بروزرسانی در سرویس هایی که احتمال از دست دادن داده ها ( علی الخصوص اطلاعات مشتری ) وجود داشته باشد، به مراتب نفسگیر تر خواهد بود . مراحل زیر از طریق دسترسی SSH بوده و فقط بسته های مورد نیاز را به روز خواهد کرد . برای همین نیاز است که سرویس SSH شما فعال باشد .

 

1. تمام سرویس ها را خاموش کنید . از طریق SSH وارد شوید و دستور زیر را اجرا کنید :

vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_enter

خروجی دستور شبیه تصویر زیر خواهد بود :

2. برای قرار دادن قانون جدیدی برای httpClient ، دستور زیر را اجرا کنید :

esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient

3. با اجرای دستور زیر ، لیست بروزرسانی های فعال را مشاهده خواهید کرد :

esxcli software sources profile list -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml | grep ESXi-5.5

خروجی دستور شبیه تصویر زیر خواهد بود :

نام آخرین نسخه ای که با “-standard” تموم میشود را کپی کنید .

4. با اجرای دستور زیر ، بروز رسانی شروع خواهد شد :

esxcli software profile update -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml -p ESXi-5.5.0-1331820-standard

در انتهای دستور ، باید نام نسخه ای که کپی کردید را جایگزین کنید .سپس منتظر شوید تا دستور تمام شود .

بعد از اتمام دستور  ، با استفاده از دستور reboot ، سرور را راه اندازی مجدد کنید تا تغییرات جدید اعمال شوند :

reboot

 

منبع : webhostingtalk