گاهی نیاز میشود که ما اطلاعاتی در مورد سخت افزار سرور خود بدست آوریم که در راس آن ها CPU یا پردازشگر(بیشتر در مورد پردازشگر بدانید) قرار دارد.یافتن این اطلاعات که شامل تعداد ، سرعت و مشخصات دقیق هسته های پردازشگر میشود در این توزیع Linux بسیار ساده است.

 

برای بدست آوردن این اطلاعات فقط کافی است دستور زیر را در terminal یا ssh  وارد کنید.

cat /proc/cpuinfo

که خروجی شبیه این را خواهید دید:

processor    : 0
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family    : 6
model        : 15
model name    : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz
stepping    : 11
cpu MHz        : 1596.000
cache size    : 4096 KB
physical id    : 0
siblings    : 4
core id        : 0
cpu cores    : 4
apicid        : 0
initial apicid    : 0
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 10
wp        : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips    : 4800.18
clflush size    : 64
cache_alignment    : 64
address sizes    : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
....
..
processor    : 3
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family    : 6
model        : 15
model name    : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz
stepping    : 11
cpu MHz        : 1596.000
cache size    : 4096 KB
physical id    : 0
siblings    : 4
core id        : 3
cpu cores    : 4
apicid        : 3
initial apicid    : 3
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 10
wp        : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips    : 4800.30
clflush size    : 64
cache_alignment    : 64
address sizes    : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

همینطور برای بدست آوردن تعداد هسته های پردازشگر از این دستور استفاده کنید:

grep -c processor /proc/cpuinfo

منبع: www.cyberciti.biz