احتمالاً شما نیز هنگام نصب Katoolin3، با خطای gpg: keyserver receive failed: No dirmngr روبرو شده‌اید. این خطا به دلیل عدم وجود dirmngr رخ می‌دهد. dirmngr، سروری برای مدیریت و بارگیری لیست‌های ابطال مجوز (CRL) برای گواهینامه‌های X.509 و برای بارگیری خود گواهینامه‌ها است.

 

Dirmngr همچنین درخواست‌های OCSP را به‌عنوان یک گزینه برای CRL مدیریت می‌نماید. Dirmngr یا توسط gpgsm (از GnuPG 2) بصورت داخلی فراخوانی می‌شود یا در هنگام اجرا به صورت یک daemon سیستم از طریق ابزار dirmngr-client استفاده می‌شود. نسخه 2.1 مربوط به GnuPG، ابزار dirmngr از دسترسی به کلیدهای سرورهای OpenPGP مراقبت می‌کند.

 

اگر dirmngr به هر دلیلی وجود نداشته باشد، هنگام نصب Katoolin خطای زیر را مشاهده خواهید کرد.

Executing: /tmp/apt-key-gpghome.ZM5FZxiViK/gpg.1.sh -qq –keyserver pool.sks-keyservers.net –recv-keys ED444FF07D8D0BF6
gpg: connecting dirmngr at ‘/tmp/apt-key-gpghome.ZM5FZxiViK/S.dirmngr’ failed: IPC connect call failed
gpg: keyserver receive failed: No dirmngr
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.wCZgBWqQo3/gpg.1.sh -qq –keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net:80 –recv-keys ED444FF07D8D0BF6
gpg: connecting dirmngr at ‘/tmp/apt-key-gpghome.wCZgBWqQo3/S.dirmngr’ failed: IPC connect call failed
gpg: keyserver receive failed: No dirmngr

این یک خطای مختص Katoolin نیست؛ بلکه شما هنگام تلاش برای وارد کردن کلیدهای GPG در هر توزیع لینوکس، به ویژه در سیستم‌های اولیه  Debian، با این خطا روبرو می‌شوید.

 

رفع خطای gpg: keyserver receive failed: No dirmngr

برای رفع خطای عدم وجود dirmngr، کافیست با اجرای دستورات زیر از ترمینال خود، بسته dirmngr را روی سیستم‌های مبتنی بر Debian خود نصب نمایید:

$ sudo apt update
$ sudo apt install dirmngr --install-recommends

اکنون دوباره تلاش کنید، Katoolin را نصب نمایید و یا اینکه کلیدهای GPG را با استفاده از دستور "apt-key" وارد کنید. پس از آن، دیگر نباید با خطای قبل رو به رو شوید.

 

 

 

منبع:

ostechnix