گاهی برای نصب برخی از نرم افزار ها یا ایجاد تغییراتی شما به عنوان یک مدیر سرور باید بدانید که چه توزیع و با چه ورژنی از لینوکس بر روی سرور شما نصب شده.

برای بدست آوردن نام و نسخه توزیع لینوکسی ما سه روش یافتیم!

  1. ازطریق اطلاعات /etc/*-release
  2. از طریق دستور lsb_release
  3. از طریق فایل /proc/version
 

قبل از هرکاری لطفا به ssh یا Terminal سرور خود متصل شوید.

روش اول

cat /etc/*-release

مثال خروجی در توزیع RedHat:

Red Hat Enterprise Linux Server release 5 (Tikanga)

خروجی در توزیع Ubuntu 14:

DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=14.04
DISTRIB_CODENAME=trusty
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION="14.04.1 LTS, Trusty Tahr"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 14.04.1 LTS"
VERSION_ID="14.04"
HOME_URL="http://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="http://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="http://bugs.launchpad.net/ubuntu/"

خروجی در Centos 6.5

CentOS release 6.5 (Final)

روش دوم

lsb_release -a

خروجی در توزیع دبیان:

No LSB modules are available.
Distributor ID:    Debian
Description:    Debian GNU/Linux 6.0.1 (squeeze)
Release:    6.0.1
Codename:    squeeze

خروجی در ابونتو:

No LSB modules are available.
Distributor ID:    Ubuntu
Description:    Ubuntu 14.04.1 LTS
Release:    14.04
Codename:    trusty

راه سوم

cat /proc/version

خروجی در Centos 6.5

Linux version 2.6.32-431.el6.x86_64 (mockbuild@c6b8.bsys.dev.centos.org) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-4) (GCC) ) #1 SMP Fri Nov 22 03:15:09 UTC 2013

خروجی در دبیان

Linux version 3.2.0-0.bpo.1-amd64 (Debian 3.2.4-1~bpo60+1) (ben@decadent.org.uk) (gcc version 4.4.5 (Debian 4.4.5-8) ) #1 SMP Sat Feb 11 08:41:32 UTC 2012

خروجی در ابونتو

Linux version 3.13.0-36-generic (buildd@toyol) (gcc version 4.8.2 (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1) ) #63-Ubuntu SMP Wed Sep 3 21:30:07 UTC 2014

منبع: www.cyberciti.biz