستور ifcofig

علاوه بر دستور قبل ، میتوانید از طریق دستور ifcofig به اطلاعات شبکه دسترسی یابید :

ifconfig
ifconfig eth0
ifconfig eth1

خروجی دستور شبیه تصویر خواهد بود :

پیدا کرن آی پی از طریق دستور ifcofig

اطلاعات شبکه از طریق محیط گرافیکی

بر روی آیکون شبکه در گوشه راست بالایی صفحه راست کلیک کنید و گزینه ی Connection information را انتخاب کنید :

اطلاعات شبکه از طریق محیط گرافیکی

در پنجره ی جدید باز شده ، شما اطلاعات شبکه شامل آی پی، Gateway و نام های سرور (DNS) را مشاهده خواهید کرد :

اطلاعات شبکه از طریق محیط گرافیکی

 

 

منبع : cyberciti