Apache tomcat

آپاچی Tomcat یک وب سرور منبع باز (Open Source) است که برای سرویس دهی به صفحات وب جاوا طراحی شده است. این وب سرور

به طور وسیعی گسترش یافته و به برنامه های کاربردی مختلف وب قدرت می بخشد.

در ادامه نصب آخرین نسخه آپاچی tomcat 8 را بر روی centos 7 به صورت مرحله به مرحله بررسی میکنیم.

پیشنیاز ها

قبل از هر چیزی نیاز به یک سرور با آخرین نسخه سیستم عامل Centos 7 داریم. با دسترسی SSH با کاربر روت (sudo) وارد شوید.

 

اول از همه، شما باید سیستم را به آخرین نسخه به روز رسانی کنید.

sudo yum install epel-release
sudo yum update -y

بعد از بروزسانی سیستم عامل را راه اندازی مجدد کنید و دوباره با دسترسی SSH وارد سرور شوید.

sudo reboot

مراحل نصب

مرحله 1: جاوا را نصب کنید

در این مرحله شما باید جاوا SE 7.0 و یا بالاتر را نصب کنید.

نصب OpenJDK Runtime Environment 1.8.0 در Centos 7 با استفاده از دستور زیر انجام می شود.

sudo yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64

برای اطمنیان از نصب می توانید دستور زیر را اجرا کنید.

java -version

خروجی دستور شبیه خروجی زیر خواهد بود.

openjdk version "1.8.0_91"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_91-b14)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.91-b14, mixed mode)

 

مرحله 2: ایجاد یک کاربر اختصاصی برای آپاچی tomcat

به دلایل امنیتی ،شما باید یک کاربر اختصاصی بدون دسترسی روت ایجاد کنید.

sudo groupadd tomcat
sudo mkdir /opt/tomcat
sudo useradd -s /bin/nologin -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

به این ترتیب شما یک کاربر tomcat که متعلق به گروه tomcat است را ایجاد کردید. پوشه opt/tomcat مکانی است که برنامه آپاچی

 در آن قرار میگیرد.

از این حساب کاربری برای ورود به سیستم استفاده نکنید.

مرحله ی 3: آخرین نسخه آپاچی tomcat را دانلود و نصب نمائید

همواره می توانید آخرین نسخه آپاچی tomcat 8 را در سایت اصلی آپاچی پیدا کنید.

از طریق دستور wget میتوانید فایل را دانلود و با استفاده از دستور tar آن را از حالت فشرده خارج کنید.

cd ~
wget http://www-us.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.0.33/bin/apache-tomcat-8.0.33.tar.gz
sudo tar -zxvf apache-tomcat-8.0.33.tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1

 

مرحله 4 : تنظیم مجوزهای مناسب

با استفاده از دستور های زیر میتوانید مجوز های مورد نیاز این وب سرور را تنظیم کنید.

cd /opt/tomcat
sudo chgrp -R tomcat conf
sudo chmod g+rwx conf
sudo chmod g+r conf/*
sudo chown -R tomcat logs/ temp/ webapps/ work/

sudo chgrp -R tomcat bin
sudo chgrp -R tomcat lib
sudo chmod g+rwx bin
sudo chmod g+r bin/*

 

مرحله 5: ایجاد یک سرویس برای آپاچی tomcat

برای راحتی کار، شما باید یک فایل سرویس برای اجرای آپاچی tomcat ایجاد کنید.

sudo vi /etc/systemd/system/tomcat.service

محتویات فایل را برابر مقادیر زیر قرار دهید.

[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking

Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC'
Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom'

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/bin/kill -15 $MAINPID

User=tomcat
Group=tomcat

[Install]
WantedBy=multi-user.target

فایل را با ذخیره و ببندید.

:wq

 

مرحله 6: نصب haveged ، یک برنامه امنیتی مرتبط

برای امنیت برنامه شما باید havaged را نصب نمائید.

udo yum install haveged
sudo systemctl start haveged.service
sudo systemctl enable haveged.service

 

مرحله 7: اجرا و تست برنامه آپاچی tomcat

اکنون سرویس آپاچی که قبلا ایجاد کردید را راه اندازی و فعال کنید.

sudo systemctl start tomcat.service
sudo systemctl enable tomcat.service

برای تست آپاچی tomcat در مرورگر وب ،شما باید قوانین Firewall را تغییر دهید.

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --reload

سپس شما می توانید برنامه آپاچی tomcat را با مراجعه به آدرس اینترنتی زیر در مرورگر اجرا کنید.

http://[your-server-IP]:8080

اگر همه چیز صحیح باشد و مشکلی نباشد شما بادی صفحه اول پیش فرض آپاچی tomcat را ببینید.

مرحله 8 : پیکربندی رابط مدیریتی وب سرور آپاچی tomcat

برای استفاده از برنامه مدیریتی و مدیریت میزبان در وب سرور آپاچی tomcat، شما باید یک کاربر مدیر برای آپاچی tomcat ایجاد کنید.

sudo vi /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

در داخل قسمت </tomcat-users ...>...</tomcat-users> یک خط برای کاربر مدیر تعریف کنید.

<user username="yourusername" password="yourpassword" roles="manager-gui,admin-gui"/>

به یاد داشته باشید که مقادیر "yourusername" و "yourpassword" را با مقادیر مدنظر خودتان جایگزین کنید.

فایل را ذخیره کنید و ببندید.

:wq

برای اینکه تغییراتی که شما در آن ایجاد کرده اید اعمال شود، برنامه آپاچی tomcat را مجددا راه اندازی کنید.

sudo systemctl restart tomcat.service

صفحه اصلی آپاچی tomcat را در مرور گر وب بروز (refresh) کنید.

با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور که قبلا اضافه کردید، وارد پنل مدیریتی و مدیریت میزبان شوید.

نصب آپاچی tomcat تمام شد. اکنون می توانید از آن برای گسترش برنامه های کاربردی خود استفاده کنید.

منبع: vultr