مک آدرس در سیستم های لینکوس

مک‌آدرس و یا آدرس فیزیکی (MAC address، Media Access Control address) نشانی است که به صورتسخت‌افزاری در کارت واسط شبکه در کارخانه حک شده‌است. این نوع آدرس دهی موجب شناسایی منحصر به فرد کارت واسط شبکه در بین کارت‌ها می‌شود و برای ارتباط در لایه فیزیکی استفاده می‌شود. استاندارد این آدرس‌دهی توسط انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) تعیین شده‌است.

برای پیدا کردن مک آدرس در سیستم های لینوکس ، مراحل زیر را طی کنید :

 

1. استفاده از دستور ifconfig

/sbin/ifconfig | grep HWaddr

خروجی دستور شبیه به مقدار زیر خواهد بود :

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:EA:91:04:07

و یا میتوانید فقط قسمت اول دستور را اجرا کنید که تمامی اطلاعات کارت شبکه را در اختیارتان قرار می دهد :

/sbin/ifconfig

خروجی دستور شبیه به مقدار زیر خواهد بود :

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:EA:91:04:07
    inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::20f:eaff:fe91:407/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:60400 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:109216 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:69273219 (66.0 MiB) TX bytes:14285799 (13.6 MiB)
    Interrupt:18 Base address:0xc000

lo    Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:3869 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:3869 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:396498 (387.2 KiB) TX bytes:396498 (387.2 KiB)

2. جستجوی گزارش های شبکه در فایل /var/log/dmesg

grep eth0 /var/log/dmesg

خروجی دستور شبیه مقدار زیر خواهد بود :

eth0: RealTek RTL8139 at 0xc000, 00:0f:ea:91:04:07, IRQ 18
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1

پیداکرن مک آدرس و اطلاعات شبکه در سیستم عامل شبه لینوکس FreeBSD

ifconfig

خروجی دستور شبیه به مقدار زیر خواهد بود :

lnc0: flags=108843 mtu 1500
    inet 74.xx.yy.zzz netmask 0xfffffff0 broadcast 74.xx.yyy.zzz
    ether 00:0c:29:b8:92:8b
plip0: flags=108810 mtu 1500
lo0: flags=8049 mtu 16384
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3 
    inet6 ::1 prefixlen 128 
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000

 

منبع : cyberciti